Myfyrwyr yn dathlu cynigion o brifysgolion mawr eu parch

Mae’n myfyrwyr rhyngwladol wrthi’n dathlu cynigion gan rhai o brifysgolion gorau’r DU, gyda 20 o’r 24 yn gynigion gan brifysgolion Russell Group.

Eisiau gwybod rhagor?

Myfyrwyr rhyngwladol yn anelu’n uchel gyda cheisiadau Rhydgrawnt

Mae saith myfyriwr Safon Uwch Rhyngwladol wedi gwneud cais i astudio yn naill ai Caergrawnt neu Rydychen ym mis Medi 2019, mae hyn yn wych.

Darllenwch ragor yma

Dosbarth 2019

Coleg Gŵyr Abertawe yn ffarwelio â’i fyfyrwyr U2 rhyngwladol mewn seremoni raddio ym Mhlas Sgeti.

Dysgwch ragor

Cynigion Caergrawnt

Mae dau fyfyriwr sy’n astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ar hyn o bryd wedi cael cynigion i astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Dysgwch ragor

Croeso i Goleg Gŵyr Abertawe

Y Coleg Safon Uwch arweiniol yng Nghymru

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn un o'r colegau sy'n perfformio orau yn y DU. Lleolir y Coleg yn yr ardal ddynodedig gyntaf o harddwch naturiol eithriadol. Rydym yn enwog am ein rhaglen Safon Uwch, gyda chanlyniadau a chyfraddau dilyniant rhagorol i brifysgolion gorau'r DU.

Edrychwch ar ein Prosbectws Rhyngwladol i weld pam dylech astudio Safon Uwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe!

 

       

Safon Uwch

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn enwog am ei raglen Safon Uwch, gyda chanlyniadau a chyfraddau dilyniant rhagorol i’r prifysgolion gorau yn y DU.

Rydym yn cynnig hyd at 40 o bynciau Safon Uwch gwahanol i fyfyrwyr ddewis ohonynt.

Bob blwyddyn, mae hyd at 10 o’n myfyrwyr Safon Uwch yn symud ymlaen i Brifysgolion Caergrawnt a Rhydychen.

Dros y 3 blynedd diwethaf, mae dros 90% o’n myfyrwyr rhyngwladol wedi symud ymlaen i brifysgolion Russell Group, gan gynnwys Rhydgrawnt.

Gwyliwch ein ffilm i weld pam dylech chi astudio Safon Uwch gyda ni!

 

 

Cyfradd pasio 100% ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch Rhyngwladol

Yn 2018, roedd ein myfyrwyr U2 rhyngwladol wedi cyflawni cyfradd pasio 100%, gyda chanran anhygoel o 64% yn ennill A* neu A.

Mae dros 90% o’r myfyrwyr eleni wedi symud ymlaen i brifysgol Russell Group, gan gynnwys Rhydgrawnt.

Gweld cyrchfannau prifysgol ein myfyrwyr rhyngwladol rhwng 2016 a 2018 

international a level success

 

 

Anelwch yn Uwch!

Rydym yn rhedeg rhaglenni arbenigol paratoi ar gyfer y brifysgol i fyfyrwyr dawnus a thalentog. Mae gofynion mynediad a chostau penodol yn gysylltiedig â’r rhaglenni hyn.

Cysylltwch â’r swyddfa ryngwladol i gael rhagor o fanylion: international@gcs.ac.uk

Oxbridge Preparation Programme
HE +
Medical Tutorial Programme
Dwi wedi bod yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ers bron dwy flynedd bellach ac wedi mwynhau fy amser yma yn fawr. Mae’r Coleg yn llawn hwyl a chyffro! Roeddwn i’n gallu cwrdd â llawer o ffrindiau newydd ac mae pob darlithydd yn garedig iawn a bob amser yn hapus i helpu. Dwi bob amser yn mwynhau mynd i’m darlithoedd gan fy mod yn hoffi dysgu rhagor am fy hoff bynciau."

Ryan Yung, Hong Kong
A* A B mewn Mathemateg Ddwbl a Chyfrifeg.
Aeth ymlaen i astudio Cyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Durham.

