Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) - Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs lefel proffesiynol AAT hwn (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) yn gymhwyster cyfrifeg lefel uwch. Os cwblhewch y cymhwyster hwn yn llwyddiannus a chyflawni gofynion profiad gwaith AAT, gallwch wneud cais am aelodaeth lawn AAT ac ennill statws Cyfrifydd AAT proffesiynol.

Addysgir y cwrs hyblyg hwn mewn partneriaeth â Mindful EducationMae’n cyfuno dysgu ar-lein â gwersi wyneb yn wyneb yn yr ystafell ddosbarth.

Diweddarwyd Gorffennaf 2021

Gofynion Mynediad

Rhaid bod gennych wybodaeth gadarn o egwyddorion cyfrifeg i ddilyn rhaglen Lefel 4. Mae  AAT Diploma Uwch Lefel 3 mewn Cyfrifeg yn hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

 

Yn y cymhwyster hwn, byddwch yn cwmpasu tasgau cyfrifeg uwch gan gynnwys drafftio cyfriflenni ariannol, rheoli cyllidebau a gwerthuso perfformiad ariannol, yn ogystal ag amrywiaeth o unedau arbenigol opsiynol.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn ennill AAT Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Cyfrifeg. Mae’r cymhwyster AAT hwn (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) a gydnabyddir yn rhyngwladol yn rhoi modd i’r rhai sy’n gweithio ym maes cyfrifeg neu’r rhai sy’n ystyried cyfrifeg fel gyrfa ennill gwybodaeth, profiad ymarferol a’r ardystiad hollbwysig y mae cyflogwyr yn aml yn chwilio amdano.

Mae’r cwrs Lefel 4 yn cwmpasu amrywiaeth o feysydd allweddol, gan gynnwys:

  • Cyfrifyddu Rheoli: Cyllidebu
  • Cyfrifyddu Rheoli: Penderfyniad a Rheolaeth
  • Cyfriflenni Cwmnïau Cyfyngedig
  • Systemau a Rheolaethau Cyfrifyddu
  • Asesiad Synoptig Diploma Proffesiynol

Asesir yr unedau astudio craidd hyn ar lefel uned. Yn ychwanegol, bydd asesiad synoptig yn gofyn i fyfyrwyr gymhwyso’r wybodaeth a’r sgiliau a enillwyd ar draws y cymhwyster mewn ffordd integredig, o fewn cyd-destun gweithle.

Unedau opsiynol – dewiswch ddwy o’r canlynol (ptional units - select two of the following (yn amodol ar argaeledd):

  • Treth busnes
  • Treth bersonol
  • Archwilio allanol
  • Rheoli Arian a Thrysorfa
  • Rheoli Credyd

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau cyfathrebu busnes a dysgu gydol oes, gan gymhwyso’r hyn rydych chi’n ei ddysgu ar y cwrs yng nghyd-destun ehangach y diwydiant.

Rydym wedi partneru â Mindful Education i addysgu’r cwrs hwn trwy ein model Ar-lein ac Ar y Campws hyblyg.

Ar-lein, byddwch yn astudio gwersi fideo arobryn, sydd ar gael yn ôl y galw, a gellir eu gweld ar eich ffôn, eich llechen neu’ch cyfrifiadur, sy’n golygu y gallwch chi ddewis sut, pryd a ble rydych chi am astudio. Mae pob gwers yn para tua 45 munud ac mae animeiddiadau a graffeg symudol yn cyd-fynd â hi i ddod â chysyniadau yn fyw. Mae cwestiynau ymarfer, deunyddiau gwersi y gellir eu lawrlwytho ac astudiaethau achos rhyngweithiol yn helpu i wella’r profiad dysgu ymhellach a dylai myfyrwyr ddisgwyl treulio 6-7 awr yn astudio’n annibynnol ar-lein bob wythnos.

Ar y campws, rydych chi’n elwa ar ddosbarthiadau rheolaidd gyda thiwtor coleg - heb orfod ymrwymo i fynychu sawl noson bob wythnos. Bydd eich tiwtor yn adolygu’r hyn rydych wedi’i ddysgu yn ystod eich gwersi ar-lein a bydd wrth law i ddarparu arweiniad ar gynnydd ac asesu. Bydd trafodaeth reolaidd gyda chyd-ddisgyblion yn helpu i atgyfnerthu pwyntiau allweddol a bydd hefyd yn darparu’r cymorth ychwanegol a’r cymhelliant a ddaw o fod yn rhan o grŵp.

Nodyn ynghylch Coronafeirws (COVID-19): Oherwydd natur ein cyrsiau Ar-lein ac Ar y Campws, gyda chysyniadau allweddol yn cael eu haddysgu ar-lein trwy ddarlithoedd fideo o safon uchel, gall myfyrwyr barhau â’u hastudiaethau yn ddi-dor gyda phellter cymdeithasol ar waith neu os bydd rhaid i’r Coleg gau. Gellir disodli rhai o’r gwersi rheolaidd ‘Ar y Campws’ gan sesiynau ‘ystafell ddosbarth rithwir’ o bell dan arweiniad tiwtoriaid coleg. Gellir addasu’r dull hyblyg hwn yn hawdd i weddu i ganllawiau’r llywodraeth a pholisïau’r Coleg.

Asesir y cwrs hwn trwy arholiadau cyfrifiadurol ac asesiad synoptig, sy’n asesu ac yn tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth o bob rhan o’r cymhwyster.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd y sgiliau cyfrifeg a ddatblygwyd trwy astudio’r cymhwyster hwn yn rhoi modd i chi chwilio am gyflogaeth yn hyderus, a/neu symud ymlaen i astudio cyfrifeg siartredig.

Mae’r Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg yn gallu arwain at ennill statws AAT (MAAT) proffesiynol. Mae cyfleoedd cyflogaeth yn cynnwys: goruchwyliwr cyfrifon taladwy a threuliau, cyfrifydd ariannol cynorthwyol, dadansoddwr masnachol, cyfrifydd costau, rheolwr treth anuniongyrchol, rheolwr taliadau a bilio, rheolwr cyflogres, uwch swyddog cyllid, uwch swyddog gweinyddol ansolfedd, goruchwyliwr treth, cyfrifydd TAW.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’n bosibl y bydd cyllid ar gael ar gyfer y cwrs hwn trwy ein cynllun prentisiaeth neu lwybrau eraill – gofynnwch i gael rhagor o fanylion.

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.