Cyfrifeg ACCA TX - Treth

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Uned
TX – Treth 
​Byddwch yn datblygu gwybodaeth a sgiliau cysylltiedig â’r system dreth fel sy’n briodol i unigolion, cwmnïau unigol a grwpiau o gwmnïau.

Diweddarwyd Mehefin 2022

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau AAT Cyfrifeg Broffesiynol Lefel 4 neu eithriadau gradd, neu gwblhau modiwlau ACCA - BT, MA ac FA.

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs drwy ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau staff cymwysedig a phrofiadol.

COVID 19

Rydym yn obeithiol na fydd cyfnod clo arall oherwydd cyfyngiadau Covid 19 yn y dyfodol, ond, os yw’n berthnasol, bydd mesurau a chanllawiau cadw pellter cymdeithasol y coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Pe bai Llywodraeth Cymru yn cyfarwyddo’r Coleg i gau am gyfnod oherwydd Covid 19, bydd addysgu ar-lein yn digwydd hyd nes y codir y cyfyngiadau.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at bapurau ACCA eraill LW, PM, FR, AA, FM, SBL ac SBR, a phynciau dewisol.

Ar ôl cwblhau FM, gellir cael gradd ddewisol trwy Brifysgol Brookes Rhydychen. Mae’r Coleg yn gallu cynnig gwasanaeth mentora ar gyfer y cymhwyster hwn sydd ar hyn o bryd yn £500. 

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd cwrs a deunyddiau astudio - £570 fesul uned
Ffi gofrestru ACCA tua £95
Ffi aelodaeth ACCA tua £121
Ffi eithrio ACCA tua £98 i £143 fesul uned
Ffi Arholiad tua £143

Gofynnwch am fanylion unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Dyddiad dechrau: Dydd Mercher 18 Ionawr 2023

Os hoffech astudio’r cwrs hwn, cysylltwch â’r Tîm Cyfrifeg ar 01792 284097 accountancy@gcs.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.