Ryan
Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn Goleg rhagorol gyda chymorth gwych i fyfyrwyr. Darganfyddais i fy niddordeb mewn ieithyddiaeth trwy raglen Rhydgrawnt ac ers hynny dwi wedi cael cynnig lle i astudio’r pwnc ym Mhrifysgol Caergrawnt."

Shannon, USA
A* A A mewn Mathemateg, Seicoleg a Saesneg.
Aeth ymlaen i astudio Ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Shannon
Mae’r ddwy flynedd yn astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi bod yn anhygoel. Gall myfyrwyr ddewis o blith amrywiaeth eang o bynciau. O ran myfyrwyr rhyngwladol, mae’r swyddfa ryngwladol bob amser yn garedig ac yn barod i helpu ac roedd hyn yn ei gwneud hi’n hawdd i mi addasu i fywyd yn Abertawe. Mae Abertawe yn ddinas heddychlon wedi’i lleoli ger y traeth, ac yn fy marn i mae’n un o’r lleoedd mwyaf addas i gael profiad astudio."

Shaoxuan ‘Michael’ Cheng, China
Cafodd A A C C mewn Mathemateg, Tsieinëeg, Mathemateg Bellach a Ffiseg.
Aeth ymlaen i Brifysgol Warwig i astudio Peirianneg.

Shaoxuan
Mae’r tîm Rhyngwladol yn hyfryd ac roedden nhw wedi trefnu teithiau i ddinasoedd hardd yn y DU fel Caergrawnt a Rhydychen. Roedd fy nghartref Homestay i yn berffaith ac roedd fy ngwesteiwr gofalgar wedi gwneud fy amser i yn y DU yn hapus. Mae Abertawe yn ddinas wych gyda llawer o fwytai gwych ac roedd yn bleser cwrdd â phobl o bob cwr o’r byd."

Gieun Cho, South Korea
A* A* A* A* mewn Mathemateg Ddwbl, Economeg a Daearyddiaeth
Aeth ymlaen i astudio Daearyddiaeth yng Ngholeg Prifysgol Llundain.

Gieun Cho
Roedd fy nghyfnod i yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn wych. Roedd yr athrawon mor gymwynasgar ac roedden nhw wedi fy helpu i ennill y graddau oedd eu hangen arna i i fynd i’m prifysgol dewis cyntaf. Hefyd roedd y swyddfa Ryngwladol wedi rhoi llawer o gefnogaeth i mi ac roedd hyn wedi fy helpu i ymgartrefu yn Abertawe yn gyflym iawn. Roedd wedi rhoi hyder i mi ganolbwyntio ar fy astudiaethau hefyd. Byddwn i’n argymell y Coleg hwn yn fawr!"

Chan Kim, South Korea
A B B mewn Electroneg, Daearyddiaeth a Datblygiad y Byd.
Aeth ymlaen i astudio Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Southampton

Chan
Mae fy mhrofiad wedi bod yn bleserus iawn. Mae’r addysgu wedi bod yn effeithiol iawn ac wedi fy helpu i a fy nghyfoedion i sicrhau canlyniadau academaidd anhygoel. Mae cyfleusterau’r Coleg hefyd yn wych ac wedi caniatáu i mi gyrraedd fy mhotensial academaidd llawnaf. Yn ogystal, fyddwn i ddim wedi gallu cael cynigion gan brifysgolion gorau’r byd heb y cymorth rhagorol a ddarperir gan y rhaglen HE+ a’i threfnwyr Felicity Padley a Neris Morris."

Xuanyuan Han, China
A* A* A* A* mewn Mathemateg Ddwbl, Ffiseg a Chyfrifiadureg
Aeth ymlaen i astudio Cyfrifiadureg yng Ngholeg Churchill, Prifysgol Caergrawnt

Xuanyuan Han
Mae’n hawdd siarad â’m darlithwyr ac maen nhw i gyd yn barod i helpu, hebddyn nhw fyddwn i ddim wedi symud ymlaen mor dda yn academaidd. Mae aelodau staff y swyddfa Ryngwladol hefyd yn gyfeillgar ac wedi rhoi llawer o gymorth i mi. Yn wir, mae byw yn Abertawe ac astudio mewn Coleg mor anhygoel yn brofiad bythgofiadwy."

