Dathlu Graddio Myfyrwyr Rhyngwladol – Dosbarth ‘22

Roedd myfyrwyr Rhyngwladol yr ail flwyddyn wedi dathlu eu Graddio U2 yn ddiweddar yn Ysgol Fusnes Plas Sgeti.

Dysgwch ragor

Myfyrwyr yn dathlu cynigion o brifysgolion mawr eu parch

Mae’n myfyrwyr rhyngwladol wrthi’n dathlu cynigion gan rhai o brifysgolion gorau’r DU, gyda 20 o’r 24 yn gynigion gan brifysgolion Russell Group.

Eisiau gwybod rhagor?

Cynigion Caergrawnt

Mae dau fyfyriwr sy’n astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ar hyn o bryd wedi cael cynigion i astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Dysgwch ragor

Croeso i Goleg Gŵyr Abertawe

Y Coleg Safon Uwch arweiniol yng Nghymru

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn un o'r colegau sy'n perfformio orau yn y DU. Lleolir y Coleg yn yr ardal ddynodedig gyntaf o harddwch naturiol eithriadol. Rydym yn enwog am ein rhaglen Safon Uwch, gyda chanlyniadau a chyfraddau dilyniant rhagorol i brifysgolion gorau'r DU.

Edrychwch ar ein Prosbectws Rhyngwladol i weld pam dylech astudio Safon Uwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe!

 

       

Cyfraddau pasio ardderchog i fyfyrwyr Safon Uwch rhyngwladol

Enillodd 76% o garfan myfyrwyr rhyngwladol 2023 radd A neu uwch - am gyflawniad gwych.

Yn y chwe mlynedd diwethaf mae dros 90% o fyfyrwyr rhyngwladol wedi symud ymlaen i brifysgolion Russell Group, gan gynnwys Rhydychen a Chaergrawnt.

See the university destinations of our international students from 2016 to 2022

international a level success

 

 

Anelwch yn Uwch!

Rydym yn rhedeg rhaglenni arbenigol paratoi ar gyfer y brifysgol i fyfyrwyr dawnus a thalentog. Mae gofynion mynediad a chostau penodol yn gysylltiedig â’r rhaglenni hyn.

Cysylltwch â’r swyddfa ryngwladol i gael rhagor o fanylion: international@gcs.ac.uk

 
Dwi’n mwynhau’r cwrs a’r awyrgylch yn fawr iawn yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Mae’r Swyddfa Ryngwladol yn gefnogol iawn ac mae wedi fy helpu i benderfynu newid fy nghwrs o Safon Uwch i BTEC. Mae’r cyfleusterau yn wych ac mae’r cymorth ar gael yn rhwydd pan fydd ei angen arnoch. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn fy helpu i ddilyn fy mreuddwyd o fod yn fecanydd chwaraeon moduro. "

Moniroth “Nick” Vutha, Cambodia
BTEC L3 mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch – Chwaraeon Moduro

Haolin Wu
Mae wedi bod yn brofiad bendigedig. Dwi wedi cael llawer o gymorth gyda fy nghais i’r brifysgol, gan gynnwys paratoi ar gyfer profion gallu a chyfweliadau. A bod yn onest, dwi ddim yn credu y byddwn i wedi cael fy nerbyn gan Brifysgol Caergrawnt heb y gefnogaeth a’r arweiniad gwych ces i gan staff Coleg Gŵyr Abertawe."

Haolin Wu, China
Enillodd 4 gradd A* mewn Economeg, Ffiseg, Cemeg a Mathemateg
Symudodd ymlaen i Goleg yr Iesu, Prifysgol Caergrawnt i astudio Economi Tir.

Haolin Wu
Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi bod yn brofiad gwych. Dwi wedi cwrdd â phobl fydd yn ffrindiau am weddill fy oes ac mae’r athrawon yn hynod wybodus. Maen nhw bob amser yn ceisio datblygu ein diddordeb yn ein pynciau sy’n mynd y tu hwnt i gyfyngiadau’r gwerslyfr."

