Cyfrifeg ACCA BT – Busnes a Thechnoleg

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Diweddarwyd Mehefin 2021

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Yn ddelfrydol, dylai myfyrwyr feddu ar un neu ddwy radd A-C ar lefel TGAU. Fodd bynnag, mae synnwyr cyffredin a dawn am rifau ac amcangyfrif yn bwysicach.

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd BT – Busnes a Thechnoleg – yn eich addysgu sut mae busnesau’n gweithredu’n effeithiol, yn effeithlon ac yn foesegol a bydd yn dangos y rôl hanfodol y mae gweithwyr proffesiynol cyllid yn ei chwarae i gyflawni hyn. Byddwch yn deall busnes yng nghyd-destun ei amgylchedd, gan gynnwys dylanwadau economaidd, cyfreithiol a rheoleiddiol ar agweddau fel llywodraethu, cyflogaeth, iechyd a diogelwch, diogelu data a diogelwch eiddo.

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

COVID-19

Addysgir ein cyrsiau wyneb yn wyneb mewn ystafell ddosbarth. Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol a chanllawiau coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Os bydd rhaid i’r Coleg gau oherwydd cyfnod clo, yn ôl cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru oherwydd COVID-19, bydd addysgu ar-lein yn digwydd nes bydd y cyfyngiadau’n cael eu codi a gallwn ni ddychwelyd i addysgu wyneb yn wyneb.

Cynigir arholiadau ffurfiol yn ôl y gofyn.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at bapurau ACCA eraill MA, FA, LW, PM, FR, TX, AA, FM SBL a SBR, a phynciau dewisol.

Ar ôl cwblhau FM, gellir cael gradd ddewisol trwy Brifysgol Brookes Rhydychen. Mae'r Coleg yn gallu cynnig gwasanaeth mentora ar gyfer y cymhwyster hwn sydd ar hyn o bryd yn £500. Cysylltwch â Helen Delve - helen.delve@gcs.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi cwrs a deunyddiau astudio £430 fesul uned
Ffi gofrestru ACCA tua £95
Ffi aelodaeth ACCA tua £120
Ffi arholiad tua £100

Gellir ariannu’r cwrs hwn trwy ein Cynllun Prentisiaeth neu’r Cynllun Sgiliau ar gyfer Diwydiant – gofynnwch am ragor o fanylion neu am unrhyw gyllid sydd ar gael..

Os hoffech astudio’r cwrs hwn, cysylltwch â Helen Delve ar 01792 284011 neu e-bostiwch helen.delve@gcs.ac.uk neu accountancy@gcs.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Tue 7 Dec 2021 | Course Code: PC002 PTF1 | Cost: £430

Level 4   Tue   9am-1pm   12 weeks   Sketty Hall