Skip to main content

Taith annisgwyl i Stryd Downing i fyfyrwyr

Yn ddiweddar, aeth ein myfyrwyr Safon UG Llywodraeth a Gwleidyddiaeth i Lundain lle gwelon nhw ambell i olygfa enwog iawn.

Roedd yn ddiwrnod llawn gweithgareddau. Gan gychwyn o Abertawe am 5.30am, ymwelodd y myfyrwyr â Goruchaf Lys y DU a mwynhau taith o gwmpas Whitehall.

Cawson nhw eu tretio hefyd i daith o gwmpas y Senedd gan gynnwys Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi. Cafwyd gweithdy ar wneud cyfreithiau ar ddiwedd y daith, wedi’i ddilyn gan sesiwn holi ac ateb gydag AS Gŵyr Tonia Antoniazzi.

Gofyn i fyfyrwyr am eu barn am ddarlledu Cymreig

Yn ddiweddar roedd myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi mwynhau trafodaeth fywiog gydag aelodau o Bwyllgor Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin.

Cynhaliodd Campws Gorseinon gyfarfod bord gron rhwng dysgwyr a Geraint Davies, AS Llafur dros Orllewin Abertawe; Stephen Crabb, AS Ceidwadol dros Breseli Sir Benfro; a Ben Lake, AS Plaid Cymru dros Geredigion.

Helpu i achub bywydau gyda data diolch i’r Coleg

Mae cariad at ddata yn helpu un o gyn-fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe i chwarae rhan annatod yn y GIG, ar ôl i’w choleg ei chynorthwyo i ddilyn prentisiaeth ddelfrydol er gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil y pandemig.

Mae Laurice Keogh (19) o Gasllwchwr, Abertawe, wedi bod â’i bryd ar yrfa mewn data ers pan oedd yn ifanc. Heddiw, mae’r awydd hwnnw wedi arwain at ddechrau gyrfa fel prentis gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC), gan helpu i newid y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd a gofal eu darparu.

Myfyrwyr Saesneg yn mynd i’r Gelli

Mae pum myfyriwr Safon Uwch Saesneg o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig profiad oes – i fod yn interniaid yng Ngŵyl y Gelli sy’n cael ei chynnal yn fuan.

Mae Ra-ees Richards, Lowri Thomas, Jordana Yip, Seren Jefferies a Kesia Holmes i gyd wedi cael eu dewis i gymryd rhan ym Mhrosiect y Bannau yn ystod digwyddiad 2022.

Dr Doolittle Abertawe yn derbyn cynnig gan Gaergrawnt

Mae myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe un cam yn agosach at gyflawni ei freuddwyd o ddod yn filfeddyg ar ôl derbyn cynnig i astudio yn un o brifysgolion mwyaf nodedig y DU.

Ar ôl ennill tair A* mewn Mathemateg, Bioleg a Chemeg, mae Edan Reid, 18 oed o Abertawe â’i fryd ar fod yn filfeddyg arbenigol.

Myfyrwyr yn dathlu cynigion i’r prifysgolion gorau

Ch-Dde: Libby O'Sullivan, Ellen Jones, Edan Reid

Mae chwe myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lleoedd i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen neu Brifysgol Caergrawnt yn 2021.

“Ar ôl yr hyn a fu’n flwyddyn academaidd heriol iawn i bawb, rydyn ni’n falch iawn o’r  cynigion hyn, oherwydd mae’r myfyrwyr hyn wedi dod i Goleg Gŵyr Abertawe o bum ysgol uwchradd wahanol, ac maen nhw’n mynd i chwe Choleg gwahanol i astudio chwe phwnc hollol wahanol felly mae amrywiaeth go iawn yma, sydd bob amser yn dda i’w weld,” meddai’r Pennaeth Mark Jones.

Canlyniadau Arholiadau Coleg Gŵyr Abertawe 2020

Mae myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu cyfradd basio Safon Uwch gyffredinol o 99%. Derbyniwyd 1255 o gofrestriadau ar gyfer sefyll yr arholiadau.

Roedd 34% o’r graddau hyn yn A*- A, gyda 61% yn A*- B ac roedd 85% yn A*- C.

Y gyfradd pasio cyffredinol ar gyfer Safon UG oedd 91%, gyda 66% o’r graddau hynny yn A - C, a 43% ohonynt yn A - B. Derbyniwyd 2610 o gofrestriadau unigol ar gyfer sefyll arholiadau Safon UG.

Technoleg o bell yn helpu ymgeiswyr Rhydgrawnt

Mae myfyrwyr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi bod yn defnyddio technoleg i gadw i fyny â’u hastudiaethau yn ystod y cyfnod clo.

Yn ddiweddar, roedd grŵp o ryw 30 o fyfyrwyr, sy’n dilyn rhaglenni Seren a HE+ naill ai yn y Coleg neu mewn ysgolion uwchradd lleol, wedi cymryd rhan mewn gweithdy ar-lein a drefnwyd gan Gydlynydd Seren ac HE+ Abertawe, Fiona Beresford, oedd yn cynnwys y siaradwr gwadd Lewis Devonald, myfyriwr sydd wedi graddio’n ddiweddar mewn Hanes Modern o Goleg Lincoln, Rhydychen.