Astudiaethau Busnes

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs yn astudio’r penderfyniadau y mae’n rhaid i reolwyr eu gwneud ym mhob sefydliad (busnesau preifat a’r rhai a reolir gan y llywodraeth). Myfyrwyr Safon Uwch heddiw yw rheolwyr y dyfodol. Felly ni waeth beth yw’r yrfa o’ch dewis, bydd dealltwriaeth o Astudiaethau Busnes yn ddefnyddiol iawn i chi.

Rydym hefyd yn edrych ar y materion sy’n gysylltiedig â sefydlu a rhedeg eich busnes eich hun.

Ymchwilir i ymddygiad amrywiaeth eang o sefydliadau o ran eu gallu i ddiwallu anghenion a dymuniadau cymdeithas a hefyd y cyfyng-gyngor a’r cyfrifoldebau moesegol sy’n eu hwynebu. Trwy gydol y cwrs, anogir myfyrwyr i gynhyrchu atebion mentrus a chreadigol i broblemau a materion busnes. Mae pedair prif ran i’r cwrs:

  • Cyfleoedd busnes (cyflwyniad i’r cwrs)
  • Swyddogaethau busnes (rôl marchnata, cyllid, adnoddau dynol a gweithrediadau)
  • Dadansoddi busnes a strategaeth (a astudir yn yr ail flwyddyn)
  • Busnes mewn byd sy’n newid (a astudir yn yr ail flwyddyn)

Gwiriwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Nid oes angen gwybodaeth flaenorol o’r pwnc. Nid oes rhaid eich bod wedi cymryd y pwnc ar lefel TGAU, ond mae gradd C mewn mathemateg a Saesneg Iaith yn hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cwrs trwy bedwar arholiad (dau ym mhob blwyddyn). Mae amrywiaeth o adnoddau’n cael eu defnyddio gan dîm o staff profiadol iawn. Mae pwyslais mawr ar ddefnyddio hen bapurau arholiad ac mae hyn wedi arwain at ganlyniadau rhagorol ymhell uwchlaw’r cyfartaleddau cenedlaethol. Mae myfyrwyr yn cael o leiaf pedair awr a hanner o addysgu ffurfiol yr wythnos er bod nifer fwy o gyfleoedd astudio ychwanegol yn bodoli ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno gwneud mwy megis siopau gwaith adolygu.

Cyfleoedd Dilyniant

Nid oes cyfyngiad i’r meysydd gyrfa y mae Astudiaethau Busnes yn berthnasol iddynt. Hyd yn oed mewn llawer o sefydliadau sector cyhoeddus fel addysg a’r GIG, mae sefydliadau’n gorfod gweithredu fwyfwy tebyg i fusnes felly mae dealltwriaeth o gysyniadau a damcaniaethau busnes yn werthfawr i’r holl fyfyrwyr Safon Uwch sy’n meddwl am eu gyrfa. Mae rhai o’n myfyrwyr eisoes yn glir eu bod am sefydlu eu busnes eu hunain yn y dyfodol ond mae’r mwyafrif yn dod yn rheolwyr mewn ystod eang o amgylcheddau.

Mae nifer fawr o’n myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio’r pwnc yn y brifysgol oherwydd eu bod yn sylweddoli pa mor werthfawr fydd hyn i’w dyfodol.

Mae cyrsiau AU a addysgir yng Ngholeg Gŵyr Abertawe y gallwch symud ymlaen iddynt yn cynnwys HND Busnes a Chyfrifeg (cwrs breiniol o Brifysgol De Cymru) neu’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Rheoli Digwyddiadau (cwrs breiniol o Brifysgol Swydd Gaerloyw).

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae opsiwn Safon Uwch carlam ar gael hefyd (cwrs blwyddyn). Fel arfer mae hwn ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi astudio yn y Coleg am o leiaf flwyddyn ond mewn rhai amgylchiadau gall myfyrwyr newydd wneud cais amdano.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No