Skip to main content

Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch Lefel 3 - Diploma Estynedig

Amser-llawn
Lefel 3
Pearson
Gorseinon
Dwy flynedd
Ffôn: 01792 890700 (Gorseinon)

Trosolwg

Mae BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 (sy’n gyfwerth â thri chymhwyster Safon Uwch) yn rhaglen gynhwysol a chynhwysfawr sy’n cyflwyno myfyrwyr i faes cyffrous peirianneg uwch.  

  Byddwch chi’n: 

 • datblygu dealltwriaeth gadarn o egwyddorion peirianneg uwch a’u cymhwyso’n ymarferol mewn sefyllfaoedd go iawn 
 • cael profiad ymarferol o dechnolegau ac offer gweithgynhyrchu blaengar, gan ddatblygu sgiliau ymarferol y mae galw mawr amdanynt gan gyflogwyr 
 • meithrin sgiliau meddwl beirniadol, datrys problemau, dadansoddi a dylunio mewn cyd-destun peirianneg, gan roi modd i fyfyrwyr fynd i’r afael â heriau peirianneg cymhleth 
 • gwella’ch galluoedd gwaith tîm, cyfathrebu a rheoli prosiect trwy brosiectau peirianneg cydweithredol, gan eich paratoi i gymryd rhan mewn amgylcheddau proffesiynol a llwyddo 
 • meithrin ymrwymiad cryf i arferion iechyd a diogelwch o fewn lleoliad peirianneg, gan sicrhau lles oedolion a hyrwyddo amgylcheddau gwaith diogel. 

Gwybodaeth allweddol

 • Chwech gradd C neu uwch ar lefel TGAU
 • Gan gynnwys Saesneg Iaith, Gwyddoniaeth ac o leiaf radd B mewn Mathemateg 
 • Rydym yn annog diddordeb brwd mewn peirianneg ac awydd i archwilio byd peirianneg uwch. 

Mae BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg Uwch yn rhaglen amser llawn dwy flynedd a addysgir ar Gampws Gorseinon sy’n cynnwys amrywiaeth o unedau craidd ac arbenigol. Mae’r unedau hyn yn rhoi addysg gyflawn i chi mewn peirianneg uwch. 

Blwyddyn 1: 

 • Egwyddorion peirianneg 
 • Iechyd a diogelwch yn y gweithle peirianneg 
 • Cyfathrebu i beirianwyr 
 • Dylunio a gweithgynhyrchu cynhyrchion peirianneg 
 • Mathemateg i dechnegwyr peirianneg 
 • Egwyddorion trydanol ac electronig 
 • Priodweddau a chymwysiadau defnyddiau peirianneg 
 • Peirianneg / lluniadu technegol / cynllunio drwy gymorth cyfrifiadur ar gyfer peirianneg.
   

Blwyddyn 2: 

Dylunio peirianneg 

Egwyddorion a chymwysiadau mecaneg hylifol 

Prosesau gweithgynhyrchu a thechnegau peiriannu 

Egwyddorion a chymwysiadau thermodynameg 

Cynllunio uwch drwy gymorth cyfrifiadur 

Egwyddorion a chymhwyso egwyddorion mecanyddol 

Sicrhau ansawdd a rheolaeth mewn peirianneg 

Weldio a ffabrigo 

Mathemateg bellach (dewisol) 

Prosiect peirianneg 

Mae’r asesu ar y cwrs hwn yn amrywiol ac mae ystod o ddulliau’n cael eu defnyddio i sicrhau gwerthusiad cyflawn. Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn aseiniadau ymarferol, gwaith cwrs, profion a chyflwyniadau. Mae’r dull amrywiol hwn yn rhoi modd i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o gysyniadau a’u gallu i’w cymhwyso i sefyllfaoedd peirianneg yn y byd go iawn. 

 

Mae cwblhau BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg yn llwyddiannus yn agor llwybrau amrywiol i addysg bellach neu gyflogaeth. Gall myfyrwyr ddewis dilyn addysg uwch mewn prifysgolion, lle gallan nhw wneud rhaglenni gradd cysylltiedig â pheirianneg ac arbenigo ymhellach mewn meysydd fel peirianneg gweithgynhyrchu, peirianneg sifil, pensaernïaeth, peirianneg fecanyddol, peirianneg ddiwydiannol, dylunio cynnyrch neu roboteg. Yn ogystal, gall myfyrwyr archwilio’r opsiwn o brentisiaethau gradd, sy’n rhoi cyfle iddynt ennill gradd wrth gael profiad gwaith gyda chwmnïau peirianneg blaenllaw. Mae’r cyfuniad hwn o hyfforddiant academaidd ac ymarferol yn rhoi mantais gystadleuol i fyfyrwyr yn y farchnad swyddi, gan arwain at ragolygon gyrfa cyffrous mewn sectorau fel cerbydau modur, awyrofod, roboteg a gweithgynhyrchu.