Covid-19

Diweddariad covid: newidiadau i fesurau o ddydd Llun 9 Mai

Yn unol â’r cyhoeddiad heddiw gan Lywodraeth Cymru yngylch newidiadau i gyfyngiadau covid ar gyfer lleoliadau addysgol, bydd y Coleg nawr yn dechrau symud tuag at sefyllfa lle y byddwn ni’n parhau i annog y cyfyngiadau, er nad oes gofyniad ar gyfer y rhan fwyaf ohonyn nhw.

Ar hyn o bryd, mae nifer yr achosion covid cadarnhaol yn parhau i fod yn gymharol uchel, ac felly mater i unigolion nawr fydd penderfynu a ddylen nhw barhau i ddilyn y mesurau.

Felly beth mae hyn yn ei olygu i’r Coleg?

O ddydd Llun 9 Mai:

Covid update: changes to measures from Monday 9 May

In line with today's announcement from Welsh Government regarding changes to covid restrictions for educational settings, the College will now start to move towards a position where, whilst there is no requirement for most restrictions, they will still be encouraged.

At the current time, the numbers of positive covid cases are still relatively high, and therefore it will now be up to individuals to make their own judgement in terms of whether they will continue to follow the measures.   

So what does this mean for the College?

From Monday 9 May:

Diweddariad ar fesurau covid ar ôl y Pasg

Rydyn ni’n parhau i weithio’n agos gyda’r Tîm Rheoli Digwyddiad lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod gennym fesurau yn eu lle i gadw ein myfyrwyr i ddysgu a chymuned y Coleg yn ddiogel. Ar hyn o bryd, mae’r rhain yn cynnwys:

Dwylo – dylech chi barhau i olchi a diheintio’ch dwylo
Wyneb - gwisgwch orchudd wyneb mewn mannau cymunol (oni bai eich bod wedi’ch eithrio)
Lle - cadwch bellter corfforol oddi wrth eraill.

Diweddariad covid gan y Pennaeth, Mark Jones (18 Chewfror)

Roedd y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ddydd Gwener diwethaf yn glir y byddai unrhyw benderfyniad am ostyngiadau pellach o ran cyfyngiadau Covid yn cael ei drafod yn lleol o hyn ymlaen, gan ddefnyddio’r Fframwaith Penderfyniadau Rheoli Heintiau Lleol.

Felly, yr wythnos hon rydym wedi cwrdd â’n Tîm Rheoli Digwyddiadau Rhanbarthol a chydweithwyr addysg yn ein colegau lleol a gallwn gadarnhau, o 28 Chwefror, y bydd gorchuddion wyneb yn cael eu tynnu ym mhob ystafell ddosbarth a gweithdy.

Covid update from Principal, Mark Jones (18 February)

The announcement by the Welsh Government last Friday was clear that any decision for further reductions in Covid restrictions was now for local discussion, using the Local Infection Control Decision Framework.

Therefore, this week we have met with our Regional Incident Management Team and education colleagues in our local colleges and can confirm that, from 28 February, face coverings will be removed in all classrooms and workshops.

Please note that face coverings will continue to be required in all communal areas after half term.

Tudalennau

Subscribe to Covid-19