Cyfrifeg ACCA LW – Y Gyfraith Gorfforaethol a Busnes

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Diweddarwyd Mehefin 2021

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau AAT Cyfrifeg Broffesiynol Lefel 4 neu eithriadau gradd neu gwblhau modiwlau ACCA - BT, MA ac FA.

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

LW – Y Gyfraith Gorfforaethol a Busnes
Byddwch yn datblygu gwybodaeth a sgiliau o ran deall y fframwaith cyfreithiol cyffredinol, a meysydd cyfreithiol penodol sy’n ymwneud â busnes, gan gydnabod yr angen i ofyn am gyngor cyfreithiol arbenigol pellach pan fo’n briodol.

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

COVID-19

Addysgir ein cyrsiau wyneb yn wyneb mewn ystafell ddosbarth. Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol a chanllawiau coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Os bydd rhaid i’r Coleg gau oherwydd cyfnod clo, yn ôl cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru oherwydd COVID-19, bydd addysgu ar-lein yn digwydd nes bydd y cyfyngiadau’n cael eu codi a gallwn ni ddychwelyd i addysgu wyneb yn wyneb.

Cynigir arholiadau ffurfiol ar ddyddiadau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at bapurau ACCA eraill PM, FR, TX, AA, FM, SBL ac SBR, a phynciau dewisol.

Ar ôl cwblhau FM, gellir cael gradd ddewisol trwy Brifysgol Brookes Rhydychen. Mae'r Coleg yn gallu cynnig gwasanaeth mentora ar gyfer y cymhwyster hwn sydd ar hyn o bryd yn £500. E-bostiwch Helen Delve - helen.delve@gcs.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi cwrs a deunyddiau astudio £490 fesul uned
Ffi gofrestru ACCA tua £95
Ffi aelodaeth ACCA tua £120
Ffi eithrio ACCA tua £98 i £123 fesul uned
Ffi arholiad tua £100

Gofynnwch am fanylion unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Os hoffech astudio’r cwrs hwn, cysylltwch â Helen Delve ar 01792 284011 neu e-bostiwch helen.delve@gcs.ac.uk neu accountancy@gcs.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Wed 8 Sep 2021 | Course Code: PC002 ETF4 | Cost: £490

Level 6   Wed   5-9pm   13 weeks   Sketty Hall