Yuzhe Zhang, China
Enillodd 4 gradd A* mewn Economeg, Ffiseg, Cemeg a Mathemateg
Symudodd ymlaen i’r Coleg Imperialaidd yn Llundain i astudio Daeareg a rhoddwyd ysgoloriaeth o £180,000 iddo gan y cwmni Rio Tinto Mining..

Yuzhe Zhang
Dwi wedi bod yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ers bron dwy flynedd bellach ac wedi mwynhau fy amser yma yn fawr. Mae’r Coleg yn llawn hwyl a chyffro! Roeddwn i’n gallu cwrdd â llawer o ffrindiau newydd ac mae pob darlithydd yn garedig iawn a bob amser yn hapus i helpu. Dwi bob amser yn mwynhau mynd i’m darlithoedd gan fy mod yn hoffi dysgu rhagor am fy hoff bynciau."

Ryan Yung, Hong Kong
A* A B mewn Mathemateg Ddwbl a Chyfrifeg.
Aeth ymlaen i astudio Cyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Durham.

Ryan
Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn Goleg rhagorol gyda chymorth gwych i fyfyrwyr. Darganfyddais i fy niddordeb mewn ieithyddiaeth trwy raglen Rhydgrawnt ac ers hynny dwi wedi cael cynnig lle i astudio’r pwnc ym Mhrifysgol Caergrawnt."

Shannon, USA
A* A A mewn Mathemateg, Seicoleg a Saesneg.
Aeth ymlaen i astudio Ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Shannon
Mae’r ddwy flynedd yn astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi bod yn anhygoel. Gall myfyrwyr ddewis o blith amrywiaeth eang o bynciau. O ran myfyrwyr rhyngwladol, mae’r swyddfa ryngwladol bob amser yn garedig ac yn barod i helpu ac roedd hyn yn ei gwneud hi’n hawdd i mi addasu i fywyd yn Abertawe. Mae Abertawe yn ddinas heddychlon wedi’i lleoli ger y traeth, ac yn fy marn i mae’n un o’r lleoedd mwyaf addas i gael profiad astudio."

Shaoxuan ‘Michael’ Cheng, China
Cafodd A A C C mewn Mathemateg, Tsieinëeg, Mathemateg Bellach a Ffiseg.
Aeth ymlaen i Brifysgol Warwig i astudio Peirianneg.

Shaoxuan
Mae’r tîm Rhyngwladol yn hyfryd ac roedden nhw wedi trefnu teithiau i ddinasoedd hardd yn y DU fel Caergrawnt a Rhydychen. Roedd fy nghartref Homestay i yn berffaith ac roedd fy ngwesteiwr gofalgar wedi gwneud fy amser i yn y DU yn hapus. Mae Abertawe yn ddinas wych gyda llawer o fwytai gwych ac roedd yn bleser cwrdd â phobl o bob cwr o’r byd."

Gieun Cho, South Korea
A* A* A* A* mewn Mathemateg Ddwbl, Economeg a Daearyddiaeth
Aeth ymlaen i astudio Daearyddiaeth yng Ngholeg Prifysgol Llundain.

Gieun Cho
Roedd fy nghyfnod i yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn wych. Roedd yr athrawon mor gymwynasgar ac roedden nhw wedi fy helpu i ennill y graddau oedd eu hangen arna i i fynd i’m prifysgol dewis cyntaf. Hefyd roedd y swyddfa Ryngwladol wedi rhoi llawer o gefnogaeth i mi ac roedd hyn wedi fy helpu i ymgartrefu yn Abertawe yn gyflym iawn. Roedd wedi rhoi hyder i mi ganolbwyntio ar fy astudiaethau hefyd. Byddwn i’n argymell y Coleg hwn yn fawr!"

