Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) - Tystysgrif Sylfaen mewn Cyfrifeg

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs Sylfaen AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) hwn yn gymhwyster cyfrifeg lefel mynediad, sy’n ddelfrydol i unrhyw un sy’n chwilio am gyflwyniad i egwyddorion a sgiliau cyfrifeg sylfaenol.

Addysgir y cwrs hyblyg hwn mewn partneriaeth â Mindful Education. Mae’n cyfuno dysgu ar-lein â gwersi wyneb yn wyneb yn yr ystafell ddosbarth.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i ddilyn cwrs Lefel 3 wedi’i ariannu’n llawn. Gweler yr wybodaeth am ddilyniant isod.

Diweddarwyd Gorffennaf 2021

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Byddai gwybodaeth flaenorol am gyfrifeg neu gymhwyster Cadw Cyfrifon Lefel 1 yn fanteisiol ond nid yw’n hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cymhwyster hwn yn eich paratoi ar gyfer rolau cyfrifeg lefel iau a lefel mynediad. Mae’n darparu sylfaen gadarn mewn gweinyddu cyllid - gan gwmpasu meysydd fel cadw cyfrifon cofnodi dwbl i egwyddorion costio sylfaenol a defnyddio meddalwedd gyfrifeg.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn ennill AAT Tystysgrif Sylfaen Lefel 2 mewn Cyfrifeg. Mae’r cymhwyster AAT hwn (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) a gydnabyddir yn rhyngwladol yn rhoi modd i’r rhai sy’n gweithio ym maes cyfrifeg neu’r rhai sy’n ystyried cyfrifeg fel gyrfa ennill gwybodaeth, profiad ymarferol a’r ardystiad hollbwysig y mae cyflogwyr yn aml yn chwilio amdano.

Mae’r cwrs Lefel 2 yn cwmpasu amrywiaeth o feysydd allweddol, gan gynnwys:

  • Trafodion Cadw Cyfrifon
  • Rheolaethau Cadw Cyfrifon
  • Elfennau Costio
  • Gweithio’n Effeithiol mewn Cyllid
  • Cyfrifon Cyfrifiadurol

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau cyfathrebu busnes a dysgu gydol oes, gan gymhwyso’r hyn rydych chi’n ei ddysgu ar y cwrs yng nghyd-destun ehangach y diwydiant.

Rydym wedi partneru â Mindful Education i addysgu’r cwrs hwn trwy ein model Ar-lein ac Ar y Campws hyblyg.

Ar-lein, byddwch yn astudio gwersi fideo arobryn, sydd ar gael yn ôl y galw, a gellir eu gweld ar eich ffôn, eich llechen neu’ch cyfrifiadur, sy’n golygu y gallwch chi ddewis sut, pryd a ble rydych chi am astudio. Mae pob gwers yn para tua 45 munud ac mae animeiddiadau a graffeg symudol yn cyd-fynd â hi i ddod â chysyniadau yn fyw. Mae cwestiynau ymarfer, deunyddiau gwersi y gellir eu lawrlwytho ac astudiaethau achos rhyngweithiol yn helpu i wella’r profiad dysgu ymhellach a dylai myfyrwyr ddisgwyl treulio 4-5 awr yn astudio’n annibynnol ar-lein bob wythnos.

Ar y campws, rydych chi’n elwa ar ddosbarthiadau rheolaidd gyda thiwtor coleg - heb orfod ymrwymo i fynychu sawl noson bob wythnos. Bydd eich tiwtor yn adolygu’r hyn rydych wedi’i ddysgu yn ystod eich gwersi ar-lein a bydd wrth law i ddarparu arweiniad ar gynnydd ac asesu. Bydd trafodaeth reolaidd gyda chyd-ddisgyblion yn helpu i atgyfnerthu pwyntiau allweddol a bydd hefyd yn darparu’r cymorth ychwanegol a’r cymhelliant a ddaw o fod yn rhan o grŵp.

Nodyn ynghylch Coronafeirws (COVID-19): Oherwydd natur ein cyrsiau Ar-lein ac Ar y Campws, gyda chysyniadau allweddol yn cael eu haddysgu ar-lein trwy ddarlithoedd fideo o safon uchel, gall myfyrwyr barhau â’u hastudiaethau yn ddi-dor gyda phellter cymdeithasol ar waith neu os bydd rhaid i’r Coleg gau. Gellir disodli rhai o’r gwersi rheolaidd ‘Ar y Campws’ gan sesiynau ‘ystafell ddosbarth rithwir’ o bell dan arweiniad tiwtoriaid coleg. Gellir addasu’r dull hyblyg hwn yn hawdd i weddu i ganllawiau’r llywodraeth a pholisïau’r Coleg.

Asesir y cwrs hwn trwy arholiadau cyfrifiadurol ac asesiad synoptig, sy’n asesu ac yn tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth o bob rhan o’r cymhwyster.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i lefelau uwch o’r Cymhwyster Cyfrifeg AAT (Lefel 3 ac yna ymlaen i Lefel 4).

Bydd y sgiliau a’r wybodaeth y byddwch yn eu hennill trwy gydol y cymhwyster hwn yn eich cymhwyso ar gyfer rolau gan gynnwys cynorthwyydd cyfrifon, cynorthwyydd cyllid, cynorthwyydd rheoli credyd neu glerc cyfriflyfrau prynu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’n bosibl y bydd cyllid ar gael ar gyfer y cwrs hwn trwy ein cynllun prentisiaeth neu lwybrau eraill – gofynnwch i gael rhagor o fanylion.

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Mon 20 Sep 2021 | Course Code: N2C003 PTA | Cost: £480

Level 2   Mon   9.30am-4.30pm   32 weeks   Sketty Hall  

Start Date: Tue 21 Sep 2021 | Course Code: N2C003 PTB | Cost: £480

Level 2   Tue   2-9pm   32 weeks   Sketty Hall