Skip to main content

Ffasiwn a Thecstilau Lefel 1 - SEG Dyfarniad

Rhan-amser
Lefel 1
SEG
Llwyn y Bryn
35 wythnos
Ffôn: 01792 284021 (Llwyn y Bryn)

Trosolwg

Mae’r cwrs Dyfarniad SEG Lefel 1 mewn Ffasiwn a Thecstilau yn gwrs blwyddyn sy’n dechrau ym mis Medi. Datblygwyd y dyfarniad gyda’r nod pennaf o roi modd i ddysgwyr ennill sgiliau a gwybodaeth hanfodol er mwyn symud ymlaen i addysg bellach/hyfforddiant neu gyflogaeth yn y diwydiannau ffasiwn a thecstilau.

Byddwch yn astudio dwy uned, pob un gwerth 6 chredyd, i ennill y dyfarniad llawn sef 12 credyd.  

UNED 1: Creu Patrymau (6 chredyd - 60 awr)

Yn yr uned hon, bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau a dealltwriaeth sylfaenol o greu patrymau gwastad. Byddan nhw’n ennill gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol o gynlluniau lleyg a gwerthfawrogiad o economi ffabrig. Byddan nhw’n atgyfnerthu’r wybodaeth a enillwyd fel sylfaen ar gyfer cynnydd pellach ac yn deall pwysigrwydd diogelwch mewn ystafell waith.

UNED 2: Gwneud Dillad (6 chredyd - 60 awr)

Yn yr uned hon, bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth dechnegol i wneud dillad ac yn datblygu sgiliau sylfaenol i ddefnyddio peiriannau gwnïo diwydiannol. Byddan nhw’n datblygu dealltwriaeth o fanylebau gweithgynhyrchu a gofynion ansawdd ac yn datblygu deheurwydd a gwybodaeth dechnegol mewn peiriannu a gwasgu, mewn amrywiaeth o ffabrigau. Bydd dysgwyr yn dod i ddeall pwysigrwydd rhyngwynebu wrth wneud dilledyn a’r dewis cywir o nodwydd ac edau mewn perthynas â ffabrigau amrywiol. Byddan nhw’n dangos gwybodaeth o namau peiriannu a’u datrys ac yn deall pwysigrwydd diogelwch mewn ystafell waith.

Amcanion y cwrs:

 • Rhoi sgiliau proffesiynol i greu ac addasu eich patrymau dillad eich hun.
 • Deall egwyddorion gweithgynhyrchu dillad, gan greu amrywiaeth o samplau gwnïo sy’n addas ar gyfer dillad.
 • Dysgu sut i weithgynhyrchu dillad ffasiwn, dilyn iechyd a diogelwch a deall gwiriadau rheoli ansawdd.

Canlyniadau’r cwrs:

 • Byddwch yn cynhyrchu portffolio proffesiynol o dystiolaeth yn cofnodi eich gwaith o bob uned.
 • Byddwch yn defnyddio ac yn addasu patrymau sgert, bodis, llewys a choler.
 • Byddwch yn cynhyrchu patrwm dilledyn gorffenedig ar raddfa lawn.
 • Byddwch yn cynhyrchu set o samplau gweithgynhyrchu dillad.
 • Byddwch hefyd yn cynhyrchu dau ddilledyn maint llawn gorffenedig.

Gwybodaeth allweddol

Nid oes angen profiad, ond mae diddordeb yn y maes pwnc yn fanteisiol.

Dydd Mawrth (Amser i’w gadarnhau) ar Gampws Llwyn y Bryn

Neu

Dydd Mawrth (Amser i’w gadarnhau) ar Gampws Llwyn y Bryn

Asesu/Gwaith Cwrs:

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Patrwm
 • Dillad ffasiwn.

Meini Prawf Graddio:

 • Portffolio o dystiolaeth: 100%

Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn rhoi modd i chi symud ymlaen i gwrs Dyfarniad SEG Lefel 2 mewn Ffasiwn a Thecstilau.

Gallai dilyniant o unrhyw gwrs rhan-amser gynnig llwybr i gyrsiau amser llawn mewn celf a dylunio. Yn achos dysgwyr sy’n oedolion sy’n ystyried gyrfa greadigol, gallai’r cwrs Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio ddarparu llwybr dilyniant ar gyfer hyn. 

Off