Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) – Tystysgrif Sylfaen Lefel 2 mewn Cadw Cyfrifon

Trosolwg o’r Cwrs

Mae AAT - Tystysgrif mewn Cadw Llyfrau yn gymhwyster byr sy’n darparu sylfaen drylwyr mewn cadw cyfrifon ac arferion cyfrifyddu sylfaenol, gan gynnwys cofnodi dwbl. Mae’n berffaith i’r rhai sydd â gallu naturiol gyda rhifau neu eisoes yn gweithio ym maes cyllid ac yn edrych i ategu hyn gyda chymhwyster. Gyda’r cymhwyster cadw llyfrau hwn ar eich CV, byddwch mewn sefyllfa berffaith i archwilio’r opsiynau gyrfa rydych chi wedi bod eisiau erioed, naill ai fel rhan o adran gyllid cwmni mwy neu fel gweithiwr proffesiynol annibynnol.

Mae unedau’n cynnwys:-
Trafodion Cadw Cyfrifon
Mae’r uned yn cynnwys: - deall trafodion ariannol mewn system cadw cyfrifon, prosesu trafodion cwsmeriaid, prosesu trafodion cyflenwyr, prosesu derbynebion a thaliadau, prosesu trafodion trwy’r cyfriflyfrau i’r fantolen brawf.

Rheolaethau Cadw Cyfrifon
Mae’r uned yn cynnwys: - deall dulliau talu, deall rheolaethau mewn system cadw cyfrifon, defnyddio cyfrifon rheoli, defnyddio’r dyddlyfr, cysoni datganiad banc â’r llyfr arian.

Diweddarwyd Mehefin 2021

Gofynion Mynediad

Yn ddelfrydol, dylai myfyrwyr feddu ar un neu ddwy radd A-C ar lefel TGAU, ond mae synnwyr cyffredin a dawn am rifau ac amcangyfrif yn bwysicach.

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs wyneb yn wyneb yn yr ystafell ddosbarth a thrwy ddull Dysgu Cymysg, gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

Asesiadau ar-lein yw’r arholiadau.

Oherwydd rheoliadau parhaus cyfredol Covid-19, bydd mesurau pellhau cymdeithasol a chanllawiau’r Coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Pe bai angen i’r Coleg gau oherwydd cyfnod clo, yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru, bydd addysgu ar-lein yn digwydd nes bydd cyfyngiadau’n cael eu codi ac y gallwn ddychwelyd i addysgu wyneb yn wyneb.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen a chwblhau cymhwyster llawn AAT Lefel 2, dechrau AAT Lefel 3 neu ymuno â’n cwrs newydd AAT Cadw Cyfrifon Lefel 3. 

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd cwrs - £300

Ffi gofrestru AAT - £49
Ffi arholiad – Tua £94 am yr holl arholiadau a astudir yn ystod y flwyddyn.                  

Gofynnwch am ragor o fanylion ynghylch opsiynau cyllid.

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Thu 6 Jan 2022 | Course Code: N2C973 ETD | Cost: £300

Level 2   Thur   6-9pm   21 weeks   Sketty Hall