Chan Kim, South Korea
A B B mewn Electroneg, Daearyddiaeth a Datblygiad y Byd.
Aeth ymlaen i astudio Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Southampton

Chan
Mae fy mhrofiad wedi bod yn bleserus iawn. Mae’r addysgu wedi bod yn effeithiol iawn ac wedi fy helpu i a fy nghyfoedion i sicrhau canlyniadau academaidd anhygoel. Mae cyfleusterau’r Coleg hefyd yn wych ac wedi caniatáu i mi gyrraedd fy mhotensial academaidd llawnaf. Yn ogystal, fyddwn i ddim wedi gallu cael cynigion gan brifysgolion gorau’r byd heb y cymorth rhagorol a ddarperir gan y rhaglen HE+ a’i threfnwyr Felicity Padley a Neris Morris."

Xuanyuan Han, China
A* A* A* A* mewn Mathemateg Ddwbl, Ffiseg a Chyfrifiadureg
Aeth ymlaen i astudio Cyfrifiadureg yng Ngholeg Churchill, Prifysgol Caergrawnt

Xuanyuan Han
Mae’n hawdd siarad â’m darlithwyr ac maen nhw i gyd yn barod i helpu, hebddyn nhw fyddwn i ddim wedi symud ymlaen mor dda yn academaidd. Mae aelodau staff y swyddfa Ryngwladol hefyd yn gyfeillgar ac wedi rhoi llawer o gymorth i mi. Yn wir, mae byw yn Abertawe ac astudio mewn Coleg mor anhygoel yn brofiad bythgofiadwy."

Jiacheng ‘Charles’ Gong, China
Cafodd A* A* A yn y Gyfraith, Mathemateg a Hanes.
Aeth ymlaen i astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Manceinion

Jiacheng

Academi Saesneg

Saesneg Cyffredinol 

Mae’r cwrs hwn yn cynnig mynediad ar lefelau cymhwysedd amrywiol ac mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ehangu eu sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Addysgir Saesneg defnyddiol mewn sefyllfaoedd realistig fel y gall myfyrwyr ddysgu ac ymarfer iaith ym mywyd pob dydd. Addysgir y cwrs o ddydd Llun i ddydd Gwener am 16 awr yr wythnos.

Gwneir asesiadau pan fydd myfyrwyr wedi cyrraedd y safonau gofynnol i gyflawni’r modiwlau City & Guilds mewn darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando. Gall myfyrwyr wneud cais am gyrsiau Safon Uwch neu Lefel Uwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ar ôl iddynt gyrraedd y lefel cymhwysedd briodol ar gyfer y rhaglen astudio o’u dewis.

IELTS a’r cwrs paratoi ar gyfer Safon Uwch 

Bydd y cwrs hwn yn datblygu perfformiad myfyrwyr ar draws yr holl sgiliau iaith Saesneg allweddol er mwyn sicrhau’r llwyddiant mwyaf posibl mewn arholiadau IELTS. Mae ei gynnwys diddorol yn darparu digon o ymarfer mewn technegau astudio sylfaenol ar gyfer pontio i ddysgu Safon Uwch. Mae myfyrwyr yn cael cyfle i dreialu pynciau o’u diddordeb ac elwa ar gyfeillion Coleg. Mae gweithgareddau cymdeithasol a diwylliannol cynhwysol yn ategu pynciau gwersi ac maen nhw’n codi cwr y llen ar fywyd myfyrwyr yn y DU.

Mae gan y cwrs opsiynau sy’n para tri, chwe neu naw mis, yn dibynnu ar ofynion dysgu unigol. Oriau ystafell ddosbarth rheolaidd gyda gweithgareddau allgyrsiol ychwanegol. Mae myfyrwyr yn sicr o gael mynediad i raglenni Safon Uwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe pan fyddan nhw wedi cyrraedd y safon IELTS ofynnol.

