Skip to main content

Dyfarniad mewn Pontio i Waith Chwarae (o’r Blynyddoedd Cynnar)

Rhan-amser
Lefel 3
Tycoch
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Ers mis Medi 2021, mae rhaid i bawb sy'n gyfrifol am lleoliad gofal plant rhwng 0-12 oed feddu:

  • Cymhwyster gofal plant Lefel 3, a
  • Chymhwyster gwaith chwarae Lefel 3 neu ddyfarniad llai fel y cydnabyddir ar Restr SkillsActive.

Mae’r cymhwyster hwn yn seiliedig ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Chwarae a bydd yn datblygu’r wybodaeth sydd ei hangen wrth weithio mewn lleoliadau gwaith chwarae. Mae’n rhoi sylw i’r damcaniaethau a’r egwyddorion chwarae a gwaith chwarae, rheoli risg a sut i gefnogi anghenion a hawliau plant i greu amgylcheddau chwarae amrywiol.

Gwybodaeth allweddol

Mae rhaid i chi fod 18-oed-neu-dros gyda:

  • Dwy flynedd o brofiad gofal plant neu addysg gan gynnwys DPP (gofal, chwarae a datblygiad)

Yn ogystal ag un o'r canlynol:

  • Cymhwyster lefel 3 llawn seiliedig ar gymhwysedd mewn addysg neu ofal plant
  • Cymhwyster hanesyddol mewn addysg neu ofal plant sy’n cynnwys y Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant, Cefnogi Dysgu ac Addysgu, Gwaith Ieuenctid ac Ysgolion Coedwig
  • Cymhwyster lefel 3 llawn, rheoleiddiedig arall seiliedig ar gymhwysedd sy’ncydnabod gallu dysgwyr i weithio gyda phlant yn absenoldeb eu rhieni/gofalwyr,e.e. gofal plant preswyl, gofal cymdeithasol gyda phlant neu chwaraeon.

Rhaid i ddysgwyr gyflawni dwy uned orfodol sy'n gyfanswm o 12 credyd.

  • Uned 1 - Deall y damcaniaethau sy'n sail i ymarfer gwaith chwarae
  • Uned 2 - Deall agweddau ar ymarfer gwaith chwarae.

Gallai cyflogaeth addas gynnwys: ymarferydd gwaith chwarae ysbyty; ymarferydd clwb gwyliau; ymarferydd clwb ar ôl ysgol; ymarferydd canolfan antur.

Off