Skip to main content

Busnes Lefel 3 - Diploma Estynedig

Amser-llawn
Lefel 3
BTEC Extended Diploma
Gorseinon
Dwy flynedd
Ffôn: 01792 890700 (Gorseinon)

Trosolwg

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn yn gyfwerth â thri chwrs Safon Uwch.  

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys cyfle i ddysgwyr ymchwilio i amrywiaeth o bynciau sy’n adlewyrchu’r llwybrau dilyniant mewn busnes. Mae’r rhaglen ddysgu yn cwmpasu’r meysydd canlynol: amgylcheddau busnes, cyllid, marchnata, busnes rhyngwladol, rheolaeth ac adnoddau dynol.  

Mae’r cwrs BTEC Busnes yn anelu at roi’r canlynol i fyfyrwyr: 

 • Profiadau ymarferol o aseiniadau bywyd go iawn 
 • Cyfleoedd i gymryd cyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain 
 • Sylfaen wybodaeth gadarn 
 • Cyfleoedd i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol a meddwl yn ymarferol 
 • Gwybodaeth o sut i weithio i friff gydag amserlenni gosod, gan gefnogi eu galluoedd rheoli amser. 

Dylech astudio BTEC Busnes os: 

 • Mae’n well gennych ffordd fwy ymarferol o weithio 
 • Mae gennych ddiddordeb mewn rhedeg eich busnes eich hun 
 • Rydych yn barod i gymryd arweiniad i fod yn ddysgwyr annibynnol a gweithgar. 

Gwybodaeth allweddol

 • Pump gradd C neu uwch ar lefel TGAU
 • Gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg.

Asesu:  

 • Unedau a asesir yn fewnol 
 • Unedau asesu dan reolaeth a asesir yn allanol 
 • Uned arholiad a asesir yn allanol. 

Meini Prawf Graddio: 

 • Asesu mewnol (58%) 
 • Asesu allanol (42%) 

Asesir unedau gan ddefnyddio graddfa Rhagoriaeth (D), Teilyngdod (M), Pasio (P), Bron Wedi Pasio (N) ac Annosbarthedig (U) . Mae’r radd Bron Wedi Pasio yn cael ei defnyddio ar gyfer unedau a asesir yn allanol yn unig. Mae cymwysterau’n cael eu graddio gan ddefnyddio graddfa PPP i D*D*D*.  
 

Gallech chi aros yng Ngholeg Gŵyr Abertawe i ddilyn cwrs Addysg Uwch cysylltiedig â busnes neu gyfrifeg. Bydd cwblhau’r cwrs BTEC yn llwyddiannus yn rhoi pwyntiau UCAS i ddysgwyr ac mae’n cael ei gydnabod gan brifysgolion ar gyfer astudio cyrsiau gradd.

Yn ogystal, gall dysgwyr symud ymlaen i gyflogaeth, hyfforddiant a phrentisiaethau ym meysydd marchnata, gweinyddu, cyllid, gwasanaethau ariannol, caffael, rheoli digwyddiadau, adnoddau dynol a meysydd cysylltiedig eraill yn y sector busnes.