AAT Tystysgrif Sylfaen mewn Cyfrifeg

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs Sylfaen AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) hwn yn gymhwyster cyfrifeg lefel mynediad, sy’n ddelfrydol i unrhyw un sy’n ceisio cyflwyniad i egwyddorion a sgiliau cyfrifeg sylfaenol.

Addysgir y cwrs hyblyg hwn mewn partneriaeth â Mindful Education a bydd myfyrwyr yn dilyn dull cyfunol o ddysgu gyda rhai elfennau o ddysgu ar-lein a rhywfaint o addysgu wyneb yn wyneb (cynhelir y sesiynau olaf hyn yn Ysgol Fusnes Plas Sgeti sydd wedi cael ei datblygu’n ddiweddar).

Ar y lefel hon byddwch yn dechrau datblygu’ch sgiliau mewn cofnodi dwbl a’ch dealltwriaeth o brosesau rheoli a gweinyddol. Byddwch yn dysgu egwyddorion costio sylfaenol, sut i ddefnyddio systemau cyfrifyddu â llaw a chyfrifiadurol a sut i weithio gyda phryniant, gwerthiant a chyfriflyfrau cyffredinol.

Diweddarwyd Hydref 2020

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Byddai gwybodaeth flaenorol am gyfrifeg neu gymhwyster Cadw Cyfrifon Lefel 1 yn fanteisiol ond nid yw’n hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cymhwyster hwn yn eich paratoi ar gyfer rolau cyfrifeg lefel iau a lefel mynediad. Mae’n darparu sylfaen gadarn mewn gweinyddu cyllid - gan gwmpasu meysydd fel cadw cyfrifon cofnodi dwbl i egwyddorion costio sylfaenol a defnyddio meddalwedd gyfrifeg.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn AAT Tystysgrif Sylfaen Lefel 2 mewn Cyfrifeg. Mae’r cymhwyster AAT hwn (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) a gydnabyddir yn rhyngwladol yn rhoi modd i’r rhai sy’n gweithio ym maes cyfrifeg neu’r rhai sy’n ystyried cyfrifeg fel gyrfa ennill gwybodaeth, profiad ymarferol a’r ardystiad hollbwysig y mae cyflogwyr yn aml yn chwilio amdano.

Mae unedau’n cynnwys:-

Trafodion Cadw Cyfrifon
Mae’r uned yn cynnwys: - deall trafodion ariannol mewn system cadw cyfrifon, prosesu trafodion cwsmeriaid, prosesu trafodion cyflenwyr, prosesu derbynebion a thaliadau, prosesu trafodion trwy’r cyfriflyfrau i’r fantolen brawf.

Rheolaethau Cadw Cyfrifon
Mae’r uned yn cynnwys: - deall dulliau talu, deall rheolaethau mewn system cadw cyfrifon, defnyddio cyfrifon rheoli, defnyddio’r dyddlyfr, cysoni datganiad banc â’r llyfr arian.

Elfennau Costio
Mae’r uned yn cynnwys: - deall system cofnodi costau sefydliad, defnyddio system cofnodi costau i gofnodi neu i gael data.

Defnyddio Meddalwedd Cyfrifeg
Mae’r uned yn cynnwys: - cofnodi a phrosesu trafodion cwsmeriaid a chyflenwyr, cofnodi a chysoni trafodion arian banc, prosesu a defnyddio dyddlyfrau i nodi trafodion cyfrifyddu, cynhyrchu adroddiadau i gwsmeriaid a chyflenwyr, cynhyrchu mantolen brawf ac adroddiadau cyfriflyfr cyffredinol.

Gweithio’n Effeithiol mewn Cyllid - Synoptig
Mae’r uned yn cynnwys: - deall swyddogaeth gyllid sefydliad, gan ddefnyddio sgiliau rhifedd, llythrennedd a chyfathrebu, gweithio’n annibynnol neu mewn tîm i flaenoriaethu tasgau a rheoli cyfrifoldebau cydweithwyr, deall ac egluro manteision gwerthoedd cynaliadwy i sefydliadau.

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau cyfathrebu busnes a dysgu gydol oes, gan gymhwyso’r hyn rydych chi’n ei ddysgu ar y cwrs yng nghyd-destun ehangach y diwydiant.

Mae darlithoedd fideo ar-lein ar gael yn ôl y galw, a gellir eu gweld ar eich ffôn, eich llechen neu’ch cyfrifiadur, sy’n golygu y gallwch chi ddewis sut, pryd a ble rydych chi am astudio. Mae pob gwers yn para tua 45 munud ac mae animeiddiadau a graffeg symudol yn cyd-fynd â hi i ddod â chysyniadau yn fyw. Mae ymarferion, astudiaethau achos rhyngweithiol ac offer dadansoddol yn helpu i wella’r profiad dysgu ymhellach.

Ar y campws, rydych chi’n elwa ar ddosbarthiadau rheolaidd yn y Coleg - heb orfod ymrwymo i fynychu sawl noson bob wythnos. Bydd tiwtoriaid profiadol yn trafod ac yn atgyfnerthu’r hyn rydych wedi’i ddysgu yn ystod eich astudiaeth ar-lein ac maen nhw wrth law i ddarparu arweiniad ar gynnydd ac asesu. Bydd trafodaeth a dadl gyda chyd-ddisgyblion yn eich helpu i gymhwyso damcaniaethau i sefyllfaoedd rydych chi’n eu hwynebu yn y gweithle.

Asesir y cwrs hwn trwy arholiadau cyfrifiadurol ac asesiad synoptig, sy’n asesu ac yn tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth o bob rhan o’r cymhwyster.

Nodyn ynghylch Coronafeirws (COVID-19): Oherwydd natur ein cyrsiau ar-lein ac ar y campws, gyda chysyniadau allweddol yn cael eu haddysgu ar-lein trwy ddarlithoedd fideo o safon uchel, gall myfyrwyr barhau â’u hastudiaethau yn ddi-dor gyda phellter cymdeithasol ar waith. Gellir disodli rhai o’r gwersi rheolaidd ‘ar y campws’ gan sesiynau ‘ystafell ddosbarth rithwir’ o bell dan arweiniad tiwtoriaid y Coleg. Gellir addasu’r dull hyblyg hwn yn hawdd i weddu i ganllawiau’r llywodraeth a pholisïau’r Coleg.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i lefelau uwch o’r Cymhwyster Cyfrifeg AAT (Lefel 3 ac yna ymlaen i Lefel 4).

Bydd y sgiliau a’r wybodaeth y byddwch yn eu hennill trwy gydol y cymhwyster hwn yn eich cymhwyso ar gyfer rolau gan gynnwys Cynorthwyydd Cyfrifon, Cynorthwyydd Cyllid, Cynorthwyydd Rheoli Credyd neu Glerc Cyfriflyfrau Prynu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae costau ychwanegol yn cynnwys ffi gofrestru AAT £44, ffi aelodaeth AAT £94, ffi arholiad £226 ar gyfer yr holl arholiadau sy’n cael eu hastudio yn ystod y flwyddyn.          

Gallai’r cwrs gael ei ariannu gan ein Cynllun Prentisiaeth neu’r Cynllun Sgiliau ar gyfer Diwydiant – gofynnwch i gael rhagor o fanylion.

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.