Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

This course is available in Welsh

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth fanwl, dealltwriaeth a sgiliau i chi sy’n gysylltiedig â datblygiad a gofal unigolion. Bydd dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o ddylanwadau ar dwf, datblygiad, ymddygiad a lles pobl.

Byddwch hefyd yn ennill dealltwriaeth fanwl o anghenion cymdeithasol, corfforol, emosiynol a diwylliannol pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, ac yn cydnabod bod gan bob unigolyn gymysgedd unigryw o alluoedd ac anghenion.

Byddwch yn ennill dealltwriaeth o sut mae’r ddarpariaeth yng Nghymru yn cefnogi datblygiad a lles unigolion gan gynnwys materion cyfoes megis system gofal plant ac iechyd a gofal cymdeithasol foesegol a chynaliadwy.

Mae pynciau yn y flwyddyn gyntaf yn debygol o gynnwys:

  • Risgiau addasadwy i iechyd, sut mae risgiau iechyd yn gallu newid
  • Hybu iechyd da.

Yn yr ail flwyddyn, gallwch arbenigo mewn iechyd a gofal cymdeithasol neu ofal plant.

Gallwn addysgu rhannau o’r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gofynion Mynediad

Saith gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

Cyfleoedd Dilyniant

Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Addysg, Dysgu a Datblygu neu Ymarfer Datblygu Plentyndod.

Gallech hefyd ddod o hyd i gyflogaeth neu astudiaethau pellach mewn gwaith cymdeithasol, gwyddor feddygol, therapi galwedigaethol, iaith a lleferydd, nyrsio, bydwreigiaeth, seicoleg, addysgu neu’r blynyddoedd cynnar

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
Yes