Skip to main content
Graffeg "Da iawn i'n Cystadleuwyr Rownd Derfynol Cenedlaethol WorldSkills UK"

Saith o ddysgwyr Coleg Gŵyr Abertawe ar fin cystadlu yn Rownd Derfynol Genedlaethol Worldskills UK

Mae 130 o gystadleuwyr o Gymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol cenedlaethol WorldSkills UK a fydd yn cael ei cynnal fis Tachwedd, ac mae saith o'r rhain o Goleg Gŵyr Abertawe.

Mae’r cyhoeddiad yn dilyn cyfres o gystadlaethau rhanbarthol a gynhaliwyd ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gyda chriw o bobl ifanc dalentog.

Y dysgwyr o Goleg Gŵyr Abertawe yw:

Sgiliau Sylfaenol: Gwasanaethau Bwyty

  • Leon Dyddiad
  • Cai Groom
  • Llywelyn Bowmer 

Dylunio Graffeg

  • Wanesa Kazmierowska 

Electroneg Ddiwydiannol

  • David O'Neill
  • Dylan Phillips 

Gwasanaeth Bwyty

  • Jack Lewis 

Yn ogystal, mae’r Coleg wedi cael ei ddewis fel partner trefnu ar gyfer y gystadleuaeth Electroneg Ddiwydiannol, sy’n golygu y byddant yn ysgrifennu ac yn paratoi holl ddeunydd y gystadleuaeth, yn trefnu cludiant y beirniaid ac yn sefydlu yn y lleoliad yn Blackpool ym mis Tachwedd.

Mae Cymru dal yn parhau i fod y wlad â’r mwyaf o gystadleuwyr o holl ranbarthau’r DU ers 2015. Eleni, mae dros 1 o bob 4 o bob cystadleuydd yn dod o Gymru a gyda dau gategori eto i’w cyhoeddi, mae’n hynod debygol y bydd mwy o gystadleuwyr o Gymru yn cael eu cyhoeddi.

Mae WorldSkills yn cefnogi pobl ifanc ledled y byd i gymryd rhan mewn hyfforddiant, asesu a meincnodi ar gyfer cystadlaethau, gyda’r cystadleuwyr o dimau cenedlaethol yn profi eu gallu i gyrraedd safonau o’r radd flaenaf mewn cystadleuaeth sgiliau, sy’n debyg i'r Gemau Olympaidd.

Eleni, mae dros bum mil o bobl ifanc wedi cofrestru i gymryd rhan yng nghystadlaethau WorldSkills UK ac maent yn cystadlu ers mis Ebrill. Mae 130 o gystadleuwyr o Gymru wedi llwyddo i ddangos eu sgiliau i safon eithriadol o uchel drwy’r Rowndiau Cymhwyso Cenedlaethol.

Mae’r cystadlaethau’n herio cystadleuwyr mewn pum sector gwahanol i gael eu henwi’n orau yn eu sgil, gan gynnwys Adeiladu a Seilwaith, Peirianneg a Thechnoleg, Iechyd, Lletygarwch a Ffordd o Fyw, TG a Menter a’r Cyfryngau a Chreadigol.

Cynhelir Rownd Derfynol Genedlaethol WorldSkills UK mewn chwe lleoliad yn y DU, gan gynnwys yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Mae’r coleg yn cynnal 14 o rowndiau terfynol i gyd, sef y nifer uchaf mewn unrhyw leoliad yn y DU – mewn categorïau cystadlu fel Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cynhyrchu Cyfryngau Digidol, Technoleg Cerbydau Modur a Pheirianneg Cerbydau Trwm.

Mae Cystadlaethau Sgiliau Sylfaenol hefyd yn cael eu cynnal yn y coleg mewn categorïau megis Trin Gwallt, Gwasanaethau Bwyty, a Datrysiadau Meddalwedd TG ar gyfer Busnes.

Mae Cystadlaethau Sgiliau Sylfaenol wedi’u cynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) a/neu anableddau ac sy’n galluogi myfyrwyr i arddangos eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u hymddygiadau er mwyn tynnu sylw at eu hannibyniaeth a’u sgiliau cyflogadwyedd.

Dywedodd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi: “Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fuddsoddi yng nghenedlaethau’r dyfodol. Drwy roi cyfleoedd i’n pobl ifanc ddatblygu sgiliau newydd, rydyn ni’n galluogi iddynt gael yr hyn sydd ei angen hangen arnynt er mwyn adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus yn y dyfodol. Bydd modd iddyn nhw fod yno i helpu busnesau Cymru i arloesi a datblygu.

“Mae cystadlaethau WorldSkills yn dod â rhai o’r bobl ifanc mwyaf creadigol, medrus a brwdfrydig yng Nghymru ynghyd, ac yn helpu i godi ymwybyddiaeth o bŵer sgiliau i drawsnewid bywydau, economïau, a chymdeithas. Felly dwi wrth fy modd bod y nifer mwyaf erioed o gystadleuwyr o Gymru wedi cyrraedd y rowndiau terfynol. Dymunaf lwc i bawb, yn y gystadleuaeth bwysig hon ac i’w dyfodol.”

Dywedodd Dirprwy Brif Weithredwr WorldSkills UK Ben Blackledge: “Hoffwn longyfarch pawb a gofrestrodd ar gyfer ein cystadlaethau eleni, yn enwedig y rheini sydd bellach yn mynd ymlaen i gystadlu yn y rowndiau terfynol ym mis Tachwedd.

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at fynd â’r sioe ar y ffordd eto eleni, gyda’r rowndiau terfynol yn cael eu cynnal mewn colegau ledled y DU. Rydym yn gobeithio y bydd gweld y rowndiau terfynol wyneb yn wyneb neu eu gwylio ar-lein yn ysbrydoli mwy o bobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau ac i roi cynnig ar un o’n cystadlaethau y flwyddyn nesaf.

“Mae ein cystadlaethau a’n rhaglenni datblygu sy’n seiliedig ar gystadleuaeth yn arfogi prentisiaid a myfyrwyr â’r sgiliau gydol oes o safon fyd-eang a fydd yn helpu i gynyddu cynhyrchiant a chystadleurwydd y DU.”

Mae WorldSkills UK yn cael ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru  ac yn cael ei redeg gan rwydwaith ymroddedig o golegau, darparwyr dysgu seiliedig-ar-waith a sefydliadau sy’n cael eu harwain gan gyflogwyr, yn ceisio ysbrydoli ac uwchsgilio cenedlaethau’r dyfodol drwy ddatblygu sgiliau galwedigaethol pobl ifanc wrth ddathlu eu llwyddiannau.

Mae’r cystadlaethau’n dechrau ar lefel ranbarthol gyda Chystadleuaeth Sgiliau Cymru dan arweiniad y prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru, ac maent yn symud ymlaen i gystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol.

Mwy o wybodaeth am WorldSkills UK a sut i ddechrau eich taith fel cystadleuydd, tiwtor neu gyflogwr yng Nghymru.

Manylion llawn y rowndiau terfynol ac enwau pawb sydd wedi cyrraedd y rownd.