Skip to main content

Cyflogres Gyfrifiadurol Lefel 2 - Tystysgrif

Rhan-amser
Lefel 2
AGORED
Sketty Hall
10 wythnos

Trosolwg

Nod y cwrs Lefel 2 hwn yw eich cyflwyno i becynnau meddalwedd cyflogres gyfrifiadurol yn y DU.

Manylion astudio

Gwaith cyfrifiadurol ymarferol sy’n cyfuno theori a chyflogres gyfrifiadurol ymarferol gan gynnwys:

 • Cynhyrchu slipiau cyflog
 • Mewnbynnu manylion staff
 • Newidiadau i gyfraddau treth, cyfraddau yswiriant gwladol, SMP, SSP, SPP, SAP
 • Cynllunwyr gwyliau
 • Cynlluniau pensiwn
 • Amrywiadau ar gyflogres gan gynnwys goramser, bonysau, comisiynau, treuliau
 • Ffurflenni P11, P32, P35, P45, ac ati
 • Cyfrifiadau diwedd blwyddyn a llenwi ffurflen CThEF. 

Gwybodaeth allweddol

Yn ddelfrydol, dylai myfyrwyr feddu ar un neu ddwy radd A-C ar lefel TGAU ond mae synnwyr cyffredin a dawn am rifau ac amcangyfrif yn fwy pwysig. Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

10 wythnos o addysgu rhan-amser:

Bob nos Fercher (6-9pm) yn Ysgol Fusnes Plas Sgeti

Asesu:

 • Asesiadau parhaus drwy gydol y cwrs
 • Dim arholiadau ffurfiol.

Mae’r cwrs yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano a gall arwain at gyflogaeth fel:

 • Swyddog gweinyddol cyflogres
 • Swyddog gweinyddol adnoddau dynol a chyflogres.

Mae ffioedd cwrs yn berthnasol. Prisiau ar gael ar gais.

Ffôn: Tîm Cyfrifeg 01792 284097

E-bost: accountancy@coleggwyrabertawe.ac.uk

Off