Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Egwyddorion a Chyd-destunau (Tystysgrif a Diploma L3)

This course is available in Welsh

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn archwilio amrywiaeth o faterion cyfredol ac amserol yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Mae pynciau yn y flwyddyn gyntaf yn debygol o gynnwys:

  • Tyfiant a datblygiad dynol
  • Clefydau ac anhwylderau a sut y gellid eu hatal
  • Hyrwyddo gofal a chyfathrebu o safon
  • Hybu iechyd da

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn gallu ehangu’ch astudiaethau drwy gwblhau dau bwnc o unedau dewisol megis:

  • Strategaethau ymgysylltu i gefnogi unigolion mewn amrywiaeth o leoliadau gofal
  • Deall ymddygiad dynol
  • Deall iechyd meddwl a lles
  • Hyrwyddo hawliau oedolion, plant a phobl ifanc

Byddwch hefyd yn cwblhau’r Cymhwyster Craidd ochr yn ochr â’r cwrs hwn.
Bydd rhaid cael lleoliad gwaith gosod ar gyfer y cymwysterau hyn.

Gellir addysgu elfennau o’r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Diweddarwyd Tachwedd 2019
 

Gofynion Mynediad

Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Rhaid i chi gwblhau DBS cyn cofrestru ar y cwrs. Mae’n costio tua £40.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch hefyd yn astudio modiwlau llythrennedd a rhifedd fydd yn cynnwys Sgiliau Hanfodol Cymru a chymwysterau cysylltiedig eraill a allai gynnwys arholiad.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd â lleoliadau gwaith hefyd (mae lleoliadau yn cynnwys gofal preswyl a gofal nyrsio, canolfannau teuluoedd a sefydliadau gwirfoddol).

Cyfleoedd Dilyniant

Gradd Sylfaen mewn Gofal a Chymorth / Plentyndod Cynnar / Gwaith Cymunedol a Chyflogadwyedd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Cyflogaeth mewn gwaith cymdeithasol, therapi galwedigaethol, nyrsio, bydwreigiaeth, radiograffeg, troseddeg, iechyd yr amgylchedd a’r gwasanaeth prawf.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae crysau polo yn costio £10 a bydd angen dau arnoch. 

Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol ar gyfer gwibdeithiau a byddwn yn esbonio’r rhain ar y pryd.

Lleoliad(au):
Tycoch
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
Yes