Skip to main content

Peirianneg Drydanol ac Electronig HND

Amser-llawn
Lefel 5
HND
Tycoch
Dwy flynedd

Ffôn: 01792 284098 E-bost: he@gcs.ac.uk

Trosolwg

Corff llywodraethu: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Logo Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Mae HND Peirianneg Drydanol ac Electronig Lefel 5 yn addas i’r rhai a hoffai gael gyrfa ym maes peirianneg drydanol/electronig, gyda chyfrifoldeb am ddylunio, gosod, comisiynu a gweithredu gwasanaethau peirianneg.

Bydd y myfyrwyr yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy a fydd o werth mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd. Amlygir y rhain gan Sgiliau Allweddol Lefel Uwch yr Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm ac maen nhw’n cynnwys datrys problemau, cyfathrebu, a gweithio gydag eraill, yn ogystal â defnydd effeithiol o gyfleusterau TG cyffredinol a sgiliau adalw gwybodaeth. Maen nhw hefyd yn cynnwys cynllunio hunan-ddysgu a gwella perfformiad, fel sylfaen ar gyfer dysgu gydol oes.

Nod y cwrs hwn yw datblygu myfyrwyr trwy roi’r sgiliau iddynt weithio ym maes peirianneg fecanyddol, a’r gallu i ddatrys problemau peirianneg, dylunio systemau ac ati trwy feddwl yn greadigol ac yn arloesol.

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy’n graddio o’r rhaglenni arfaethedig ddangos y sgiliau canlynol:

 • Y gallu i gymhwyso offer mathemategolT, gwyddonol a thechnolegol  
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli data a, phan fydd angen, dylunio arbrofion i gael data newydd  
 • Y gallu i gynnal ymagwedd ddamcaniaethol gadarn er mwyn cyflwyno technoleg newydd  
 • Y gallu i gymhwso barn broffesiynol, gan gydbwyso materion costau, buddion, diogelwch, ansawdd ac ati  
 • Y gallu i asesu a rheoli risgiau.

Gwybodaeth allweddol

 • Safon Uwch - DD/EEE
 • Diploma Mynediad i AU - Pasio
 • BTEC Diploma Lefel 3 – PPP
 • EAL Diploma Estynedig Lefel 3 – Pasio.

A gradd C mewn Mathemateg a phwnc Gwyddoniaeth ar lefel TGAU.

Modiwlau

Blwyddyn gyntaf - Lefel 4

 • Mathemateg
 • Cymwysiadau a Sgiliau Astudio Peirianneg
 • Egwyddorion Trydanol ac Electronig
 • Dylunio Gosodiadau Trydanol
 • Micros, Perifferolion a Rhyngwynebau
 • Dynameg, Rheolaeth ac Offeryniaeth.

Ail flwyddyn - Lefel 5

 • PLCs a Rheolaeth
 • Prosiect Grŵp
 • Prosesu Signal Digidol a Chyfathrebu
 • Rheolaeth, Arloesedd a Chynaliadwyedd
 • Pŵer Trydanol
 • Theori Egwyddorion Trydanol.

Asesu

Asesir myfyrwyr trwy gyfuniad o ddulliau asesu:

 • Gwaith cwrs
 • Arholiad ysgrifenedig.

Gall y cymhwyster Peirianneg Drydanol ac Electronig hwn arwain at amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth ym meysydd ymgynghori, contractio a gweithgynhyrchu yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Gall myfyrwyr symud ymlaen i’r cwrs BEng ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant hefyd.

Mae pob myfyriwr sy’n cwblhau’r rhaglen astudio Lefel 5 yn cael ei annog i symud ymlaen i gwrs gradd BEng y Brifysgol. 

Costau’r cwrs

£9,000* y flwyddyn, amser llawn. Mae’r Coleg yn cynnig bwrsari o £1,000 tuag at hyn ar gyfer cyrsiau amser llawn.

I gael gwybodaeth am gymorth ariannol – gan gynnwys benthyciadau ffioedd dysgu – ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

Hyd y cwrs

Addysgir y cwrs hwn dros ddwy flynedd academaidd ar Gampws Tycoch.

Ffioedd ychwanegol

 • Teithio i’r Coleg, neu’r lleoliad ac yn ôl
 • Costau llungopïo, deunydd ysgrifennu ac offer (e.e. cofau bach)
 • Argraffu a rhwymo
 • Gynau ar gyfer seremonïau graddio.

Achredu Dysgu Blaenorol (APL)

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol. Mae rhagor o fanylion i’w gweld yn y Swyddfa Academaidd | PCDDS.

* Sylwch y gallai’r ffioedd dysgu a nodir gynyddu ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Ewch i wefan PCDDS i gael rhagor o wybodaeth.