Skip to main content

Busnes, Cwrs Carlam Lefel 3 - Diploma

Amser-llawn
Lefel 3
BTEC Diploma
Gorseinon
Un flwyddyn
Ffôn: 01792 890700 (Gorseinon)

Trosolwg

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn gyfwerth â dwy Safon Uwch ac fel arfer caiff ei astudio ar ôl cwblhau pwnc U2 llawn. 

Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyfle i ddysgwyr ymchwilio i amrywiaeth o bynciau sy’n adlewyrchu llwybrau dilyniant mewn busnes. Mae’r rhaglen ddysgu yn cynnwys y meysydd canlynol: amgylcheddau busnes, cyllid, marchnata, busnes rhyngwladol, rheolaeth ac adnoddau dynol. 

Nod y cwrs BTEC Busnes yw rhoi i fyfyrwyr: 

 • Profiadau ymarferol o aseiniadau byd go iawn 
 • Cyfleoedd i gymryd cyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain 
 • Sylfaen gref o wybodaeth 
 • Cyfleoedd i ddatblygu sgiliau meddwl rhyngbersonol ac ymarferol 
 • Gwybodaeth am sut i weithio i friff gyda therfynau amser penodol, gan gefnogi eu gallu i reoli amser.

Dylech astudio BTEC Busnes os: 

 • Mae’n well gennych ffordd fwy ymarferol o ddysgu
 • Mae gennych ddiddordeb mewn rhedeg eich busnes eich hun
 • Rydych yn barod i gymryd arweiniad i fod yn ddysgwyr annibynnol a gweithgar.

Gwybodaeth allweddol

 • O leiaf bum gradd A*-C ar lefel TGAU
 • Gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg 
 • Pwnc Safon UG, y gellir parhau ag ef yn U2.

Asesu:  

 • Unedau a asesir yn fewnol 
 • Unedau asesiad dan reolaeth wedi’u hasesu’n allanol 
 • Uned arholiad wedi’i hasesu’n allanol.

Meini Prawf Graddio: 

 • Asesiad mewnol (55%) 
 • Asesiad allanol (45%) 

Caiff unedau eu hasesu gan ddefnyddio graddau Rhagoriaeth (D), Teilyngdod (M), Pasio (P), Bron Wedi Pasio (N) a Diddosbarth (U). Defnyddir y radd Bron Wedi Pasio ar gyfer unedau a asesir yn allanol yn unig. Mae cymwysterau’n cael eu graddio gan ddefnyddio graddfa PP i D*D*.

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, gallech symud ymlaen i gwrs Addysg Uwch mewn busnes neu gymhwyster cysylltiedig â chyfrifeg. Mae cwblhau cwrs BTEC yn llwyddiannus yn rhoi pwyntiau UCAS i ddysgwyr ac yn cael ei gydnabod gan brifysgolion ar gyfer dilyn cyrsiau gradd. Gall dysgwyr hefyd symud ymlaen i gyflogaeth, hyfforddiant a phrentisiaethau mewn rolau ym meysydd marchnata, gweinyddu, cyllid, gwasanaethau ariannol, caffael, rheoli digwyddiadau, adnoddau dynol a meysydd cysylltiedig eraill yn y sector busnes.