Skip to main content

Safon Uwch Addysg Gorfforol Available in Welsh

Amser-llawn
Lefel 3
A Level
Gorseinon
Dwy flynedd
Trwy gyfrwng y Gymraeg
Ffôn: 01792 890700 (Gorseinon)

Trosolwg

Yn y cwrs hwn, byddwch yn ennill yr wybodaeth, y ddealltwriaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd i ddatblygu a chynnal eich perfformiad mewn gweithgareddau corfforol a deall y manteision i iechyd, ffitrwydd a lles. 

Amcanion y Cwrs: 

 • Datblygu dealltwriaeth ddofn o anatomeg, ffisioleg, a biomecaneg mewn perthynas â pherfformiad corfforol
 • Archwilio agweddau seicolegol ar chwaraeon a dysgwch sut i gymhwyso technegau seicoleg chwaraeon i wella perfformiad
 • Ennill gwybodaeth am faeth chwaraeon a’i effaith ar berfformiad athletaidd ac iechyd cyffredinol
 • Dysgu am wahanol ddulliau hyfforddi, egwyddorion cyflyru, a thechnegau hyfforddi chwaraeon
 • Datblygu sgiliau dadansoddi beirniadol a gwerthuso ar gyfer dadansoddi perfformiad mewn chwaraeon amrywiol
 • Gwella sgiliau ymarferol trwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon. 

Canlyniadau’r Cwrs: 

 • Dealltwriaeth gynhwysfawr o egwyddorion a chysyniadau sylfaenol addysg gorfforol
 • Hyfedredd wrth gymhwyso gwybodaeth wyddonol i ddadansoddi a gwella perfformiad athletaidd
 • Gwell sgiliau ymarferol a chymhwysedd mewn amrywiaeth o chwaraeon a gweithgareddau corfforol
 • Mwy o ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ffitrwydd corfforol a lles cyffredinol
 • Datblygu sgiliau meddwl beirniadol, datrys problemau, a gwerthuso yng nghyd-destun chwaraeon
 • Paratoi ar gyfer astudiaethau academaidd pellach neu ddilyn gyrfa mewn meysydd sy’n ymwneud â chwaraeon fel gwyddor chwaraeon, hyfforddi, neu therapi corfforol
 • Gwell ffitrwydd personol a’r gallu i fyw bywyd egnïol ac iach. 

Gwybodaeth allweddol

 • Saith gradd A*-C ar lefel TGAU, gan gynnwys Mathemateg, Saesneg Iaith a Gwyddoniaeth Ddwbl 
 • Gradd B mewn TGAU Gwyddoniaeth Ddwbl/Driphlyg 
 • Mae gradd B (C yn yr arholiad) mewn Addyg Gorfforol yn ddymunol 
 • Rhaid eich bod yn chwarae o leiaf un gamp i safon lefel clwb o leiaf.

3 gwers theori 

1 wers ymarferol/gwaith cwrs 

 

Safon UG (40% o’r cwrs Safon Uwch llawn) 

Asesu: 

(60%: Uned 1) 

 • 1 Arholiad. 

(40%: Uned 2) 

 • Perfformiad Ymarferol mewn 1 Gamp (20%) 
 • 1 Darn o Waith Cwrs (10%) 
 • Perfformio fel Hyfforddwr neu Swyddog (10%). 

 

Safon U2 (60% o’r cwrs Safon Uwch llawn) 

Asesu: 

(60%: Uned 3) 

 • 1 Arholiad (60%).

(40%: Uned 4) 

 • Perfformiad Ymarferol mewn 1 Gamp (20%) 
 • 1 Darn o Waith Cwrs (20%).

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Datblygu a Rheoli Chwaraeon

Astudiaethau pellach yn y brifysgol mewn pwnc cysylltiedig fel gwyddor chwaraeon, adsefydlu chwaraeon, therapi chwaraeon, maeth chwaraeon, ffisiotherapi, hyfforddi ac addysgu. 

Gyrfaoedd mewn chwaraeon, hamdden, iechyd a ffitrwydd. 

Mae gofyn i fyfyrwyr brynu pecyn cit coleg sy’n cynnwys crys-T, crys polo a hwdi am tua £70. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i brynu tracwisg coleg a chit chwaraeon cysylltiedig â’r gamp o’u dewis. Mae’n bosibl y bydd angen talu costau bach am ymweliadau addysgol lleol ac mae gofyn i fyfyrwyr brynu llyfr i’w helpu gyda’u hastudiaethau.