OCN Cyflogres Gyfrifiadurol Sage Lefel 2

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad i becynnau cyfrifiadurol SAGE gan ddefnyddio meddalwedd Payroll Line 50, un o’r pecynnau meddalwedd Cyflogres mwyaf cyflym yn y DU.

Manylion Astudio

Gwaith cyfrifiadurol ymarferol sy’n cyfuno gwaith theori a defnydd Cyflogres gyfrifiadurol ymarferol Sage Line 50 gan gynnwys:

  • Cynhyrchu slipiau cyflog
  • Rhoi manylion staff
  • Newidiadau i gyfraddau treth, cyfraddau Yswiriant Gwladol, SMP, SSP, SPP, SAP
  • Cynllunwyr gwyliau
  • Cynlluniau pensiwn
  • Amrywiadau i gyflogres gan gynnwys goramser, bonysau, comisiynau, treuliau
  • Ffurflenni P11, P32, P35, P45, ac ati
  • Cyfrifiadau ddiwedd blwyddyn a llenwi ffurflenni CThEM

Diweddarwyd Mehefin 2019

Gofynion Mynediad

Profiad o gyflogres â llaw yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol. Disgwylir i bob myfyriwr feddu ar sgiliau cyfrifiadurol ar lefel sylfaenol.

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs trwy ddarlithoedd ystafell ddosbarth gan aelodau o staff profiadol a chymwysedig.

Mae asesiad byr terfynol yn ogystal â phortffolio o dystiolaeth wedi’i ddarparu gan y myfyriwr.

Oherwydd y rheoliadau Covid-19 parhaus cyfredol bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Os bydd rhaid i’r Coleg gau oherwydd cyfnod clo, yn ôl cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru, bydd addysgu ar-lein yn digwydd nes bydd y cyfyngiadau’n cael eu codi ac y gallwn ddychwelyd i addysgu wyneb yn wyneb.

Cyfleoedd Dilyniant

Cyfle i symud ymlaen i gyrsiau AAT Cyfrifeg.

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Wed 15 Sep 2021 | Course Code: VC330 ETC2 | Cost: £330

Level 2   Wed   6-9pm   10 weeks   Sketty Hall  

Start Date: Wed 22 Sep 2021 | Course Code: VC330 ETC | Cost: £480

Level 2   Wed   6-9pm   34 weeks   Sketty Hall