Jiacheng ‘Charles’ Gong, China
Cafodd A* A* A yn y Gyfraith, Mathemateg a Hanes.
Aeth ymlaen i astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Manceinion

Jiacheng

Llety

Rydym yn cynnig llety Homestay i bob un o’n myfyrwyr rhyngwladol. Mae’r llety hwn yn amgylchedd diogel a phreifat gyda theulu o Brydain.

Bydd byw mewn llety a gymeradwyir gan Goleg Gŵyr Abertawe yn rhoi profiad gwirioneddol Brydeinig i chi. Cewch gyfle i brofi diwylliant Prydain, gwella’ch sgiliau iaith Saesneg a byddwch hefyd yn gallu cael cyngor a chyfarwyddyd ar fyw yn Abertawe, Cymru a’r DU!

Mae byw mewn llety Homestay yn ddiogel iawn, oherwydd mae pob un o’n teuluoedd croesawu yn mynd trwy asesiad risg trylwyr gan y Coleg ac maen nhw’n cael eu gwirio’n swyddogol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Darganfyddwch fwy am Homestay.

Homestay Homestay Homestay Homestay Homestay Homestay

Bro Gŵyr

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cymryd ei enw o Fro Gŵyr, yr ardal ddynodedig gyntaf o harddwch naturiol eithriadol ym Mhrydain. Mae Bro Gŵyr yn gartref i rai o’r baeau a’r traethau mwyaf hardd yn y DU ac mae wedi ymddangos mewn nifer o raglenni teledu a ffilmiau. Rydym yn mynd â’n myfyrwyr i Fro Gŵyr yn rheolaidd ar gyfer gweithgareddau awyr agored megis cerdded, dringo a syrffio.

Germaine(Hong Kong)at Magdalene College, Oxford – Feb 2018

Rhaglen Gymdeithasol

Coleg Magdalen, Rhydychen: Chwefror 2018

Mae Germaine, o Hong Kong, yn camu yn ôl mewn amser yng Ngholeg Magdalen ac yn ffonio adref yn y ffordd hen-ffasiwn!

International Students at Christ Church, Oxford - Feb 2018

Rhaglen Gymdeithasol

Coleg Crist, Rhydychen: Chwefror 2018

Roedd ein myfyrwyr rhyngwladol wedi gwerthfawrogi’r cyfle i ymweld â Rhydychen ac i weld y tu mewn i rai o’i cholegau enwog yn ystod eu gwyliau hanner tymor yn ddiweddar. Roedd y wibdaith hefyd yn cynnwys taith gerdded o gwmpas canol y ddinas.

Roedden nhw wrth eu bodd gyda’r awyrgylch a hanes y lleoliadau, ac nawr maen nhw’n awyddus i fod yn athrawon coleg eu hunain!!

Sydney & Hailey (South Korea) at Christ Church, Oxford - Feb 2018

Rhaglen Gymdeithasol

Coleg Crist, Rhydychen: Chwefror 2018

Sydney a Hailey (De Corea) yn sefyll yn y Cwadrangl Mawr – a ystyrir fel calon Coleg Eglwys Crist, ac roedd yr amgylchoedd crand wedi creu argraff fawr ar ein myfyrwyr.

Phillip, Jack & Leo (China) at Magdalene College, Oxford – Feb 2018

Rhaglen Gymdeithasol

Coleg Magdalen, Rhydychen: Chwefror 2018

Phillip, Jack a Leo o Tsieina, yn mwynhau tawelwch dolydd Magdalen ar ôl diwrnod prysur allan yn crwydro Rhydychen. Roedd y daith yn cynnwys ymweliadau â’r colegau ac amser hamdden yng nghanol y ddinas fywiog.

Roman Baths

Rhaglen Gymdeithasol

Gwibdaith i Fae Rhosili: Medi 2016

Yn ddiweddar roedd ein myfyrwyr rhyngwladol wedi mwynhau crwydro Bae Rhosili ar Benrhyn Gŵyr, gan edmygu ei dywod godidog a’i olygfeydd ysblennydd.

