Skip to main content

Safon Uwch Seicoleg

Amser-llawn
Lefel 3
A Level
Gorseinon
Dwy flynedd
Ffôn: 01792 890700 (Gorseinon)

Trosolwg

Yn y cwrs hwn, byddwch yn archwilio ymddygiad a meddwl unigolion. Byddwch yn datblygu sgiliau gan gynnwys dadansoddi beirniadol, meddwl yn annibynnol ac ymchwil. Archwiliwch ddamcaniaethau seicolegol allweddol a dulliau ymchwil yn drylwyr trwy gynnal trafodaethau dosbarth a gweithgareddau ymarferol. Byddwch yn ennill dealltwriaeth gynhwysfawr o’r prif ddulliau ac astudiaethau ymchwil clasurol mewn Seicoleg. 

Meysydd astudio: 

  • Ymagweddau biolegol, ymddygiadol, seicodeinamig, gwybyddol a chadarnhaol 
  • Astudiaethau ymchwil clasurol drwy e.e. Bowlby, Raine et al, Loftus a Palmer 
  • Methodolegau ymchwil a dadansoddi data 
  • Dadleuon mewn seicoleg 
  • Esboniadau a thriniaethau o sgitsoffrenia, straen ac ymddygiad troseddol.

Erbyn diwedd y cwrs, bydd gennych sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau pellach mewn seicoleg neu feysydd cysylltiedig, gan hybu eich angerdd am ddeall cymhlethdodau’r meddwl dynol. 

Gwybodaeth allweddol

  • O leiaf saith gradd A*-C ar lefel TGAU  
  • Mae graddau B mewn TGAU Saesneg Iaith, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn hanfodol.

Asesir y cwrs drwy arholiadau diwedd blwyddyn. 

Blwyddyn 1 

Uned 1 – 20% Gorffennol i Bresennol 

Uned 2 – 20% Defnyddio Cysyniadau Seicolegol 

Blwyddyn 2 

Uned 3 – 40% Astudio Ymddygiadau 

Uned 4 – 20% Dulliau Ymchwil Gymhwysol 

Mae cwblhau Safon Uwch Seicoleg CBAC yn llwyddiannus yn agor drysau i nifer o gyfleoedd dilyniant gwahanol. Mae seicoleg yn ddefnyddiol ar gyfer gyrfaoedd mewn meddygaeth, cwnsela, nyrsio, addysgu, gwaith cymdeithasol, ymchwil farchnata, adnoddau dynol a llawer mwy.  

Dewiswch y cwrs hwn i gael sylfaen gadarn ar gyfer eich dyfodol ym maes rhyfeddol seicoleg yn y brifysgol, ac arbenigo mewn meysydd fel seicoleg glinigol, seicoleg addysgol, neu seicoleg fforensig.