AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg

Trosolwg o’r Cwrs


Mae’r cwrs AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) lefel proffesiynol hwn yn gymhwyster cyfrifeg lefel uwch. Os cwblhewch y cymhwyster hwn yn llwyddiannus a chyflawni gofynion profiad gwaith AAT, gallwch wneud cais am aelodaeth lawn AAT a chyflawni statws Cyfrifydd AAT proffesiynol.

Addysgir y cwrs hyblyg hwn mewn partneriaeth â Mindful Education a bydd myfyrwyr yn dilyn dull cyfunol o ddysgu gyda rhai elfennau o ddysgu ar-lein a rhywfaint o addysgu wyneb yn wyneb (cynhelir y sesiynau olaf hyn yn Ysgol Fusnes Plas Sgeti sydd wedi cael ei datblygu’n ddiweddar).

Yn y cymhwyster hwn byddwch yn ymdrin â thasgau cyfrifeg uwch gan gynnwys drafftio datganiadau ariannol, rheoli cyllidebau a gwerthuso perfformiad ariannol, yn ogystal ag amrywiaeth o unedau arbenigol dewisol.

Diweddarwyd Hydref 2020

Gofynion Mynediad

Rhaid bod gennych wybodaeth gadarn o egwyddorion cyfrifeg i gyflawni rhaglen AAT Lefel 4. Mae’n hanfodol ennill AAT Diploma Uwch Lefel 3 mewn Cyfrifeg.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae unedau’n cynnwys:-

Cyfrifyddu Rheoli: Penderfyniadau a Rheolaeth
Mae’r uned yn cynnwys: - casglu a dadansoddi gwybodaeth am gostau o amrywiol ffynonellau, mesur perfformiad a rheoli costau’n briodol, gwneud awgrymiadau ar gyfer gwella perfformiad ariannol trwy fonitro a dadansoddi gwybodaeth, paratoi adroddiadau perfformiad ar gyfer rheolwyr.

Cyfriflenni ar gyfer Cwmnïau Cyfyngedig
Mae’r uned yn cynnwys: - deall y fframwaith rheoleiddio sydd wrth wraidd adroddiadau ariannol, deall nodweddion allweddol cyfriflenni cyhoeddedig, drafftio cyfriflenni statudol cwmni cyfyngedig, drafftio cyfriflenni cyfunol, dehongli cyfriflenni gan ddefnyddio dadansoddiad cymhareb.

Cyfrifyddu Rheoli: Cyllidebu
Mae’r uned yn cynnwys:- paratoi cyllidebau a rhagolygon gwariant incwm, asesu effaith gyllidebol ffactorau mewnol ac allanol, gan ddefnyddio rheolaeth gyllidebol i wella perfformiad sefydliadol.

Systemau a Rheolaethau Cyfrifyddu – Asesiad Synoptig  
Mae’r uned yn cynnwys: - deall pwysigrwydd a defnydd systemau rheoli fewnol, gwerthuso’r system gyfrifyddu a nodi meysydd i’w gwella, cynnal arsylwadau moesegol a chynaliadwyedd ar systemau cyfrifyddu, gan wneud argymhellion i wella’r system gyfrifyddu.

A dau allan o bum pwnc dewisol:-

Tymor 1
Rheoli Credyd
Mae’r uned yn cynnwys
: - deall deddfwriaeth berthnasol ac effaith ar reoli credyd, defnyddio gwybodaeth o amrywiol ffynonellau i roi credyd i gwsmeriaid o fewn canllawiau sefydliadol, defnyddio amrywiaeth o dechnegau ar gyfer casglu dyled, monitro a rheoli cyflenwad credyd.  

Archwilio Allanol
Mae’r uned yn cynnwys: - cynllunio archwiliad, nodi meysydd i’w gwirio a’r risgiau cysylltiedig, cynnal archwiliad dan oruchwyliaeth, paratoi adroddiadau drafft i’w cymeradwyo, deall egwyddorion archwilio a safonau cyfreithiol a phroffesiynol sydd eu hangen ar archwilydd allanol.

Treth Bersonol
Mae’r uned yn cynnwys: - cyfrifo incwm o bob ffynhonnell a nodi eitemau trethadwy ac anhrethadwy, defnyddio deddfwriaeth gyfredol i gyfrifo treth sy’n daladwy ar incwm, cyfrifo enillion cyfalaf yn ôl deddfwriaeth gyfredol, paratoi cyfrifiannau cywir a chwblhau rhannau perthnasol o ffurflenni treth hunanasesu.