Saesneg Academaidd 

Mae Saesneg Academaidd yn gwrs cwricwlwm ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr Safon Uwch Coleg Gŵyr Abertawe a fyddai’n elwa ar gymorth ieithyddol. Mae arweinydd y cwrs yn cyd-gysylltu’n agos â staff y cwricwlwm i nodi meysydd datblygu penodol myfyrwyr. Mae’r dosbarthiadau’n cynnwys sesiynau adolygu un-i-un yn ogystal â thasgau dilyniant iaith generig. Mae ymarfer cynhwysfawr yn helpu myfyrwyr i lwyddo yn eu hastudiaethau academaidd a pharatoi ar gyfer IELTS.

Mae’r cwrs yn rhedeg unwaith yr wythnos am 2.5 awr trwy gydol y tymor a disgwylir i fyfyrwyr gwblhau gweithgareddau ac aseiniadau hunanddysgu a roddir iddyn nhw. Cynigir cymorth ychwanegol trwy system Bwcio Llyfrgellydd Coleg, lle mae cymorth un-i-un ar gael ar gyfer gwaith ymchwil pwnc a gwaith ieithyddol.

Rhaglen Sylfaen Ryngwladol 

Bwriedir y rhaglen flwyddyn hon ar gyfer pobl ifanc 17-19 oed a hoffai symud ymlaen i brifysgol yn y DU. Bydd myfyrwyr yn dilyn Rhaglen Mynediad Lefel 3 sydd ar gael mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys Busnes, Cyfrifiadura Cymhwysol, y Dyniaethau, y Gyfraith a Gwyddoniaeth. Yn ogystal â hyn, bydd myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant Saesneg wedi’i deilwra i anghenion yr unigolyn, gan sicrhau bod myfyrwyr yn cyflawni’r lefel ofynnol o Saesneg er mwyn symud ymlaen yn llwyddiannus i’r brifysgol.

Ni fydd myfyrwyr sy’n mynychu’r rhaglen hon ynghlwm wrth brifysgol benodol. Yn lle, rhoddir arweiniad ardderchog i bob myfyriwr ar yrfaoedd i’w galluogi i ddewis y brifysgol iawn sy’n gweddu i’w diddordebau penodol. Mae’r rhan fwyaf o brifysgolion yn y DU yn derbyn myfyrwyr ein Rhaglen Sylfaen Ryngwladol, ond bydd eu derbyn yn dibynnu ar y canlyniad terfynol, lefel iaith Saesneg a chais UCAS. Yn ddiweddar, mae myfyrwyr wedi symud ymlaen i Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor, i enwi ond ychydig.

I fod yn gymwys, dylai fod gan fyfyrwyr o leiaf 5.5 IELTS.

Llety

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cymryd diogelwch, lles ac hapusrwyddein myfyrwyr o ddifri mawr. Yn ystod eu hastudiaethau, rydym yn lleoli ein holl fyfyrwyr 16-18 oed gydag un o’n teuluoedd croesawu cymeradwy sydd wedi’u dewis yn ofalus.

Rydym yn cynnig llety homestay i bob un o’n myfyrwyr rhyngwladol. Mae’r llety hwn yn amgylchedd diogel a phreifat gyda theulu lleol. Bydd byw mewn llety a gymeradwyir gan Goleg Gŵyr Abertawe yn rhoi profiad gwirioneddol unigryw i chi. Caiff myfyrwyr gyfle i brofi diwylliant Prydain, gwella eu defnydd o’r iaith Saesneg a chael cyngor a chyfarwyddyd ar fyw yn Abertawe, Cymru a’r Deyrnas Unedig.

Rhagor o wybodaeth am homestay.

HomestayHomestay Homestay Homestay

Bro Gŵyr

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cymryd ei enw o Fro Gŵyr, yr ardal ddynodedig gyntaf o harddwch naturiol eithriadol ym Mhrydain. Mae Bro Gŵyr yn gartref i rai o’r baeau a’r traethau mwyaf hardd yn y DU ac mae wedi ymddangos mewn nifer o raglenni teledu a ffilmiau. Rydym yn mynd â’n myfyrwyr i Fro Gŵyr yn rheolaidd ar gyfer gweithgareddau awyr agored megis cerdded, dringo a syrffio.