Trip to Bath

Rhaglen Gymdeithasol

Pen Pyrod, Rhosili: Medi 2016

Roedd Belma (Twrci), Rebekka (Yr Almaen) a Momo (Taiwan) yn wên o glust i glust wrth ymweld â Bae Rhosili, un o’r traethau gorau yn y DU, sy’n boblogaidd gyda’r bobl leol ac ymwelwyr.

Students and staff in Bath, November 2016

Rhaglen Gymdeithasol

Ymweliad â Chaerfaddon: Tachwedd 2016

Roedd myfyrwyr a staff wedi cael amser da yn crwydro canol dinas Caerfaddon a cherdded o gwmpas y farchnad Nadolig ac atyniadau enwog y ddinas. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys taith gerdded i’r Royal Crescent a’r Syrcas, y ddau yn dirnodau Sioraidd enwog.

Trip to Cardiff Castle

Rhaglen Gymdeithasol

Baddondai Rhufeinig, Caerfaddon: Tachwedd 2016

Roedd ein myfyrwyr Safon Uwch o Corea wedi mwynhau eu diwrnod prysur allan yng Nghaerfaddon. Dyma nhw yma yn y Baddondai Rhufeinig. Roedd gweithgareddau eraill yn cynnwys taith gerdded i’r Royal Crescent a’r Syrcas, y ddau yn dirnodau Sioraidd enwog.

Trip to Cardiff Castle

Rhaglen Gymdeithasol

Ymweliad â’r Baddondai Rhufeinig, Caerfaddon: Tachwedd 2016

Roedd myfyrwyr rhyngwladol wedi bachu ar y cyfle i edmygu cofadeiladau hanesyddol Caerfaddon a gwerthfawrogi’r bensaernïaeth. Yma yn y llun mae Pascal (Y Swistir), Taekjun (Corea) a Stefan (Yr Almaen).

Trip to Three Cliffs, Gower

Rhaglen Gymdeithasol

Baddondai Rhufeinig, Caerfaddon: Tachwedd 2016

Leo (Tsieina), Yiannis (Athro) ac Ernesto (Athro Gwadd o Tsieina) yn mwynhau eu hunain yn ninas hardd Caerfaddon, dinas diwylliant ers cyfnod y Rhufeiniaid.

Trip to Worms Head, Gower

Rhaglen Gymdeithasol

Baddondai Rhufeinig, Caerfaddon: Tachwedd 2016

Roedd myfyrwyr rhyngwladol wedi mwynhau eu diwrnod prysur allan yng Nghaerfaddon. Roedden nhw wedi ymweld â’r Baddondai Rhufeinig – ac roedd gweithgareddau eraill yn cynnwys taith gerdded i’r Royal Crescent a’r Syrcas, y ddau yn dirnodau Sioraidd enwog. Yma yn y llun mae Taekjun (Corea), Michael (Tsieina), Thanat (Gwlad Thai) a Jerry (Taiwan).

Ble mae Abertawe?

Swansea on a map

Amserau gyrru i Abertawe

3 awr o Llundain
London to Swansea

2¾ awr o Birmingham
Birmingham to Swansea

1½ awr o Bryste
Bristol to Swansea

4 awr o Fanceinion
Manchester to Swanse

Gyda’i gysylltiadau â’r rhwydwaith cludiant ehangach, mae Abertawe mewn lleoliad strategol ar gyfer mynediad o’r DU, Ewrop a thu hwnt.

On the Roads

Ar y Ffyrdd

Mae traffordd yr M4 yn cysylltu Llundain ag Abertawe ac mae’n 3 awr o daith. Mae’r cwmni bws cenedlaethol yn gweithredu gwasanaeth uniongyrchol bob awr o Abertawe i holl feysydd awyr rhyngwladol Llundain.

By Train

Ar y Trên

Mae trenau uniongyrchol ar gael bob awr o Abertawe i Lundain ac mae’n 3 awr o daith.

By Air

Mewn Awyren

Mae’n cymryd ychydig o dan 3 awr i yrru o Faes Awyr Heathrow Llundain i Abertawe. Mae’n cymryd 1.5 awr i yrru o Faes Awyr Rhyngwladol Bryste i Abertawe. Mae’n cymryd tua awr i yrru o Faes Awyr Caerdydd i Abertawe.