Tymor 2 a Thymor 3

Treth Busnes
Mae’r uned yn cynnwys: - llenwi ffurflenni treth gorfforaeth a chyfrifiannau ategol ar gyfer busnesau corfforedig, deall effaith deddfwriaeth a newidiadau deddfwriaethol, deall y gyfraith dreth a’i goblygiadau ar gyfer busnesau corfforedig ac anghorfforedig, deall asedau cyfalaf.

Rheoli Arian a Thrysorfa
Mae’r uned yn cynnwys: - defnyddio technegau ystadegol a gwybodaeth ariannol i baratoi rhagolygon incwm a gwariant, paratoi arian i fonitro llif arian sefydliad, rheoli mantolenni arian parod yn effeithiol, buddsoddi cronfeydd gwarged, arsylwi ar bolisïau sefydliadol.

Mae darlithoedd fideo ar-lein ar gael yn ôl y galw, a gellir eu gweld ar eich ffôn, eich llechen neu’ch cyfrifiadur, sy’n golygu y gallwch chi ddewis sut, pryd a ble rydych chi am astudio. Mae pob gwers yn para tua 45 munud ac mae animeiddiadau a graffeg symudol yn cyd-fynd â hi i ddod â chysyniadau yn fyw. Mae ymarferion, astudiaethau achos rhyngweithiol ac offer dadansoddol yn helpu i wella’r profiad dysgu ymhellach.

Ar y campws, rydych chi’n elwa ar ddosbarthiadau rheolaidd yn y Coleg - heb orfod ymrwymo i fynychu sawl noson bob wythnos. Bydd tiwtoriaid profiadol yn trafod ac yn atgyfnerthu’r hyn rydych wedi’i ddysgu yn ystod eich astudiaeth ar-lein ac maen nhw wrth law i ddarparu arweiniad ar gynnydd ac asesu. Bydd trafodaeth a dadl gyda chyd-ddisgyblion yn eich helpu i gymhwyso damcaniaethau i sefyllfaoedd rydych chi’n eu hwynebu yn y gweithle.

Asesir y cwrs hwn trwy arholiadau cyfrifiadurol ac asesiad synoptig, sy’n asesu ac yn tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth o bob rhan o’r cymhwyster.

Nodyn ynghylch Coronafeirws (COVID-19): Oherwydd natur ein cyrsiau ar-lein ac ar y campws, gyda chysyniadau allweddol yn cael eu haddysgu ar-lein trwy ddarlithoedd fideo o safon uchel, gall myfyrwyr barhau â’u hastudiaethau yn ddi-dor gyda phellter cymdeithasol ar waith. Gellir disodli rhai o’r gwersi rheolaidd ‘ar y campws’ gan sesiynau ‘ystafell ddosbarth rithwir’ o bell dan arweiniad tiwtoriaid y Coleg. Gellir addasu’r dull hyblyg hwn yn hawdd i weddu i ganllawiau’r llywodraeth a pholisïau’r Coleg.

 

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd y sgiliau cyfrifeg a ddatblygir trwy astudio’r cymhwyster hwn yn eich galluogi i chwilio am gyflogaeth yn hyderus, a/neu symud ymlaen i astudio cyfrifeg siartredig.

Mae’r Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg yn gallu arwain at ennill statws AAT proffesiynol (MAAT). Ymhlith y cyfleoedd cyflogaeth mae: Goruchwyliwr Cyfrifon Taladwy a Threuliau, Cyfrifydd Ariannol Cynorthwyol, Dadansoddwr Masnachol, Cyfrifydd Costau, Rheolwr Trethi Anuniongyrchol, Rheolwr Taliadau a Biliau, Rheolwr Cyflogres, Uwch Swyddog Cyllid, Uwch Swyddog Gweinyddol Ansolfedd, Goruchwyliwr Trethi, Cyfrifydd TAW.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi Aelodaeth AAT

£94          

Ffi Arholiad      

£277 ar gyfer yr holl arholiadau sy’n cael eu hastudio yn ystod y flwyddyn                           

Llyfrau tua    

£60*        

**ffigurau wedi’u hamcangyfrif

 

 

Gallai’r cwrs gael ei ariannu gan ein Cynllun Prentisiaeth neu’r Cynllun Sgiliau ar gyfer Diwydiant – gofynnwch i gael rhagor o fanylion.

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 14 Jan 2021 | Course Code: N4D003 PT1D2 | Cost: £765

Level 4   Thu   1.30-9pm   21 weeks   Sketty Hall  

Start Date: Thu 14 Jan 2021 | Course Code: N4D003 PT1D | Cost: £765

Level 4   Thu   9am-5pm   21 weeks   Sketty Hall