Skip to main content

Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Amser-llawn
Lefel 3
A Level
Gorseinon
Dwy flynedd
Ffôn: 01792 890700 (Gorseinon)

Trosolwg

Mae meysydd astudio blwddyn un yn cynnwys: 

 • Hawliau a democratiaeth yn y DU 
 • Etholiadau ac ymddygiad pleidleisio 
 • Pleidiau gwleidyddol, carfanau pwyso a mudiadau 
 • Sut mae Cymru a’r DU yn cael eu llywodraethu. 

Mae meysydd astudio blwyddyn dau yn cynnwys: 

 • Gwleidyddiaeth UDA - etholiadau, y Cyfansoddiad, pleidiau gwleidyddol a changhennau’r llywodraeth 
 • Ideolegau megis ceidwadaeth, sosialaeth, comiwnyddiaeth, rhyddfrydiaeth a chenedlaetholdeb. 

Yr amcanion allweddol yw: 

 • Datblygu dealltwriaeth fanwl o wleidyddiaeth a llywodraeth yng Nghymru, y DU a’r byd 
 • Meithrin gwerthfawrogiad o egwyddorion democrataidd 
 • Gwella llythrennedd gwleidyddol a grymuso myfyrwyr i gymryd rhan weithredol mewn bywyd dinesig. 

Erbyn diwedd y cwrs bydd myfyrwyr yn gallu: 

 • Ennill gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr o lywodraeth a gwleidyddiaeth genedlaethol a rhyngwladol 
 • Dadansoddi systemau gwleidyddol a llywodraethol a gwahanol gysyniadau a damcaniaethau gwleidyddol 
 • Ffurfio cysylltiadau, dadleuon a gwerthusiadau wedi’u rhesymu’n dda. 

Gwybodaeth allweddol

 • O leiaf saith gradd A*-C ar lefel TGAU 
 • Mae gradd B mewn Saesneg Iaith a naill ai gradd B mewn Saesneg Llenyddiaeth neu radd B mewn pwnc sy’n ymwneud â’r Dyniaethau yn hanfodol 
 • Brwdfrydedd dros ddysgu am wleidyddiaeth ac awydd i ddyfnhau eu dealltwriaeth o sut mae llywodraeth yn gweithio 
 • Ymwybyddiaeth o newyddion a materion cyfoes 
 • Nid oes angen gwybodaeth flaenorol o’r pwnc, mae’n hygyrch i fyfyrwyr o gefndiroedd academaidd amrywiol.

 • Mae hwn yn gwrs ystafell ddosbarth gyda 4.5 awr o amser cyswllt bob wythnos 
 • Bydd pedair uned yn cael eu hastudio dros y ddwy flynedd, pob un yn cael ei hasesu gyda dau arholiad ysgrifenedig ar ddiwedd pob blwyddyn 
 • Addysgir gwersi trwy gyfuniad o ddarlithoedd, trafodaethau bywiog a gweithgareddau ysgogol 
 • Bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth gynhwysfawr o’r pwnc, yn ogystal â’r gallu i ddehongli a chymhwyso a dadansoddi a gwerthuso, sef sgiliau a fydd yn cael eu hasesu a’u graddio yn eich arholiadau.

 • Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i ddilyn cyrsiau gradd fel Gwleidyddiaeth, y Gyfraith, Cysylltiadau Rhyngwladol, Newyddiaduraeth, Polisi Cyhoeddus, Polisi Cymdeithasol, Hanes ac Economeg 
 • Mae myfyrwyr sydd wedi dilyn y cwrs wedi mynd ymlaen i astudio mewn sefydliadau uchel eu parch fel Aberystwyth, Bryste, Caerdydd, Rhydychen, Caergrawnt, Coleg y Brenin Llundain, LSE ac Abertawe 
 • Mae gwybodaeth o Lywodraeth a Gwleidyddiaeth yn ddefnyddiol iawn mewn amrywiaeth eang o feysydd. Gall fod yn fan cychwyn gwych ar gyfer gyrfa mewn gwleidyddiaeth, pleidiau gwleidyddol a charfanau pwyso, y gwasanaeth sifil, llywodraeth leol, y cyfryngau, newyddiaduraeth, gwaith cymdeithasol, y gyfraith, gwasanaethau cyhoeddus, busnes ac addysgu.