Celfyddyd Gain

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs yn archwiliad ymarferol o arferion traddodiadol a chyfoes ym maes celfyddyd gain ac mae’n annog dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau a’u cyfeiriad eu hunain o fewn y diffiniad eang o’r pwnc. Anogir myfyrwyr i ddysgu o waith pobl eraill ac i ddatblygu’r wybodaeth hon o fewn eu harchwiliadau personol eu hunain.

Anogir ystod lawn o ymarfer amrywiol a disgwylir i bob myfyriwr herio ei hun o fewn sbectrwm eang o ddefnyddiau, technegau a phrosesau a dysgu o waith artistiaid eraill.

Rhennir y cymhwyster yn ddwy ran – yr UG ar gyfer cwblhau’r flwyddyn gyntaf a’r U2 (Safon Uwch lawn) ar gyfer cwblhau’r ddarpariaeth ddwy flynedd lawn.

Addysgir Blwyddyn 1 (rhan UG y cwrs) trwy ddwy uned. Mae Uned 1 yn aseiniad a osodir gan y ganolfan gyda’r bwriad o archwilio a datblygu amrywiaeth eang o sgiliau ym maes Celfyddyd Gain. Mae Uned 2 yn aseiniad a osodir yn allanol (gan y bwrdd arholi).

Addysgir Blwyddyn 2 (U2) trwy ddwy uned hefyd. Mae’r uned gyntaf (Uned 3) yn friff hunangynhyrchiol lle mae dysgwyr yn trafod eu pwnc eu hunain â’r staff addysgu. Mae traethawd estynedig hefyd yn ofynnol i gyd-fynd â’r uned hon.
Mae Uned 4 yn aseiniad a osodir yn allanol (gan y bwrdd arholi).

Mae pob uned yn cario’r un pwysau (o ran marc) ac mae cymhwyster yn cael ei ddyfarnu ar ddiwedd blwyddyn un a blwyddyn dau (i’r rhai sydd am barhau â’u hastudiaethau yn yr ail flwyddyn).

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Mae gofynion mynediad y Coleg yn berthnasol gyda’r gofyniad ychwanegol bod rhaid i o leiaf un o’r graddau pasio TGAU fod yn bwnc celf a/neu ddylunio.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs gan staff sydd â’r profiad a’r arbenigedd i herio’r holl fyfyrwyr ar bob lefel.
Mae’r gwaith yn cael ei asesu’n barhaus ac mae gradd derfynol yn cael ei rhoi ar ddiwedd pob uned.
Mae myfyrwyr UG ac U2 yn cael 4.5 awr o amser cyswllt bob wythnos, ond disgwylir llawer mwy gan fyfyrwyr y tu allan i’r amser hwn.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallai myfyrwyr sy’n pasio’r cwrs Safon Uwch Celfyddyd Gain symud ymlaen i addysg uwch drwy’r llwybr traddodiadol o flwyddyn ychwanegol ar y Cwrs Sylfaen mewn Celf a Dylunio neu’r Radd Sylfaen mewn Ffasiwn a Dylunio Tecstilau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Sylwch fod ffi stiwdio o £25 ar gyfer y cwrs hwn.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No