Galluogi Dysgu Oedolion a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cwrs yw rhoi dealltwriaeth o strategaethau a chyfleoedd ar gyfer galluogi dysgu oedolion a phlant ag anghenion dysgu ychwanegol.

Bydd y dysgwr yn:

  • Gwybod am y dulliau o hwyluso dysgu
  • Deall sut i ddefnyddio dulliau sy’n canolbwyntio ar y dysgwr
  • Deall strategaethau i annog annibyniaeth

Gofynion Mynediad

Rhaid i ddysgwyr fod â lefelau da o Saesneg er mwyn gallu cwblhau’r aseiniadau ysgrifenedig a byddent yn elwa ar brofiad o weithio gydag oedolion a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. Isafswm oedran dysgwyr yw 16.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd dysgwyr yn dod i’r Coleg am ddwy awr yr wythnos dros 8 wythnos.

Bydd asesu’n seiliedig ar waith ysgrifenedig.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.