Tystysgrif mewn Hyfforddi Ffitrwydd YMCA

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cymhwyster hwn yw darparu’r sgiliau a’r wybodaeth sy’n angenrheidiol i ddysgwyr gynllunio, cyflwyno a gwerthuso sesiynau hyfforddi ffitrwydd diogel ac effeithiol trwy gyd-destun ymarfer corff yn y gampfa.

Bydd dysgwyr sy’n cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus yn gallu cael mynediad i’r Gofrestr Gweithwyr Proffesiynol Ymarfer Corff (REP) ar Lefel 2.

Gofynion Mynediad

Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf. Nid oes unrhyw ofynion dysgu blaenorol penodol a argymhellir ar gyfer y cymhwyster hwn. Fodd bynnag, gallai dysgwyr ei chael yn ddefnyddiol os ydynt eisoes wedi cwblhau cymwysterau mewn maes cysylltiedig ar Lefel 1.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae gofyn i ddysgwyr gwblhau pedair uned orfodol ac mae hyn yn sicrhau eu bod yn ennill dealltwriaeth o gyfarwyddyd ffitrwydd. Bydd dysgwyr yn cael cyfle i ddatblygu eu gwybodaeth ddamcaniaethol o’r pwnc, gan gynnwys anatomeg a ffisioleg ynghyd â datblygu eu sgiliau ymarferol.
Bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth sylfaenol o’r gwerthoedd a’r egwyddorion sy’n sail i’r holl waith yn y sector hwn e.e. gweithio gyda chleientiaid, iechyd a diogelwch yn y sector ffitrwydd, sgiliau gweithio mewn tîm, dysgu myfyriol, hunanddisgyblaeth, bod ag agwedd gadarnhaol a chydweithredol, hunanasesiad o gryfderau a gwendidau, hunan-welliant a datblygiad, parch at eraill a gallu trafod a rhoi sylwadau cadarnhaol ar waith pobl eraill.

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys chwe uned:

• Anatomeg a ffisioleg ar gyfer ymarfer corff
• Gwybod sut i gefnogi cleientiaid sy’n cymryd rhan mewn ymarfer corff a gweithgarwch corfforol
• Iechyd, diogelwch a lles mewn amgylchedd ffitrwydd
• Egwyddorion ymarfer corff, ffitrwydd ac iechyd
• Cynllunio ymarfer corff yn y gampfa
• Hyfforddi ymarfer corff yn y gampfa

Bydd y cymhwyster yn rhoi mewnwelediad da i ddysgwyr o’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt, nid yn unig ar gyfer gweithio yn y sector hwn, ond sgiliau generig, trosglwyddadwy y byddai pob cyflogwr yn eu croesawu. Mae’r dewis o unedau a gynigir ar draws Lefel 2 yn rhoi cyfle i ddysgwyr arddangos amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallai dysgwyr sy’n dilyn y cymhwyster hwn symud ymlaen i addysg bellach, gan gynnwys y cymwysterau canlynol:

• NVQ Lefel 2 mewn Galwedigaethau Chwaraeon, Hamdden a Pherthynol
• NVQ Tystysgrif Lefel 2 mewn Arweinyddiaeth Gweithgareddau
• NVQ Diploma Lefel 2 mewn Hyfforddi Ymarfer Corff a Ffitrwydd
• Tystysgrif Lefel 3 mewn Hyfforddiant Personol

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 6 Feb 2023 | Course Code: F2C211 STP | Cost: £600

Level 2   Mon   1-5pm   16 weeks   Tycoch