Chwaraeon – Hyfforddi a Pherfformio Pêl-droed (Tystysgrif Estynedig/Diploma Cenedlaethol L3 mewn Chwaraeon)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn berffaith i’r rhai sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau a’u perfformiad pêl-droed eu hunain ac sydd am astudio hyfforddi. Mae'n cynnwys Tystysgrif Estynedig (ym Mlwyddyn 1) sy'n newid i'r Diploma Cenedlaethol (ym Mlwyddyn 2), gyda Bagloriaeth Cymru hefyd sy'n rhoi modd i'r myfyrwyr ennill cymhwyster cyfwerth â thair Safon Uwch.

Cewch gipolwg gwerthfawr ar dechnegau hyfforddi ar gyfer amrywiaeth o boblogaethau pêl-droed, o blant ifanc i chwaraewyr proffesiynol elit.

Mae meysydd astudio’n cynnwys datblygu sgiliau pêl-droed, hyfforddi, anatomeg, hyfforddiant ffitrwydd a rhaglennu, dadansoddi, trefnu a rhedeg rhaglenni pêl-droed ysgolion a chyfleoedd eraill cysylltiedig â'r diwydiant.

Byddwch chi'n datblygu sgiliau diwydiant trwy amrywiaeth o leoliadau gwaith lleol dan oruchwyliaeth a chymorth tiwtorial, ac ymweliadau addysgol - gan gynnwys dramor.

26/10/22

Gofynion Mynediad

Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU neu Lefel 2 mewn Chwaraeon neu Gwasanaethau Cyhoeddus (proffil Teilyngdod).

O leiaf radd C mewn TGAU Saesneg a Mathemateg.

Bydd rhaid dangos eich sgiliau pêl-droed a’ch dealltwriaeth o bêl-droed mewn treialon cyn y cwrs.

Dull Addysgu’r Cwrs

Os hoffech ddatblygu eich sgiliau a’ch perfformiad pêl-droed eich hun, ochr yn ochr ag astudio hyfforddiant, yna mae’r cwrs hwn ar eich cyfer chi. Mae’n caniatáu i fyfyrwyr sy’n angerddol am bêl-droed hyfforddi bob dydd wrth ennill cymhwyster academaidd cydnabyddedig yn y proffesiwn o’u dewis.

Bydd dysgwyr hefyd yn ennill cymwysterau ychwanegol gan gynnwys:

• Gwobr hyfforddi Lefel 1 FAW ynghyd â hyfforddiant amddiffyn plant a Chymorth Cyntaf.
• Bydd myfyrwyr a ddewisir yn hyfforddi am 10 awr yr wythnos, tra hefyd yn cystadlu yng Nghynghrair Bêl-droed Colegau Lloegr a Phrydain.
• Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn caniatáu i chi ennill gwaith yn y diwydiant neu fel arall gallwch barhau â’ch cymwysterau trwy astudio’r Radd Sylfaen mewn Hyfforddi Chwaraeon neu radd yn y brifysgol.
• Cyfleusterau a chymorth/hyfforddiant ardderchog gan ein tîm o diwtoriaid o safon uchel sy’n ymarferwyr gweithredol yn eu maes arbenigedd.

Cyfleoedd Dilyniant

Os dewiswch aros yn y Coleg, gallwch symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Datblygu a Rheoli Chwaraeon

Mae nifer o lwybrau dilyniant y gall myfyrwyr eu dilyn. Mae’r rhain yn cynnwys y brifysgol lle gallant astudio ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn addysgu addysg gorfforol, hyfforddi, rheoli chwaraeon, dadansoddi chwaraeon a’r diwydiant hamdden. Neu gallai myfyrwyr barhau â’u hastudiaethau dramor.

Archwiliwch rai o’r gyrfaoedd y gallech eu dilyn ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, a’u cyflog cysylltiedig.

Mae rhagor o gyfleoedd i’w gweld ar wefan Gyrfaoedd mewn Chwaraeon.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No