Sbaeneg

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs yn ychwanegu at y sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu sydd gennych eisoes.

Drwy astudio themâu megis bod yn berson ifanc ym myd Sbaeneg ei iaith, byddwch yn datblygu dealltwriaeth o’r diwylliant a’r ffordd o fyw. 

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch hefyd yn astudio ffilm. Cewch gymorth siaradwr brodorol ar gyfer eich gwaith llafar ac ieithyddol cyffredinol ac yn treulio amser yn y labordy iaith i ymarfer sgiliau gwrando ac ynganu.

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Dylai’r proffil TGAU gynnwys gradd B mewn Sbaeneg a Saesneg

Dull Addysgu’r Cwrs

4.5 awr o addysgu, un awr gyda’r cynorthwyydd iaith ac asesiad seiliedig ar arholiad.

Safon UG (dwy uned)
SN1 20% Llafar
Trafod pynciau dan arweiniad arholwr / gwaith sgwrsio cyffredinol
SN2 30% Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu
Gwrando ac ymateb / Darllen ac ymateb / Tasgau gramadeg / Cyfieithu Sbaeneg i Saesneg / traethawd

Safon Uwch (yr uchod a dwy uned bellach)
SN3 20% Llafar
Trafodaeth strwythuredig / Exposé
SN4 30% Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu
Gwrando ac ymateb / Darllen ac ymateb / Cyfieithu Saesneg i Sbaeneg

Cyfleoedd Dilyniant

Mae llawer o’n myfyrwyr yn parhau â’u hastudiaethau ieithyddol yn y brifysgol a gallant edrych ymlaen at yrfaoedd mewn cyfieithu, cyfieithu ar y pryd ac addysgu. Yn ogystal â bod yn iaith swyddogol Sbaen ac 19 o wledydd yn America Ladin, yn UDA hefyd mae dros 34 miliwn o siaradwyr Sbaeneg. Mae Sbaeneg yn agor nid yn unig y Sbaen go iawn, ond mae’n rhoi mynediad i America Ladin, gyda’i photensial enfawr ar gyfer datblygiad economaidd a thwristiaeth.

Mae mwy a mwy o fyfyrwyr mewn meysydd eraill (e.e. gwyddorau, cerddoriaeth, a thechnoleg) hefyd yn astudio iaith dramor wrth i ragolygon gyrfa ehangu yn Ewrop a’r byd ehangach. Gallai iaith arall ar Safon Uwch fod yn ddefnyddiol ar gyfer eich gyrfa!

Ymhlith y prifysgolion y mae myfyrwyr wedi symud ymlaen iddynt mae Rhydychen, Caerdydd, Abertawe, Bryste, Caerfaddon a Chaerwysg.

Mae siarad iaith arall yn cynyddu cyflogadwyedd, yn gwella sgiliau cyfathrebu, annibyniaeth a hunanhyder.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae llawer o fyfyrwyr yn dilyn cyfleoedd profiad gwaith yn ystod gwyliau’r haf neu cyn mynd i’r brifysgol.

Anogir myfyrwyr i fynychu digwyddiadau diwylliannol perthnasol yn yr ardal leol e.e. gŵyl ffilmiau America Ladin.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No