International Students at Christ Church, Oxford - Feb 2018

Rhaglen Gymdeithasol

Diwrnod i’r Brenin yn Rhydychen!

Roedd ein myfyrwyr rhyngwladol o’n carfannau Blwyddyn 1 a 2 wedi mwynhau treulio amser gwerthfawr gyda’i gilydd yn Rhydgrawnt yn ystod hanner tymor. Roedd gweithgareddau’r diwrnod yn cynnwys ymweliad â’r Ysgol Ddiwynyddiaeth ysblennydd, arddangosfeydd yn Llyfrgell Weston, cinio grŵp a thaith prynhawn o gwmpas Coleg Eglwys Crist. Daw ein myfyrwyr presennol o bedwar ban byd gan gynnwys gwledydd fel: Botswana, Tsieina, Hong Kong, Iran, Yr Eidal, Taiwan, Gwlad Thai a Fietnam. Mae’r grŵp yn sicr yn gwneud cysylltiadau byd-eang ac mae’n wych gweld sawl cyfeillgarwch arbennig yn datblygu.

Rhosili

Rhaglen Gymdeithasol

Ymweliad grŵp â Bae Rhosili

Roedd ein myfyrwyr y flwyddyn 1af wedi mwynhau diwrnod heulog allan ym Mae Rhosili. Mae’n lleoliad poblogaidd oherwydd ei olygfeydd godidog a’i lwybrau ar hyd yr arfordir. Roedd yr awyr las a’r nodweddion daearyddol yn hynod drawiadol.

Roedd gweithgareddau’r diwrnod yn cynnwys taith gerdded i lawr y penrhyn wedi’i dilyn gan gemau tîm ar y traeth.

Ben Pyrod

Rhaglen Gymdeithasol

Grŵp yn mynd am dro i Ben Pyrod, Bae Rhosili

Ein myfyrwyr rhyngwladol yn cael moment o hwyl a sbri yn ystod ymweliad â Bae Rhosili. Roedd y grŵp wedi mwynhau’r storïau a adroddwyd wrthynt am ynys enwog Pen Pyrod. Pleidleisiwyd Rhosili yn un o’r traethau gorau yn y DU ac mae’n lleoliad poblogaidd ymysg y bobl leol a’r twristiaid.

Rhosili

Rhaglen Gymdeithasol

Traeth Rhosili

Myfyrwyr rhyngwladol yn edmygu’r môr clir ym Mae Rhosili. Diolch i’r heulwen roedd hwn yn ddiwrnod perffaith i ymlacio ar lan y môr. Yn y blaendir mae Tony o Tsieina a ddywedodd mai dyma un o’r traethau gorau mae erioed wedi ymweld ag ef!

Rhosili

Rhaglen Gymdeithasol

Grŵp yn mynd am dro ym Mae Rhosili

Myfyrwyr rhyngwladol yn gwerthfawrogi’r golygfeydd yn ystod taith gerdded yn ôl i fyny o’r traeth yn Rhosili. Roedd eu gweithgareddau’n cynnwys amser ar gyfer gemau tîm ar y tywod. Ar ddiwedd y diwrnod heulog cafodd pawb hufen iâ.

Y Cilgant Brenhinol, Caerfaddon: Tachwedd 2017

Rhaglen Gymdeithasol

Y Cilgant Brenhinol, Caerfaddon

Mae’r myfyrwyr rhyngwladol yn treulio amser yn edmygu un o dirnodau pensaernïol eiconig Caerfaddon. Mae’r golygfeydd o’r Cilgant Brenhinol i lawr i Barc Brenhinol Victoria yn drawiadol iawn gyda’r awyr las uwchben. Roedd atyniadau eraill yn ystod y daith yn cynnwys y Baddonau Rhufeinig a’r Farchnad Nadolig.

