Mynediad i Nyrsio a Phroffesiynau Iechyd (dosbarth nos)

This course is available in Welsh

Trosolwg o’r Cwrs

Access

Mae’r cwrs hwn yn rhedeg dros ddwy noson yr wythnos (nos Fawrth a nos Iau ar hyn o bryd). Bydd angen i ymgeiswyr wneud cais drwy’r ddolen hon

Mae’r cwrs Mynediad i Nyrsio a Lles Cymdeithasol / Gwaith Cymdeithasol yn rhaglen lwyddiannus sy’n paratoi myfyrwyr hŷn neu’r rhai sydd am newid gyrfa ar gyfer byd gwaith neu Addysg Uwch (galwedigaethol neu academaidd).

Mae’r cwrs yn cynnwys unedau sgiliau astudio i ddatblygu sgiliau yn ogystal ag astudiaethau academaidd i baratoi myfyrwyr ar gyfer addysg uwch.

Mae’r cwrs yn cefnogi myfyrwyr trwy broses geisiadau UCAS ar gyfer mynediad i sefydliadau Addysg Uwch ledled y DU a Gogledd Iwerddon.

Mae’r unedau hyn yn cynorthwyo myfyrwyr i baratoi ar gyfer addysg uwch

Diweddarwyd Medi 2022

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ymgeiswyr gwblhau cwrs cyn-fynediad neu gwblhau aseiniad mynediad yn llwyddiannus.

Bydd rhaid i fyfyrwyr ddangos mewn cyfweliad ddiddordeb gwirioneddol mewn pobl, agwedd gadarnhaol, yr angen i wneud yn dda ac ymrwymiad a brwdfrydedd dros astudio. Mae angen i fyfyrwyr fod yn ddibynadwy, yn onest, ac yn llawn cymhelliant.

Dylai myfyrwyr fod yn ymgeiswyr aeddfed gyda thystiolaeth glir o brofiad bywyd.

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cwrs gan ddefnyddio arholiadau, traethodau, cyflwyniadau, seminarau, adroddiadau ac mewn asesiadau wedi'u hamseru yn y dosbarth. Disgwylir i fyfyrwyr gael lleoliadau gwaith, tua 250 awr ar gyfer y rhai sy’n dymuno gwneud cais am waith cymdeithasol, a thua 30 awr ar gyfer y rhai sy’n dymuno gwneud cais am bob maes nyrsio/radiograffeg/ffisiotherapi/awdioleg/therapi lleferydd ac ati.

Addysgir y cwrs gan ddefnyddio darlithoedd, siaradwyr gwadd, arddangosiadau/arsylwadau clinigol ynghyd â sesiynau holi ac ateb anffurfiol i gynorthwyo myfyrwyr â’u cynnydd. Mae’r cwrs yn cynnwys wyth awr astudio yr wythnos dros ddwy noson, pedair awr y noson a rhoddir hanner awr bob noson i amser tiwtorial i helpu dysgwyr gyda cheisiadau UCAS, technegau cyfweld a gofal bugeiliol.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae cyrsiau AU yn ddilyniant posibl.
Efallai y bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i’r brifysgol o’r cwrs hwn. Gallai’r rhai sydd â diddordeb mewn iechyd astudio: nyrsio oedolion, nyrsio pediatreg, nyrsio iechyd meddwl, bydwreigiaeth, awdioleg, radiograffeg, gwaith parafeddygol, therapi lleferydd, podiatreg ac ati.

Gallai’r rhai sydd â diddordeb mewn gwaith cymdeithasol/gofal cymdeithasol astudio: gwaith cymdeithasol, gwaith ieuenctid, troseddeg, polisi cymdeithasol, astudiaethau cymunedol, seicoleg, gwyddorau cymdeithasol, ODP, ffisioleg glinigol, ac ati.

Fodd bynnag, mae llawer o fyfyrwyr yn cael gwaith o’r rhaglen hon, er enghraifft gweithiwr cymorth gofal iechyd cynorthwyol, gwaith cymdeithasol, gweithiwr ieuenctid ac ati.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os nad ydynt yn cael eu cyflogi yn y maes iechyd ar hyn o bryd disgwylir i fyfyrwyr ennill profiad gwaith sy’n addas i’r llwybr dilyniant o’u dewis. Rhoddir cyfle hefyd i fyfyrwyr ymweld â sefydliadau AU lleol ledled gorllewin Cymru i gwrdd â’r timau derbyn ac mae hyn yn golygu cost fach tuag at deithio.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
Yes