Neges wedi’i diweddaru i rieni: Mai


Diweddarwyd 20/05/2020

Yr wythnos diwethaf ysgrifennais unwaith eto at bob un o’n myfyrwyr Coleg yn diolch iddynt i gyd am eu hymrwymiad parhaus i’w hastudiaethau a’u gwaith caled parhaus.

Rwyf am eich sicrhau bod y Coleg yn parhau i weithio gyda’r amrywiaeth o gyrff arholi sy’n dilysu’r gwahanol gyrsiau a gynigiwn, er mwyn deall yn well sut y mae perfformiad ein myfyrwyr yn mynd i gael ei asesu yn ystod y cyfnod gwahanol a heriol iawn hwn.

Rwy'n credu ei bod yn deg dweud bod ymgysylltiad myfyrwyr wedi lleihau ers y Pasg, yn enwedig ar gyfer y rhai ar gyrsiau blwyddyn olaf lle mae’r cyrff arholi wedi dweud y bydd asesiadau’n seiliedig ar waith y myfyrwyr sydd eisoes wedi cael ei gwblhau. Felly, nid yw hyn o bosibl yn syndod, er y byddaf yn dychwelyd at y mater hwn yn nes ymlaen yn y diweddariad hwn.

Os nad ydych yn ymwybodol, y canllawiau diweddar a gawsom gan rai o’n byrddau arholi yw y byddant yn ystyried perfformiad pob sefydliad yn ystod y blynyddoedd diwethaf fel dangosydd o berfformiad cyffredinol eleni.

Felly, er enghraifft, pe bai 40% o fyfyrwyr ar gwrs Safon Uwch penodol wedi cael A* yn ystod y blynyddoedd blaenorol, byddai disgwyl y bydd % tebyg yn cael A* eleni. Unwaith eto mae hwn yn ddull synhwyrol a chredwn fod gennym fantais wirioneddol yma gan fod ein canlyniadau a’n proffiliau gradd yn y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn ardderchog.

Ar yr un pryd mae'r Coleg yn paratoi ar gyfer dileu neu ddileu rhannol y cyfyngiadau symud ar ryw ddyddiad sydd eto i'w gadarnhau.

Bydd hyn wrth gwrs yn creu ystod eang o heriau gan gynnwys yr angen i gynnal pellter cymdeithasol trwy e.e. cael dosbarthiadau llai ac, o bosibl, gwahanu rhannau o ystafelloedd dosbarth, gweithdai a labordai a sicrhau bod gan bawb fynediad at y cyfarpar diogelu personol angenrheidiol. Wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau byddwn yn eu rhannu â chi, ein myfyrwyr, staff ac undebau i sicrhau y gallwn roi sylw i bob pryder.

Mae un peth yn sicr – mae’n annhebygol o fod yn fusnes fel arfer am gryn amser eto. Felly, byddwn yn gweld dull cyfunol o addysgu trwy gyfuniad o ddulliau ar-lein, asesiadau ymarferol ar y campws mewn grwpiau bach, a chymorth a ddarperir ar-lein ac wyneb yn wyneb fel y ffyrdd mwyaf tebygol ymlaen.

Yn olaf, dychwelaf at bwnc dilyniant, a fydd yn her benodol i’r myfyrwyr hynny sy’n dal i gwblhau’r asesiadau a’r modiwlau sydd ar ôl.

I rai myfyrwyr gallai hyn olygu efallai na fyddant yn gallu symud ymlaen nes bod y gwaith hwn wedi’i gwblhau ac felly gallwch fod yn sicr y byddwn yn blaenoriaethu’r myfyrwyr hyn ar ôl i ni ddychwelyd.

Ond rydym hefyd yn gweithio gyda thiwtoriaid - yn y Coleg a chyda phrifysgolion a chyflogwyr lleol - i weld a allwn ddysgu unrhyw waith Coleg sydd ar ôl ar ddechrau eu rhaglen newydd ac, wrth wneud hynny, sicrhau bod y myfyrwyr mor barod ag sy’n bosibl i barhau â’u hastudiaethau.

Mae’r holl waith hwn yn parhau a fy mwriad yw parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynnydd a sut y bydd yn effeithio ar ein myfyrwyr wrth i ni gael mwy o eglurder dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Parhewch hefyd i ymweld â’n tudalen we bwrpasol ar ein hymateb i Covid-19 sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Cadwch yn ddiogel

Mark Jones, Pennaeth

Tags: