Bioleg

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs yn cynnig cyfleoedd i gymryd rhan mewn cymwysiadau ymarferol theori fiolegol.

Ar ôl dysgu’r egwyddorion sylfaenol, byddwch yn symud ymlaen i astudiaeth fanylach o ffisioleg a systemau cellog, geneteg, esblygiad ac atgenhedlu.

Mae pwyslais ar arbrofi ymarferol trwy gydol y cwrs, gan arwain at arholiad ymarferol wedi’i farcio’n allanol.

20/10/22

Gofynion Mynediad

Gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith, Mathemateg (haen uwch) a Gwyddoniaeth.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cwrs yn cynnig cyfleoedd sylweddol i gymryd rhan mewn cymwysiadau ymarferol gwaith theori.

Ar ôl dysgu’r egwyddorion sylfaenol, mae dysgwyr yn symud ymlaen i astudiaeth fanylach o ffisioleg a systemau cellog, geneteg, esblygiad ac atgenhedlu. Mae pwyslais ar arbrofion labordy yn nhymor yr Hydref gan arwain at ddarn o waith cwrs wedi’i asesu sy’n cael ei wneud yn y labordy.

Addysgir myfyrwyr gan ddau ddarlithydd ac mae asesiad mewnol o gynnydd mewn gwahanol feysydd sgiliau yn ystod y cwrs. Mae ffug arholiadau yn cael eu cynnal adeg y Nadolig a’r Pasg. Mae ymarfer cwestiynau arholiad yn rheolaidd yn rhan o’r cwrs. Gwneir gwaith cartref yn wythnosol.

Yn nhymor yr haf, bydd y cwrs U2 yn dechrau gyda ffocws ar ecoleg a’r amgylchedd gan roi cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gwaith awyr agored a gwaith maes. Yn yr ail flwyddyn, mae ystod ehangach o ffisioleg a chymwysiadau geneteg, microbioleg ac ecoleg yn cael eu hastudio’n fwy manwl.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae llawer o fyfyrwyr yn defnyddio’r pwnc hwn fel platfform ar gyfer mynediad i feddygaeth, deintyddiaeth a milfeddygaeth.

Mae cyrsiau gradd eraill yn cynnwys bioleg, swoleg, gwyddorau morol, biocemeg a phynciau eraill cysylltiedig ag iechyd megis fferylliaeth, gwyddorau biomeddygol, radiograffeg, optometreg a nyrsio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Disgwylir i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gwaith maes. Fel arfer, mae hyn yn cynnwys astudio sawl cynefin ar Benrhyn Gŵyr a chyfle i ystyried rheolaeth a chadwraeth mewn cynefinoedd fel gwlyptiroedd.

Mae rhai myfyrwyr wedi cymryd rhan yng Nghynadleddau Parc Geneteg Cymru ar gyfer myfyrwyr chweched dosbarth yng Nghaerdydd.

Bob blwyddyn, mae myfyrwyr yn eu blwyddyn U2 yn cael cyfle i gystadlu yn Olympiad Bioleg Prydain. Mae’r Coleg wedi cael llwyddiant cynyddol yn y gystadleuaeth genedlaethol hon gyda sawl ymgeisydd yn ennill gwobr lefel uchel.

Caiff myfyrwyr yr opsiwn i brynu llyfrau nodiadau cwrs CBAC. Fel rheol, codir tâl am gludiant i leoliadau allanol, e.e. teithiau maes.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No