Astudiaethau Crefyddol

Trosolwg o’r Cwrs

Nid yw’n gwneud gwahaniaeth a ydych yn theistiad (yn credu yn Nuw), yn anffyddiwr (ddim yn credu yn Nuw) neu’n agnostig (heb benderfynu am Dduw), gallai Astudiaethau Crefyddol gynnig opsiwn diddorol a bywiog i chi ar lefel UG a Safon Uwch gyda digon o gyfleoedd ar gyfer dadl grefyddol, foesegol ac athronyddol sy’n ysgogi’r meddwl.

Bydd ymgeiswyr UG yn cwblhau dau opsiwn:

Uned  1 – Cyflwyniad i Grefyddau Dwyreiniol: Bwdhaeth

 • Bywyd y Bwdha
 • Cysyniadau Bwdhaidd allweddol (carma, nirfana)
 • Ffordd o fyw Fwdhaidd (bywydau mynachod, lleianod a’r gymuned leyg)
 • Arferion Bwdhaidd (addoli a myfyrio)

Uned  2 – Cyflwyniad i Grefydd a Moeseg ac Athroniaeth Crefydd

 • Damcaniaeth foesegol ‘deddf naturiol’ Aquinas
 • Iwtilitariaeth (Bentham a Mill)
 • Moeseg sefyllfa Fletcher sy’n seiliedig ar gariad
 • Moeseg gymhwysol 
 • Dadleuon anwythol dros fodolaeth Duw
 • Dadleuon diddwythol dros fodolaeth Duw
 • Problem drygioni a dioddefaint
 • Profiad crefyddol

Mae tair uned bellach ar Safon Uwch:

 • Uned 3 – Crefydd a Moeseg
 • Uned 4 – Astudiaethau mewn Bwdhaeth
 • Uned 5 – Athroniaeth Crefydd

Bydd disgwyl i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r syniadau hyn ond hefyd eu sgiliau gwerthuso.

Gwiriwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Mae gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith a Llenyddiaeth yn ddymunol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Cyflwynir y cwrs trwy bedair sesiwn sy’n gwneud cyfanswm o 4.5 awr yr wythnos. Addysgir pob sesiwn drwy ddarlithoedd gyda digon o gyfleoedd i fyfyrwyr ryngweithio â’i gilydd.

Cynhelir arholiadau ar gyfer UG a Safon Uwch yn yr haf. Ym mhob arholiad, rhaid ateb dau gwestiwn traethawd strwythuredig allan o ddewis o bedwar.

Bydd myfyrwyr yn cael cwestiynau traethawd/arholiad ymarfer o leiaf bob tair wythnos gydag adborth adeiladol ar sut i wella’r rhain ar ôl eu dychwelyd.

Cyfleoedd Dilyniant

Gall gradd mewn Astudiaethau Crefyddol arwain at amrywiaeth o yrfaoedd fel addysgu, gwaith cymdeithasol, newyddiaduraeth, nyrsio, cysylltiadau cyhoeddus a gwaith ieuenctid. Mae myfyrwyr sydd wedi cwblhau’r cwrs wedi mynd ymlaen i brifysgolion amrywiol gan gynnwys Abertawe, Caerdydd, Bryste, Llundain, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caergrawnt a Bath Spa.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd cyfleoedd i ymweld â Chanolfan Fwdhaidd a bydd amrywiaeth o siaradwyr gwadd yn cael eu gwahodd i’r Coleg. Y llynedd, roedd y Colkeg wedi cynnal cynhadledd ryng-ffydd lwyddiannus ar fywyd ar ôl marwolaeth.

Mae Cymdeithas Astudiaethau Crefyddol bob pythefnos wedi cael ei sefydlu gan y myfyrwyr ar gyfer y myfyrwyr. Mae hyn yn rhoi cyfle i drafod materion o ddiddordeb cyffredinol a welir yn aml yn y cyfryngau yn ddiweddar nad ydynt efallai’n cael sylw yn y maes llafur.

Mae gennym gysylltiadau â sawl prifysgol gan gynnwys Caerdydd, Y Drindod Dewi Sant a Bath Spa, sy’n rhoi modd i fyfyrwyr fynd ar ymweliadau astudio â chynadleddau a seminarau.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No