Gwyddoniaeth Gymhwysol (Diploma Cyntaf L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn rhoi modd i ddygwyr ennill gwybodaeth mewn gwyddor naturiol a gwyddor gymdeithasol. 

Addysgir yr unedau gan ddarlithwyr arbenigol. Asesir dwy uned gan ddefnyddio aseiniadau. Mae rhai o’r unedau astudio’n cynnwys:

Cemeg a’n Daear
Nod a diben:
Mae’r uned hon yn rhoi modd i ddysgwyr ennill gwybodaeth o gysyniadau cemeg sylfaenol ac effeithiau amgylcheddol gweithgarwch dynol a naturiol cysylltiedig â chemeg. Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau sy’n sail i gymwysiadau cemeg yn y diwydiannau gweithgynhyrchu a gwasanaethu. Mae’r uned hon yn cwmpasu hanfodion cemeg a’r sgiliau cysylltiedig y mae galw amdanynt ym myd diwydiant. Mae’r pynciau hyn yn cynnwys: dosbarthu cemegol sylfaenol – elfennau, cyfansoddion a chymysgeddau, defnydd diogel o gemegolion mewn lleoliad gwaith, defnydd diwydiannol o gemeg wrth gynhyrchu eitemau i’w gwerthu a’r ffyrdd o wneud y mwyaf o gynhyrchiant yr eitemau hyn, sut mae ffactorau naturiol yn ac adweithiau cemegol wedi newid y Ddaear ers y dechrau ac yn dal i’w newid.

Deilliannau dysgu:
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai’r dysgwr:
1  Gallu ymchwilio i wahanol fathau o sylweddau cemegol cysylltiedig â’u priodweddau ffisegol
2  Gallu ymchwilio i briodweddau elfennau sy’n gysylltiedig â’u hadeiledd atomig
3  Gallu ymchwilio i’r ffactorau sy’n ymwneud â chyfradd adweithiau cemegol
4  Gwybod am y ffactorau sy’n effeithio ar y Ddaear a’i hamgylchedd

Ynni a’n Bydysawd
Nod a diben:
Nod yr uned hon yw rhoi modd i ddysgwyr ddatblygu gwybodaeth a sgiliau cysylltiedig â chysyniadau ffisegol sylfaenol, fel y gallan nhw ymchwilio i drawsffurfiadau ynni, ymbelydredd a’u cymwysiadau, ac ennill gwybodaeth o donnau, sut mae ynni trydanol yn cael eu trosglwyddo ar gyfer cymwysiadau amrywiol a sut mae’r bydysawd wedi esblygu.

Deilliannau dysgu:
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai’r dysgwr:
1  Gallu ymchwilio i drawsffurfiadau ynni
2  Gwybod am briodweddau a chymwysiadau tonnau ac ymbelydredd
3  Gwybod sut mae ynni trydanol a gynhyrchir gan ffynonellau gwahanol yn gallu cael ei drosglwyddo i gylchedau trydan yn y cartref ac ym myd diwydiant
4  Gwybod am gydrannau cysawd yr haul a’r ffordd mae’r bydysawd yn newid.

Bioleg a’n Hamgylchedd
Nod a diben:
Bydd yr uned hon yn rhoi modd i ddysgwyr ddatblygu gwybodaeth a sgiliau cysylltiedig â chysyniadau sylfaenol mewn bioleg. Bydd dysgwyr yn ymchwilio i organebau byw, sut mae bodau dynol yn cael effaith ar yr amgylchedd a’r ffactorau sy’n effeithio ar iechyd dynol.

Deilliannau dysgu:
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai’r dysgwr:
1  Gallu ymchwilio i weithrediad a dosbarthiad organebau
2  Gallu ymchwilio i effaith gweithgarwch dynol ar yr amgylchedd
3  Gwybod am y ffactorau sy’n gallu effeithio ar iechyd dynol a’i reoli.

Cymwysiadau Gwyddor Ffisegol
Nod a diben:
Nod yr uned hon yw rhoi modd i ddysgwyr ymchwilio i sut mae ffiseg yn cael ei defnyddio mewn cymwysiadau amrywiol o ddydd i ddydd. Bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o gysyniadau megis mudiant, grymoedd, tonnau a thrydan.

Deilliannau dysgu:
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai’r dysgwr:
1  Gallu ymchwilio i fudiant
2  Gallu ymchwilio i rymoedd
3  Gallu ymchwilio i donnau golau a sain
4  Gallu ymchwilio i drydan.

Cymwysiadau Iechyd Gwyddor Bywyd
Nod a diben:
Bydd yr uned hon yn rhoi modd i ddysgwyr ddatblygu gwybodaeth a sgiliau hanfodol cysylltiedig â chymwysiadau gwyddor bywyd sy’n gallu effeithio ar ein hiechyd. Bydd dysgwyr yn cynhyrchu cynlluniau byw’n iach, ymchwilio sut mae’r corff dynol yn ei amddiffyn ei hun rhag clefydau ac ystyried sut mae meddyginiaeth yn cael ei datblygu.

Deilliannau dysgu:
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai’r dysgwr:
1 Gallu ymchwilio i ffactorau sy’n cyfrannu at fyw’n iach
2 Gwybod sut mae mesurau ataliol yn gallu cael eu defnyddio i gefnogi byw’n iach
3 Gallu ymchwilio sut mae rhai triniaethau’n cael eu defnyddio pan fydd salwch.

Prosiect Gwyddonol Ymarferol
Nod a diben:
Nod yr uned hon yw rhoi modd i ddysgwyr ychwanegu at eu damcaniaethau presennol neu eu gwaith ymarferol trwy gynnal prosiect gwyddoniaeth ymarferol cysylltiedig â’u maes diddordeb. Mae’r uned yn darparu ymagwedd ymchwilio naturiol i ehangu eu dealltwriaeth a’u hastudiaethau.

Deilliannau dysgu:
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai’r dysgwr:
1 Gallu cynllunio prosiect gwyddonol ymarferol
2 Gallu defnyddio sgiliau yamrferol priodol
3 Gallu dadansoddi a chyflwyno canlyniadau.

Y Corff Byw
Nod a diben:
Bydd yr uned hon yn rhoi modd i’r dysgwr ymchwilio i adeiledd a swyddogaeth y systemau traul, anadlu, cylchrediad gwaed a nerfol, ynghyd â swyddogaethau atgenhedlu a sut mae’r prosesau hyn yn gweithio gyda’i gilydd i gynnal y corff dynol.

Deilliannau dysgu:
Ar ôl cwblhau’r uned hon dylai’r dysgwr:
1  Gwybod am rôl ensymau fel catalyddion
2  Gallu ymchwilio i systemau unigol y corff, gan gysylltu eu hadeiledd a’u swyddogaethau â’u rôl wrth gynnal iechyd
3  Gwybod sut mae’r systemau nerfol ac endocrin yn gweithio i gyd-drefnu systemau’r corff
4  Gwybod am adeiledd a swyddogaethau’r system atgenhedlu ddynol.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Pedair gradd D ar lefel TGAU yn ddelfrydol ond rhaid i hyn gynnwys Mathemateg a Saesneg neu Astudiaethau Galwedigaethol (Lefel 1) gyda phroffil teilyngdod.

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cwrs trwy waith ymarferol ac aseiniadau.

Cyfleoedd Dilyniant

Fel arfer mae myfyrwyr yn symud ymlaen i’r cwrs Gwyddoniaeth Gymhwysol – Gwyddor Fforensig neu Feddygol (Diploma Estynedig)

Gwybodaeth Ychwanegol

Prynu cot labordy (dewisol).

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No