Pennaeth

Diweddariad covid: newidiadau i fesurau o ddydd Llun 9 Mai

Yn unol â’r cyhoeddiad heddiw gan Lywodraeth Cymru yngylch newidiadau i gyfyngiadau covid ar gyfer lleoliadau addysgol, bydd y Coleg nawr yn dechrau symud tuag at sefyllfa lle y byddwn ni’n parhau i annog y cyfyngiadau, er nad oes gofyniad ar gyfer y rhan fwyaf ohonyn nhw.

Ar hyn o bryd, mae nifer yr achosion covid cadarnhaol yn parhau i fod yn gymharol uchel, ac felly mater i unigolion nawr fydd penderfynu a ddylen nhw barhau i ddilyn y mesurau.

Felly beth mae hyn yn ei olygu i’r Coleg?

O ddydd Llun 9 Mai:

Diweddariad ar fesurau covid ar ôl y Pasg

Rydyn ni’n parhau i weithio’n agos gyda’r Tîm Rheoli Digwyddiad lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod gennym fesurau yn eu lle i gadw ein myfyrwyr i ddysgu a chymuned y Coleg yn ddiogel. Ar hyn o bryd, mae’r rhain yn cynnwys:

Dwylo – dylech chi barhau i olchi a diheintio’ch dwylo
Wyneb - gwisgwch orchudd wyneb mewn mannau cymunol (oni bai eich bod wedi’ch eithrio)
Lle - cadwch bellter corfforol oddi wrth eraill.

Diweddariad gan y Pennaeth, Mark Jones (21 Ionawr)

Mae nifer o negeseuon gwahanol iawn yn y cyfryngau ar hyn o bryd ynghylch cyfyngiadau covid sy’n gallu bod yn ddryslyd iawn – ac felly roeddwn i’n meddwl y byddai’n ddefnyddiol creu darlun cliriach o sefyllfa’r Coleg.  

Ar hyn o bryd, does dim unrhyw gynigion ar gyfer unrhyw newidiadau yn y Coleg neu yn wir o fewn unrhyw sefydliad addysg yng Nghymru. Yn Abertawe, mae’r risg o haint yn parhau i fod yn uchel ac mae angen i ni i gyd barhau i fod yn wyliadwrus.  

Neges gan y Pennaeth – Dydd Iau 13 Ionawr

Mae wythnos wedi mynd heibio ers inni groesawu chi yn ôl i’r campws.

Hoffwn felly ddiolch i chi nid yn unig am eich am eich amynedd a’ch dealltwriaeth, ond hefyd am eich parodrwydd i gydymffurfio â’r mesurau diogelwch rydym wedi rhoi ar waith. Da iawn hefyd am barhau i fod yn ymrwymedig i’ch astudiaethau.

Fel y gwyddoch, mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn rhai heriol iawn, ond rydym yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn darparu cymaint o addysgu wyneb yn wyneb ag sy’n bosib, fel y gallwch gael y profiad gorau un.

​Diweddariad ar gyfer rhieni/gwarcheidwaid

Yr wythnos hon, cawsom wybod gan Fwrdd Iechyd Bae Abertawe bod y Tîm Rheoli Digwyddiadau Rhanbarthol (TRhD) yn ystyried bod y lefel risg bresennol o goronafeirws ym Mae Abertawe yn cyfateb â’r sgôr uchel ar eu fframwaith.

Yn dilyn hyn, er nad yw’r Coleg ei hun yn risg uchel, mae canllawiau TRhD yn gofyn i’r holl sefydliadau - gan gynnwys ysgolion - gymryd camau ychwanegol i helpu i atal y feirws rhag lledaenu yn y gymuned ehangach.

Fel Coleg, mae gennym eisoes nifer o fesurau rheoli ar waith, sy’n cynnwys:

Neges i rieni/warcheidwaid

Rwy’n gobeithio eich bod chi a’ch teulu wedi mwynhau gwyliau’r haf.

Wrth i’n myfyrwyr ddychwelyd i’r Coleg, hoffem eich gwneud yn ymwybodol o’r trefniadau sydd ar waith o ddechrau tymor yr hydref a sut y byddwn yn parhau i flaenoriaethu iechyd a diogelwch ein myfyrwyr tra byddant yn y Coleg.

Yn gyntaf, ein bwriad yw y bydd y rhan fwyaf o’r addysgu yn digwydd wyneb yn wyneb ond byddwn ni hefyd yn ystyried rhoi rhagor o gymorth i’r dysgwyr hynny sy’n gorfod hunanynysu gartref.

Diweddariad gan y Pennaeth, Mark Jones (10 Mawrth)

Mae’r cyhoeddiad diweddaraf gan y Gweinidog Addysg yn rhoi cyfle i ni adeiladu ar waith da’r wythnosau diwethaf ac i ddod â mwy o fyfyrwyr yn ôl ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb o ddydd Llun 15 Mawrth.

Rydym bellach yn gallu dod â mwy o fyfyrwyr galwedigaethol i mewn i feysydd dysgu lle mae asesiadau ymarferol ar ôl i’w gwneud, ac mae hefyd yn golygu y gallwn ddod â myfyrwyr Safon Uwch yn ôl y mae angen iddynt baratoi ar gyfer asesiadau.

Byddaf yn esbonio isod y trefniadau y mae angen i ni eu rhoi ar waith ar gyfer myfyrwyr.

Diweddariad pellach gan y Pennaeth Mark Jones – 9 Chwefror 2021

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg y byddai nifer fach o fyfyrwyr galwedigaethol yn gallu dychwelyd i’r Coleg o ddydd Llun 22 Chwefror ac, fel y gwyddoch gobeithio o’m diweddariad blaenorol, rydym wedi bod yn cynllunio at hyn yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Y myfyrwyr a fydd yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer dychwelyd fydd y rhai sydd angen gwneud asesiadau i gwblhau eu cymwysterau a chael eu trwydded i ymarfer. 

Tudalennau

Subscribe to Pennaeth