Skip to main content

Dadansoddwr Seiberddiogelwch Lefel 3 - Prentisiaeth

Prentisiaeth, GCS Training
Lefel 3
AGORED
Llys Jiwbilî
18 mis
Ffôn: 01792 284400 (Llys Jiwbilî)

Arolwg

Mae’r prentisiaeth ar gyfer dysgwyr sydd â rhywfaint o wybodaeth, profiad neu gymwysterau TG. Mae'n addas ar gyfer sefydliadau sy’n rheoli eu seiberddiogelwch eu hunain yn hytrach na rhoi’r gwaith ar gontract i adrannau neu gwmnïau eraill.

Gellir defnyddio’r brentisiaeth i uwchsgilio staff newydd neu bresennol. Mae rolau addas yn cynnwys rolau iau ac uwch mewn diogelwch rhwydwaith, sicrhau gwybodaeth, datblygu systemau diogel a phrofion hacio.

Gwybodaeth allweddol

Rhaid bod dysgwyr yn gyflogedig mewn rôl addas ac yn gweithio ym maes seiberddiogelwch.

I fod yn gymwys ar gyfer cyllid prentisiaeth, rhaid i’r prentis fod yn gyflogedig am fwy nag 16 awr yr wythnos ac wedi’i leoli yng Nghymru.

Bydd y dysgwyr yn cael tiwtor/aseswr penodedig, a fydd yn gweithio’n agos gyda nhw a’r cyflogwr i sicrhau bod y lefel a’r unedau a ddewisir yn addas ar gyfer eu rôl unigol a blaenoriaethau’r sefydliad. Bydd y tiwtor/aseswr yn cwrdd â’r dysgwyr bob 4-6 wythnos i asesu cynnydd a gosod amcanion ar gyfer y cyfnod nesaf.

Bydd y dysgwyr yn cael gwaith prosiect seiliedig ar yr unedau maen nhw wedi’u dewis, a bydd disgwyl iddyn nhw gasglu tystiolaeth o’u rôl i ddangos y defnydd o’u sgiliau newydd. Mae’n bosibl y bydd disgwyl i’r dysgwr fynychu seminarau neu weithdai yn ogystal â dysgu seiliedig ar waith a fydd yn canolbwyntio ar yr elfen wybodaeth o’r cymhwyster, a chymorth i ddatblygu dealltwriaeth, sgiliau a phrofiad yn y maes hwn.

Unedau gorfodol 

 • Iechyd a diogelwch ym maes TG
 • Ymarfer proffesiynol mewn cyd-destun TG
 • Egwyddorion rheoli a sicrhau gwybodaeth

Unedau dewisol

 • Rheoli meddalwedd a’i ddatblygu
 • Dadansoddi bygythiad
 • Rheoli system TG
 • Diogelwch system TG 
 • Modelu data
 • Saernïaeth systemau
 • Creu rhaglen gyfrifiadurol sy’n canolbwyntio ar wrthrych
 • Profi diogelwch systemau gwybodaeth
 • Ymchwilio i ddigwyddiadau diogelwch gwybodaeth
 • Cynnal asesiadau risg diogelwch gwybodaeth
 • Egwyddorion datblygu system ddiogel

Dadansoddwr Seiberddiogelwch Lefel 4 - Prentisiaeth

I gwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn ymgymryd â thasgau seiliedig ar waith i fodloni meini prawf y cymhwyster, sy’n berthnasol i’w rôl unigol a’u hamgylchedd dysgu. Byddan nhw’n caffael yr wybodaeth, yr offer a’r technegau sy’n gysylltiedig â phob uned a byddan nhw wedyn yn eu rhoi ar waith yn eu hamgylchedd gwaith presennol.

Bydd y gwaith a roddwyd a’r dystiolaeth a gasglwyd yn cael eu hadolygu yn ystod y cyfarfodydd grŵp a’r cyfarfodydd un-i-un rheolaidd gyda thiwtoriaid/aseswyr a’u defnyddio at ddibenion asesu. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn defnyddio Aseswr Clyfar, sef offeryn rheoli prentisiaethau ar-lein sy’n rhoi modd i’r darparwr, y dysgwr a’r cyflogwr olrhain cynnydd dysgwyr yn effeithiol.