Skip to main content

Recriwtio

Sarah King

Mae’ch dyfodol yn dechrau yma. Ydych chi am wneud gwahaniaeth?

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli a chynorthwyo ein dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn drwy ddarparu addysg a hyfforddiant o’r ansawdd gorau.

Drwy ymuno â ni yn y Coleg, byddwch yn rhan o dîm o staff hynod ymroddedig a thalentog gan ddarparu cyfleoedd dysgu a hyfforddi rhagorol i bobl ifanc, oedolion a chyflogwyr ar draws De-orllewin Cymru.

Rydym yn ymdrechu i ddarparu pecyn buddion ardderchog ac amgylchedd gwaith cadarnhaol a chroesawgar. Ein nod yw denu’r ystod ehangach o ddoniau i fod yn rhan o Goleg Gŵyr Abertawe. Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y gorau y gallwn gefnogi ein cymuned leol.

Sarah King
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Buddion a Lles

Gwyliau

Rydyn ni’n darparu hawl gwyliau hael i ddarlithwyr a staff cymorth busnes, gyda gwobrau am hirhoedledd.

Cydnabyddiaeth Ariannol

Rydyn ni’n darparu cyflogau sy’n gystadleuol yn genedlaethol, ac rydyn ni wedi ymrwymo i’r cyflog byw dyheadol.

Pensiynau

Rydyn ni’n cofrestru ein holl staff ar gynlluniau pensiwn perthnasol ac yn talu cyfraniadau sylweddol tuag atynt.

Lles

Mae’r Coleg yn cymryd lles ei staff o ddifrif ac mae’n falch o fod wedi ennill Gwobrau Iechyd Corfforaethol Efydd, Arian ac Aur.

Yr hyn mae ein staff yn ei ddweud amdanom

90%

90% yn argymell y Coleg fel lle da i weithio

88%

Dywedodd 88% bod y Coleg yn eu cefnogi wrth weithio gartref

87%

Dywedodd 87% fod eu rheolwr yn sicrhau bod ganddynt yr holl wybodaeth sydd eu hangen arnynt i weithio gartref

85%

Dywedodd 85% eu bod wedi cael cymorth da gan eu rheolwr llinell