Daw myfyrwyr i Lwyn y Bryn i astudio ystod eang o feysydd gan gynnwys celf a dylunio, ffasiwn, celfyddyd gain, graffeg, y cyfryngau, ffotograffiaeth a cherddoriaeth.

Mae’r campws yn cynnig cyfleusterau’r 21ain ganrif i’r myfyrwyr o fewn adeilad ysblennydd o’r 20fed ganrif gynnar a fu unwaith yn Ysgol Uwchradd i Ferched. Mae’r campws yn cynnwys stiwdios celf arbenigol, ystafelloedd tywyll, dwy stiwdio recordio llawn cyfarpar a phum ystafell ymarfer cerddoriaeth. Lleolir Llwyn y Bryn yn Uplands ac mae’n hawdd cerdded o’r campws i ganol dinas Abertawe.

Mae Llwyn y Bryn hefyd yn gartref i’n timau ESOL (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill) ac ASO (Addysg Sylfaenol i Oedolion).

Pam dewis cwrs galwedigaethol cerddoriaeth yn Llwyn y Bryn?

90% cyfradd cwblhau'n llwyddiannus

Dilyniant ardderchog (Atriwm Caerdydd, Prifysgol Caerfaddon, Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd ac ati)

Gwybod rhagor

Diploma Sylfaen Celf a Dylunio

Dim ffioedd!

Cyfleoedd dilyniant ardderchog

Amser llawn neu ran-amser

Cyfraddau pasio rhagorol!

50% o'n myfyrwyr yn cael graddau Rhagoriaeth

...Mwy na dwbl y cyfartaledd cenedlaethol!

Darllen rhagor...

Arddangosfeyd Celf Rithwir

 

 

Lefel 3 2020

Diploma Sylfaen 2020

 

Basic Skills

Sgiliau Hanfodol

Gallwn helpu i wella’ch sgiliau darllen, ysgrifennu, sillafu a gweithio gyda rhifau. Mae’r rhain i gyd yn gallu eich helpu i:

  • Ennill cymhwyster neu fagu hyder
  • Llenwi ffurflenni cais am swyddi
  • Helpu’ch plant gyda gwaith cartref
  • Pasio’ch prawf gyrru theori
  • Cael y swydd o'ch dewis

Yn ein dosbarthiadau Gwella Sgiliau Saesneg a Mathemateg gallwch ddysgu yn eich ffordd eich hun gyda’ch cynllun dysgu’ch hun. Gallwch fynychu sesiynau byr neu weithio mewn grwpiau bach ac mae cyfleoedd ar gyfer sesiynau un-i-un. Gallwch ennill cymhwyster hefyd os oes angen.

Gall myfyrwyr weithio tuag at gymwysterau sgiliau hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif neu TGCh (defnyddio cyfrifiaduron). Gall cymwysterau amrywio o’r lefel fwyaf sylfaenol i Lefel 2 (cyfwerth â TGAU).

Gall y cyrsiau hyn fod yn gam cyntaf yn ôl i fyd addysg, gwella rhagolygon gwaith neu helpu rhieni i gefnogi eu plant yn yr ysgol. Mae’r holl gyrsiau sgiliau hanfodol AM DDIM.

Cysylltwch â Llwyn y Bryn i drefnu cyfweliad cyfrinachol un-i-un i drafod eich gofynion.

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

Rydym yn cynnig cyrsiau achrededig, Mynediad 1 i Lefel 1. Mae’r cyrsiau hyn yn rhedeg am 35 wythnos, 14 awr yr wythnos. Maen nhw’n gwella sgiliau iaith ac yn ehangu’ch geirfa, gan roi modd i chi symud ymlaen i gyrsiau eraill.

Oriau Agor

Yn ystod y tymor
Dydd Llun i Ddydd Iau - 8.30am tan 9pm
Dydd Gwener - 8.30am tan 4.30pm

Yn ystod y gwyliau
Dydd Llun i Ddydd Iau - 8.30am tan 5pm
Dydd Gwener - 8.30am tan 4.30pm

Manylion Cyswllt

Llwyn y Bryn
77 Heol Walter
Abertawe
SA1 4QA
Ffôn: 01792 284021