HND mewn Rheoli Busnes

Trosolwg o’r Cwrs

Gallai'r cwrs gael ei ailddilysu.

Hyd: Dwy flynedd
Bwriad y cwrs yw rhoi amrywiaeth eang o wybodaeth a phrofiad i'r myfyrwyr yn y sectorau busnes ac ariannol. Er bod pwyslais ar feysydd cyllid, mae’n rhaglen amrywiol sy’n addas i fyfyrwyr a hoffai ddatblygu’r amrywiaeth lawn o sgiliau busnes. 

Diweddarwyd Hydref 2021

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cynnig nodweddiadol yw:
Safon Uwch = DD
BTEC Diploma Estynedig L3 = PPP
BTEC Diploma L3 = MP
Mynediad = Pas
AAT3 = Pas.

Byddwn yn ystyried profiad gwaith perthnasol.

 

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae modiwlau arfaethedig yn cynnwys:

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

 • Sylfeini Marchnata
 • Datblygiad Academaidd a Phroffesiynol
 • Entrepreneuriaeth a Dechrau Busnes
 • Rheoli Gwybodaeth Ariannol
 • Economeg, Y Gyfraith a Rheoleiddio
 • Gwaith ac Ymddygiad Sefydliadol

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

 • Rôl Ehangach y Cyfrifydd
 • Dadansoddi Busnes ac Ariannol
 • Cyfrifeg ar gyfer Rheolwyr
 • Dadansoddi Busnes Strategol
 • Prosiect Ymchwil Byw
 • Rheoli Menter

Fel rhan o’r cwrs hwn mae opsiwn i fod yn dechnegydd cyfrifon cymwysedig trwy AAT.

Ni fyddai unrhyw ffioedd dysgu ychwanegol i astudio AAT Diploma Lefel 2/3 ochr yn ochr â’ch HND ym mlwyddyn un ac AAT Diploma Lefel 3/4 ym mlwyddyn dau, yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad blaenorol. 

Addysgir y cwrs dros dri diwrnod. Bydd rhaid i’r myfyrwyr sy’n dewis opsiwn AAT ddod am bedwar diwrnod. Mae opsiwn rhan-amser ar gael hefyd.

.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau, gall myfyrwyr symud ymlaen i flwyddyn olaf y cyrsiau BA (Anrh) ym Mhrifysgol De Cymru gan gynnwys astudiaethau busnes, busnes rhyngwladol, busnes a chyllid, a busnes a chyfrifeg. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Achrediad Dysgu Blaenorol

Mae’n bosibl y bydd y myfyriwr yn gallu ennill cydnabyddiaeth ar gyfer dysgu blaenorol. Cysylltwch i gael cyngor os teimlwch y gallai hyn fod yn bethnasol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: https://celt.southwales.ac.uk/recognition-prior-learning/

Cod UCAS: NN41

Y ffioedd dysgu yw £7,500 y flwyddyn. Ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22, bydd rhaid i fyfyrwyr gael benthyciad ffioedd dysgu am y swm llawn.

Mae’r Coleg yn cynnig bwrsari o £1,000 y flwyddyn tuag at gyrsiau amser llawn sy’n dechrau ym mis Medi 2022 (mae hyn yn dibynnu ar ddilyniant
boddhaol ar y cwrs). I gael gwybodaeth am gymorth ariannol – gan gynnwys benthyciadau ffioedd dysgu – ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol cysylltiedig â’r cwrs hwn, h.y.:

 • teithio i ac o’r Coleg, neu’r lleoliad
 • costau llungopïo, deunydd ysgrifennu ac offer (e.e. ffyn USB)
 • argraffu a rhwymo
 • gynau ar gyfer seremonïau graddio
Lleoliad(au):
Tycoch
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No