Pennaeth

Diweddariad gan y Pennaeth, Mark Jones (11 Awst)

Rydym bellach wedi derbyn y rhan olaf o ganllawiau Llywodraeth Cymru a fydd yn caniatau i’r Coleg ailagor ddechrau mis Medi. 

Er bod y canllawiau hyn wedi cael eu hoedi, rydym wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru trwy gydol yr haf ac rwyf yn awr yn falch o allu rhannu ein cynlluniau ar gyfer mis Medi.

Fodd bynnag, hoffwn atgoffa pawb o ddwy flaenoriaeth allweddol y coleg, gan fod ein cynlluniau’n seiliedig ar yr hyn rydym yn credu yw’r ffordd orau o gyflawni’r blaenoriaethau hyn.

Blaenoriaeth un

Neges wedi’i ddiweddaru gan y Pennaeth, Mark Jones: Gorffennaf

Mae’n dair wythnos bellach ers i mi ddiweddaru myfyrwyr, rhieni a gwarcheidwaid ynglŷn â sut y mae’r Coleg yn paratoi - ar gyfer dychwelyd ar ôl cyfyngiadau’r coronafeirws ac ar gyfer mis Medi - ac mae llawer wedi digwydd yn y cyfamser.

Yn gyntaf, mae’n braf gen i ddweud bod y Coleg bellach wedi ailagor i ryw 300 o fyfyrwyr galwedigaethol. Mae hyn er mwyn caniatáu iddynt gwblhau unrhyw asesiadau galwedigaethol sydd ganddynt yn weddill, fel y gallant gwblhau eu cwrs a chefnogi eu dilyniant.

Neges wedi’i diweddaru i rieni: Mai

Yr wythnos diwethaf ysgrifennais unwaith eto at bob un o’n myfyrwyr Coleg yn diolch iddynt i gyd am eu hymrwymiad parhaus i’w hastudiaethau a’u gwaith caled parhaus.

Rwyf am eich sicrhau bod y Coleg yn parhau i weithio gyda’r amrywiaeth o gyrff arholi sy’n dilysu’r gwahanol gyrsiau a gynigiwn, er mwyn deall yn well sut y mae perfformiad ein myfyrwyr yn mynd i gael ei asesu yn ystod y cyfnod gwahanol a heriol iawn hwn.

Neges wedi’i diweddaru i fyfyrwyr - Mai

Mae wedi bod yn dair wythnos ers i mi roi’r newyddion diweddaraf i chi am y cynnydd y mae’r Coleg yn ei wneud ar yr ystod o heriau rydym yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

Hoffwn ddiolch eto i bob un ohonoch am eich ymroddiad parhaus i’ch astudiaethau. Er bod staff yn parhau i addysgu a darparu cymorth tiwtorial a bugeiliol ar-lein, mae’ch ymateb wedi bod yn ardderchog ac yn amlwg bydd yn helpu i’ch paratoi ar gyfer eich cam nesaf, beth bynnag y bo.

Category

Other
Subscribe to RSS - Pennaeth