Skip to main content

HNC Peirianneg Drydanol ac Electronig

Rhan-amser
Lefel 4
UoWTSD
Tycoch
two years
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Hyd: Dwy flynedd

Mae’r cwrs yn bennaf ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi’u cyflogi yn y sector ac mae’n cynnig cyfle go iawn iddynt ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth i’w helpu i ddatblygu eu gyrfaoedd.

Diweddarwyd Medi 2022

Gwybodaeth allweddol

Dwy radd Safon Uwch (o leiaf radd C mewn mathemateg a phwnc gwyddoniaeth), BTEC Lefel 3 neu’r cyfwerth. Bydd rhaid i bob myfyriwr ddod am gyfweliad.

Addysgir y cwrs dros un diwrnod yr wythnos (ar hyn o bryd dydd Llun ar gyfer y flwyddyn gyntaf a dydd Mercher ar gyfer yr ail flwyddyn).

Modiwlau’r flwyddyn gyntaf:

  • mathemateg
  • egwyddorion trydanol ac electronig
  • cymwysiadau peirianneg a sgiliau astudio

Modiwlau’r ail flwyddyn:

  • dylunio gosodiadau trydanol
  • micros, perifferolion a rhyngwynebau
  • dynameg, rheolaeth ac offeryniaeth

Mae’r cymhwyster yn agor cyfleoedd gyrfa mewn ymgynghori, contractio a gweithgynhyrchu yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Gall myfyrwyr hefyd symud ymlaen i’r HND ac wedi hynny byddent yn cael cyfle i symud ymlaen i’r BEng ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Achrediad Dysgu Blaenorol Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol. Mae rhagor o fanylion i’w gweld yn y Swyddfa Academaidd | PCDDS O fis Medi 2023, y ffioedd dysgu ar gyfer y cwrs yw £2100 y flwyddyn. I gael gwybodaeth am gymorth ariannol, gan gynnwys benthyciadau ffioedd dysgu a grantiau ffioedd, ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol cysylltiedig â’r cwrs hwn: • teithio i ac o’r coleg, neu’r lleoliad • llungopïo, deunydd ysgrifennu a chostau offer (e.e. cofau bach) • argraffu a rhwymo • gynau ar gyfer seremonïau graddio *Sylwch y gallai’r ffioedd dysgu a nodir gynyddu ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Ewch i wefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.