Skip to main content

Cyfrifeg Lefel 4 - Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) Diploma Proffesiynol

Rhan-amser, Prentisiaeth
Lefel 4
AAT
Sketty Hall
34 weeks

Trosolwg

Ar y lefel hon byddwch yn astudio ystod eang o sgiliau a chymwysiadau rheoli ariannol a bod yn gyfforddus â nhw, a byddwch yn ennill cymwyseddau wrth ddrafftio datganiadau ariannol ar gyfer cwmnïau cyfyngedig, argymell strategaethau systemau cyfrifyddu a llunio a chyflwyno adroddiadau cyfrifyddu rheoli cymhleth. Byddwch hefyd yn dysgu am feysydd arbenigol fel treth, archwilio, rheoli credyd a debyd a rheoli arian parod a rheolaeth ariannol. Mae themâu allweddol hefyd yn cael eu cyflwyno drwy gydol y gyfres o gymwysterau cyfrifyddu, gan gynnwys technoleg, moeseg, cynaliadwyedd a chyfathrebu.

Mae’r unedau’n cynnwys:-
Cyfrifeg Rheolaeth Gymhwysol

Mae’r uned yn cwmpasu’r canlynol: - Deall a gweithredu’r broses cynllunio sefydliadol, defnyddio prosesau mewnol i wella rheolaeth weithredol, defnyddio technegau i gynorthwyo gwneud penderfyniadau tymor byr a thymor hir, dadansoddi ac adrodd ar berfformiad busnes.

Drafftio a Dehongli Datganiadau Ariannol
Mae’r uned yn cwmpasu’r canlynol: - Deall y fframweithiau adrodd sy’n sail i adroddiadau ariannol, datganiadau ariannol statudol drafft ar gyfer cwmnïau cyfyngedig, datganiadau ariannol cyfunol drafft, dehongli datganiadau ariannol gan ddefnyddio dadansoddiad cymarebau.

Systemau a Rheolaethau Cyfrifo Mewnol
Mae’r uned yn cwmpasu’r canlynol: - Deall rôl a chyfrifoldebau’r swyddogaeth gyfrifyddu o fewn sefydliad, gwerthuso systemau rheolaeth fewnol, gwerthuso system gyfrifo a gweithdrefnau sylfaenol sefydliad, deall effaith technoleg ar systemau cyfrifyddu, argymell gwelliannau i system gyfrifo sefydliad.

A dau allan o’r pum pwnc opsiynol:-
Rheoli Credyd a Dyled

Mae’r uned yn cwmpasu’r canlynol: - Deall deddfwriaeth berthnasol a chyfraith contract sy’n effeithio ar yr amgylchedd rheoli credyd, deall sut mae gwybodaeth yn cael ei defnyddio i asesu risg credyd a rhoi credyd yn unol â pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol, deall prosesau rheoli credyd y sefydliad ar gyfer rheoli a chasglu dyledion, deall technegau gwahanol sydd ar gael i gasglu dyledion.

Treth bersonol
Mae’r uned yn cwmpasu’r canlynol: - Deall egwyddorion a rheolau sy’n sail i systemau trethiant, cyfrifo cyfanswm incwm trethdalwyr y DU, cyfrifo treth incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol sy’n daladwy gan drethdalwyr y DU, cyfrifo treth enillion cyfalaf sy’n daladwy gan drethdalwyr y DU, deall egwyddorion treth etifeddiant.

Treth busnes
Mae’r uned yn cwmpasu’r canlynol: - Paratoi cyfrifiannau treth ar gyfer unig fasnachwyr a phartneriaethau, paratoi cyfrifiannau treth ar gyfer cwmnïau cyfyngedig, paratoi cyfrifiannau treth ar gyfer gwerthu asedau cyfalaf gan gwmnïau cyfyngedig, deall gofynion gweinyddol trefn dreth y DU, deall goblygiadau treth gwarediadau busnes, deall gostyngiadau treth, cyfleoedd cynllunio treth a chyfrifoldebau asiant wrth adrodd am drethi i Gyllid a Thollau EM.

Rheoli Arian Parod a Rheolaeth Ariannol
Mae’r uned yn cwmpasu’r canlynol: - Paratoi rhagolygon ar gyfer derbyniadau a thaliadau arian parod, paratoi cyllidebau arian parod a monitro llif arian, deall pwysigrwydd rheoli cyllid a hylifedd, deall ffyrdd o godi arian a buddsoddi arian, deall rheoliadau a pholisïau sefydliadol sy’n dylanwadu ar benderfyniadau o ran rheoli arian parod a chyllid.

Archwilio a Sicrwydd
Mae’r uned yn cwmpasu’r canlynol: - Dangos dealltwriaeth o’r fframwaith archwilio a sicrwydd, dangos pwysigrwydd moeseg broffesiynol, gwerthuso’r broses gynllunio ar gyfer archwilio a sicrwydd, gwerthuso gweithdrefnau ar gyfer cael tystiolaeth ddigonol a phriodol, adolygu ac adrodd ar ganfyddiadau.

05/07/23

Gwybodaeth allweddol

Wedi cwblhau AAT Lefel 3/Cyfrifeg Uwch neu radd mewn Cyfrifeg. Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Addysgir y cwrs wyneb yn wyneb yn yr ystafell ddosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol. Asesiadau ar-lein yw’r arholiadau.

Bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i un o’r cyrff Cyfrifwyr Siartredig canlynol:

  • Cymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig (ACCA) a addysgir yng Ngholeg Gŵyr Abertawe
  • Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW)
  • Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr Rheolaeth (CIMA)
  • Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA)
  • Gradd Sylfaen mewn Cyfrifeg

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gallai’r cwrs hwn gael ei ariannu trwy ein Cynllun Prentisiaeth – gofynnwch am ragor o fanylion.

Off