Yn y llun yma mae myfyrwyr o Bahrain, tir mawr Tsieina, Hong Kong, Corea a Singapôr.

Y Cilgant Brenhinol, Caerfaddon: Tachwedd 2017

Rhaglen Gymdeithasol

Y Cilgant Brenhinol, Caerfaddon

Mynd am dro o amgylch teras y to yn ystod ymweliad â’r Baddonau Rhufeinig, Caerfaddon. Mae’r myfyrwyr yn mwynhau edrych ar Abaty Caerfaddon a chofadeiladau enwog eraill y ddinas hanesyddol swynol hon.

Yn y llun yma mae Vincy, Nettie ac Iris sydd i gyd yn dod o Tsieina.

Y Baddonau Rhufeinig, Caerfaddon: Rhagfyr 2018

Rhaglen Gymdeithasol

Y Baddonau Rhufeinig, Caerfaddon

Mae Maguie, o Bahrain, yn falch o gwrdd â gwraig Rufeinig a’i chaethwas. Mae ymweliad â’r Baddonau Rhufeinig yn rhoi cyfle i’n myfyrwyr rhyngwladol gael ymdeimlad go iawn o hanes y ddinas hon. Mae gweithgareddau eraill y daith yn cynnwys mynd am dro drwy ganol y ddinas ac ymweld â’r Farchnad Nadolig.

Y Baddonau Rhufeinig, Caerfaddon: Rhagfyr 2018

Rhaglen Gymdeithasol

Y Baddonau Rhufeinig, Caerfaddon

Mae myfyrwyr rhyngwladol yn gwneud y mwyaf o’r golygfeydd yng Nghaerfaddon er gwaetha’r glaw. Roedd taith y grŵp hefyd yn cynnwys ymweliad â Marchnad Nadolig enwog Caerfaddon ac amser i weld canol hardd y ddinas.

Yn y llun yma mae Nadia, Emily ac Anita, sydd i gyd yn dod o Taiwan.

Nadolig yng Nghaerfaddon: Rhagfyr 2018

Rhaglen Gymdeithasol

Nadolig yng Nghaerfaddon

Roedd ein myfyrwyr rhyngwladol wrth eu boddau yn cael amser i siopa ym Marchnad Nadolig enwog Caerfaddon a’r siopau bwtîc. Roedd uchafbwyntiau eraill y daith yn cynnwys ymweliad â’r Baddonau Rhufeinig, a thaith o amgylch rhai o dirnodau eiconig eraill y ddinas.

Mae’r grŵp yun cynnwys myfyrwyr o Bahrain, Tsieina, Hong Kong a Taiwan.

Ble mae Abertawe?

Swansea on a map

Amserau gyrru i Abertawe

3 awr o Llundain
London to Swansea

2¾ awr o Birmingham
Birmingham to Swansea

1½ awr o Bryste
Bristol to Swansea

4 awr o Fanceinion
Manchester to Swanse

Gyda’i gysylltiadau â’r rhwydwaith cludiant ehangach, mae Abertawe mewn lleoliad strategol ar gyfer mynediad o’r DU, Ewrop a thu hwnt.

On the Roads

Ar y Ffyrdd

Mae traffordd yr M4 yn cysylltu Llundain ag Abertawe ac mae’n 3 awr o daith. Mae’r cwmni bws cenedlaethol yn gweithredu gwasanaeth uniongyrchol bob awr o Abertawe i holl feysydd awyr rhyngwladol Llundain.

By Train

Ar y Trên

Mae trenau uniongyrchol ar gael bob awr o Abertawe i Lundain ac mae’n 3 awr o daith.

By Air

Mewn Awyren

Mae’n cymryd ychydig o dan 3 awr i yrru o Faes Awyr Heathrow Llundain i Abertawe. Mae’n cymryd 1.5 awr i yrru o Faes Awyr Rhyngwladol Bryste i Abertawe. Mae’n cymryd tua awr i yrru o Faes Awyr Caerdydd i Abertawe.