Sbaeneg

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs Safon Uwch Sbaeneg yn adeiladu ar yr wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a enillwyd ar lefel TGAU. Mae’n cynnwys astudiaeth integredig gyda ffocws ar iaith, diwylliant a chymdeithas. Mae’n meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys cyfathrebu, meddwl yn feirniadol a chreadigrwydd, sydd yn werthfawr i’r unigolyn a’r gymdeithas. Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol os ydych yn mwynhau cyfathrebu ag eraill a darganfod diwylliannau newydd. Bydd y pynciau canlynol yn cael eu hastudio yng nghyd-destun Sbaeneg yn ogystal â chyd-destun byd-eang fel sy’n briodol: Safon UG (blwyddyn 1) Thema 1: Bod yn berson ifanc mewn cymdeithas Sbaeneg; strwythurau teuluol, gwerthoedd traddodiadol a modern; ffrindiau / perthnasoedd; tueddiadau, materion a hunaniaeth bersonol pobl ifanc; cyfleoedd addysgol a chyflogaeth. Thema 2: Deall y byd Sbaeneg; diwylliant a threftadaeth ranbarthol yn Sbaen; gwledydd a chymunedau Sbaeneg eu hiaith; llenyddiaeth, celf, ffilm a cherddoriaeth yn y byd Sbaeneg. Safon Uwch (blwyddyn 2) Thema 3: Amrywiaeth a gwahaniaeth; mudo ac integreiddio; hunaniaeth ddiwylliannol ac ymyleiddio; cyfoethogi diwylliannol a dathlu gwahaniaeth; gwahaniaethu ac amrywiaeth. Thema 4: Y Ddwy Sbaen: 1936 ymlaen; Sbaen – dod i delerau â’r gorffennol? Yn ogystal â’r pynciau penodedig, bydd myfyrwyr UG yn astudio ffilm o restr ragnodedig a bydd myfyrwyr U2 yn astudio nofel o restr ragnodedig.

Diweddarwyd Ebrill 2021

Gofynion Mynediad

Proffil TGAU sy’n cynnwys gradd B mewn Sbaeneg a Saesneg (Argymhellir).

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs trwy bedair sesiwn sy’n cynnwys 4.5 awr yr wythnos. Byddwch yn dysgu gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys gwaith grŵp, dadleuon, chwarae rôl a gweithgareddau gwrando rhyngweithiol. Byddwch yn treulio un sesiwn yr wythnos yn y labordy iaith. Credwn mai dim ond yn ei hamgylchedd diwylliannol y gellir dysgu iaith, felly rydym yn defnyddio deunyddiau dilys fel llenyddiaeth, ffilmiau, cerddoriaeth a’r cyfryngau i ddeall cyd-destunau hanesyddol, diwylliannol, cymdeithasol ac artistig gwledydd sy’n siarad Sbaeneg. Bydd y myfyrwyr hefyd yn elwa drwy dreulio 30 munud ychwanegol yr wythnos gyda’r Cynorthwyydd Sbaeneg i ymarfer eu sgiliau llafar. Mae arholiadau ar gyfer UG a Safon Uwch yn cael eu cynnal yn yr haf. Gellir cyfuno’r cwrs hwn â chyrsiau eraill i wneud rhaglen lawn. Mae’n cyd-fynd yn dda ag iaith dramor arall a chyrsiau Safon Uwch mewn Iaith Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg, Astudiaethau Ffilm, Daearyddiaeth, Hanes, Cymdeithaseg neu unrhyw bwnc arall a allai arwain at yrfa ryngwladol.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech chi fynd ymlaen i astudio yn y brifysgol, p’un a ydych yn arbenigo mewn Sbaeneg neu’n cyfuno’r iaith â phwnc arall. Mae ieithoedd Safon Uwch bob amser yn ddeniadol i diwtoriaid derbyn yn y brifysgol. Mae ieithoedd hefyd yn ddefnyddiol mewn llawer o yrfaoedd fel hamdden a thwristiaeth, addysgu, newyddiaduraeth, busnes, gwleidyddiaeth a chyfraith ryngwladol. Bydd gwybodaeth iaith dramor yn gaffaeliad gwerthfawr yn y gweithle yfory. Ymhlith y prifysgolion y mae myfyrwyr wedi symud ymlaen iddynt mae Caerdydd, Abertawe, Bryste, Caerfaddon, Caerwysg, Llundain (King’s, UCL, Sefydliad Prifysgol Llundain ym Mharis), Rhydychen a Chaergrawnt. Gall astudio iaith agor llawer o gyfleoedd ar gyfer dilyniant gyrfa. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi ieithoedd fwyfwy oherwydd eu bod yn arddangos profiad diwylliannol eang yn ogystal â sgiliau trosglwyddadwy uchel eu parch eraill megis cyfathrebu, datrys problemau a digymhellrwydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r adran yn rhedeg partneriaeth â choleg yn Sbaen bob blwyddyn a rhoddir cyfleoedd llawn i fyfyrwyr ymarfer eu sgiliau llafar. Rydym hefyd wedi ymweld â Phrifysgol Abertawe i gymryd rhan mewn cynadleddau Iaith Safon Uwch. Mae llawer o fyfyrwyr yn dilyn cyfleoedd profiad gwaith yn ystod gwyliau’r haf neu cyn mynd i’r brifysgol. Anogir myfyrwyr i fynychu digwyddiadau diwylliannol perthnasol yn yr ardal leol e.e. ffilmiau iaith Sbaeneg yng Nghanolfan Taliesin.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
No