TGAU Saesneg Iaith

Trosolwg o’r Cwrs

ADDYSGIR YR HOLL GYRSIAU TGAU SAESNEG A MATHEMATEG RHAN-AMSER AR-LEIN ELENI

Os ydych chi wedi methu TGAU Saesneg o’r blaen, efallai y bydd angen i chi ail-sefyll er mwyn symud ymlaen i gam nesaf eich gyrfa, neu efallai yr hoffech chi fynd â’ch gyrfa i gyfeiriad hollol newydd.

Mae manylebau TGAU CBAC ar gyfer iaith Saesneg ar waith i sicrhau eich bod yn gallu ysgrifennu’n effeithiol a darllen yn rhugl. Ar ôl cwblhau’r cwrs, dylech allu dangos rheolaeth ar Saesneg safonol, gan gynnwys defnyddio iaith uchelgeisiol, dadansoddi a gwerthuso testunau ac ysgrifennu brawddegau sy’n gywir yn ramadegol.

Nod y cwrs yw eich paratoi chi i gyflawni’ch cymhwyster TGAU a datblygu sgiliau i alluogi mynediad i addysg bellach, addysg uwch a chyflogaeth.

UNED 1: Llafaredd (20%)

Byddwch yn rhoi cyflwyniad unigol, wedi’i ymchwilio, yn seiliedig ar themâu gosod CBAC. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn trafodaeth grŵp ar ysgogiadau ysgrifenedig a/neu weledol a ddarperir gan CBAC i gychwyn y drafodaeth. Bydd themâu a deunyddiau ysgogi yn cael eu dosbarthu wythnos cyn yr asesiadau, er mwyn caniatáu i chi wneud gwaith ymchwil. Sylwch fod rhaid i ni recordio’r holl asesiadau llafar.

UNED 2: Darllen ac Ysgrifennu: Disgrifio, Naratif ac Esbonio (40%)

Byddwch yn sefyll papur arholiad dwy awr ym mis Mehefin. Yn Adran A yr arholiad, cewch eich asesu ar eich sgiliau darllen, trwy gyfres o gwestiynau strwythuredig. Bydd yr adran hon hefyd yn cynnwys tasg olygu. Yn Adran B, byddwch yn cwblhau un dasg ysgrifennu – bydd gennych ddewis o ddwy dasg. Bydd opsiynau’r dasg ysgrifennu yn ddisgrifiadol, yn naratif neu’n esboniadol. Bydd yr adran hon hefyd yn cynnwys un dasg prawfddarllen. Bydd hanner y marciau ar gyfer yr adran hon yn cael eu dyfarnu am gyfathrebu a threfnu, a’r hanner arall am ysgrifennu’n gywir.

UNED 3:  Darllen ac Ysgrifennu: Dadlau, Dwyn Perswâd a Chyfarwyddiadau (40%)

Byddwch yn sefyll ail bapur arholiad dwy awr ym mis Mehefin. Yn Adran A yr arholiad, cewch eich asesu ar eich sgiliau darllen, trwy gyfres o gwestiynau strwythuredig. Yn Adran B, byddwch yn cwblhau un dasg ysgrifennu dadlau ac un dasg ysgrifennu dwyn perswâd. Bydd hanner y marciau ar gyfer yr adran hon yn cael eu dyfarnu am gyfathrebu a threfnu, a’r hanner arall am ysgrifennu’n gywir.

Diweddarwyd Medi 2020

Gofynion Mynediad

Os nad yw Saesneg yn famiaith i chi, ffoniwch safle Llwyn y Bryn yn Uplands ar 01792 284021 i drefnu cyfweliad ESOL.

Ar gyfer ymholiadau TGAU pellach neu os ydych eisoes yn meddu ar – Tystysgrif ESOL Sgiliau ar gyfer Bywyd Lefel 2, Cambridge Advanced, IELTS 5.5 – dewch â hon gyda chi i’r cofrestru neu anfonwch ddelwedd glir o’r dystysgrif fel prawf o’ch lefel i: f.neill@gcs.ac.uk

Dull Addysgu’r Cwrs

Yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth ar gyfer rheoli lledaeniad COVID-19, rydym wedi gwneud addasiadau i’r cwrs TGAU Saesneg rhan-amser. Addewidion i fyfyrwyr sy’n ymuno â ni ym mis Medi:

Bydd y cwrs yn rhedeg am 2.5 awr yr wythnos am 30 wythnos

  • Byddwch chi’n mynychu un dosbarth yr wythnos
  • Ein bwriad yw addysgu ar-lein nes bod canlyniad adolygiad yn nodi fel arall, fel y gallwn alluogi dysgu parhaus i’ch helpu i ennill eich cymhwyster
  • Bydd gwersi ar-lein yn cael eu cyflwyno’n ‘fyw’ ac yn cael eu cynnal ar yr un amser bob wythnos trwy Microsoft Teams
  • Bydd holl ddeunyddiau’r cwrs yn hygyrch trwy Moodle
  • Ar ôl dychwelyd i’r ystafell ddosbarth, byddwn yn addasu i gydymffurfio â’r pellter cymdeithasol angenrheidiol

Awgrymiadau gweithio gartref
Gwnewch yn siŵr bod eich dyfeisiau wedi’u gwefru a bod eich signal Wi-Fi yn dda. Byddai lle i eistedd lle gallwch ganolbwyntio hefyd yn fuddiol i’ch dysgu.

I gyrchu dysgu ar-lein, bydd angen i chi glicio yma – mae hyn yn mynd â chi drwodd i’r Porth Staff / Myfyrwyr

Yn ogystal bydd angen arnoch eich:
Enw Defnyddiwr h.y.: ABC12345789@stu.coleggwyrabertawe.ac.uk
Cyfrinair (sydd wedi cael ai anfon at ddysgwyr trwy neges destun)

Os ydych chi’n newydd i’r Coleg, byddwch yn derbyn neges destun gyda’ch enw defnyddiwr newydd a’ch cyfrinair i gyrchu eich cwrs TGAU ar-lein. Os gwnaethoch chi gwrs gyda ni yn 2019-20, defnyddiwch eich manylion mewngofnodi o’r llynedd. Os ydych chi wedi anghofio’ch cyfrinair, e-bostiwch library@gcs.ac.uk 

Ar ôl i chi gofrestru bydd rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddiadau i ymuno â’r dosbarthiadau trwy Teams sydd i’w gweld yma:

TGAU Saesneg:
https://moodle.gowercollegeswansea.ac.uk/course/view.php?id=2502  

Sylw i Saesneg:
https://moodle.gowercollegeswansea.ac.uk/course/view.php?id=2503

Cyfleoedd Dilyniant

Mae gradd C neu uwch mewn TGAU Saesneg Iaith yn ofynnol ar gyfer nifer o gyrsiau Addysg Bellach ac Uwch. Mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr hefyd yn edrych yn ffafriol ar ymgeiswyr sydd wedi pasio TGAU Saesneg Iaith.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r tîm TGAU Saesneg yn gweithio o bell – cysylltwch â ni yn enquiries@gowercollegeswansea.ac.uk neu elizabeth.wayt@gcs.ac.uk

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Tue 3 Nov 2020 | Course Code: GA098 ETB | Cost: £135

Level 2   Tue   5.30-8.30pm   24 weeks   Tycoch  

Enrol on this course