Diversity

Staff a myfyrwyr y Coleg yn cefnogi Pride Abertawe

Roedd staff a myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wrth eu bodd yn cefnogi amrywiaeth o ddigwyddiadau Pride Abertawe 2019.

Ar gyfer y sioe Up Next with Pride yn Theatr y Dywysoges Frenhinol - a drefnwyd gan Jermin Productions - roedd myfyrwyr cerddoriaeth o Gampws Llwyn y Bryn wedi cymryd eu lle ymhlith cantorion, dawnswyr, corau a pherfformwyr ifanc i lwyfannu sioe sydd wedi’i disgrifio fel ‘ffrwydrad o ddewrder, hyder ac wrth gwrs talent!’

College staff and students support Swansea Pride

Staff and students from Gower College Swansea were delighted to support a range of Swansea Pride 2019 events.

For the Up Next with Pride showcase at the Princess Royal Theatre – which was organised by Jermin Productions - music students from the Llwyn y Bryn Campus took their place amongst singers, dancers, choirs and young performers to put on a show that has been described as an ‘explosion of courage, confidence and of course talent!’

Category

ESOL and Adult Basic Education Hairdressing, Beauty and Holistics Music, Media and Performance

Y Coleg yn dathlu Ffair Amrywiaeth 2018

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi mwynhau Ffair Amrywiaeth fywiog a llwyddiannus arall.

Ymhlith yr adloniant ar gael eleni roedd drymio Affricnanaidd, celfyddydau milwrol o Frasil, dawnsio Indiaidd Bollywood a dawnsio stryd. Cafodd cerddoriaeth fyw ei darparu hefyd gan fyfyrwyr o Gampysau Llwyn y Bryn a Gorseinon.

Roedd y partneriaid cymuned oedd yn mynychu yn cynnwys EYST, BAWSO, Cymdeithas Tsieineaidd Cymru a’r Ganolfan Gymuned Affricananidd.

College celebrates the Diversity Fayre 2018

Staff and students at Gower College Swansea have enjoyed another vibrant and successful Diversity Fayre.

Among the entertainment on offer this year was African drumming, Brazilian martial arts, Bollywood Indian dance and street dance. Live music was also provided by students from the Llwyn y Bryn and Gorseinon Campuses.

Community partners in attendance included EYST, BAWSO, Chinese in Wales Association and the African Community Centre.

Category

Electrical Engineering ESOL and Adult Basic Education Independent Living Music, Media and Performance Sport and Fitness

Lansio ymgyrch DYMA FI i herio stereoteipio ar sail rhywedd ac atal camdriniaeth

Heddiw lansiwyd ymgyrch newydd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â rhai o'r rhesymau y tu ôl i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Mae'r hysbysebion teledu, radio ac ar-lein yn dangos pobl mewn sefyllfaoedd sy'n herio ein syniadau am rywedd. Er enghraifft, dyn yn gweithio fel bydwraig, menyw'n gweithio fel peiriannydd, dyn ifanc yn rhoi colur ymlaen yn gelfydd a merch fach yn chwarae gyda thryc, a mwd drosti.

Caiff pobl ei hannog i fod yn rhan o'r ymgyrch drwy siarad am eu profiadau a'u cysyniadau o stereoteipio drwy ddefnyddio #dymafi.

THIS IS ME campaign launched to challenge gender stereotypes and prevent abuse

A new Welsh Government multi-media campaign has been launched today to tackle some of the underlying reasons for violence against women, domestic abuse and sexual violence.

The TV, radio and online adverts show people in situations challenging our ideas about gender. A man working as a midwife, a woman working as a mechanic, a young man expertly applying make-up and a girl playing with a truck, covered in mud. 

People are being encouraged to engage in the online campaign to talk about their experiences and concepts of stereotypes using #thisisme.

Y Coleg yn dathlu Wythnos Amrywiaeth 2017

Mae staff a myfyrwyr ar draws Coleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu Wythnos Amrywiaeth gyda'r deuddegfed Ffair Amrywiaeth flynyddol a chyfres o weithdai codi ymwybyddiaeth.

Ymhlith yr adloniant eleni oedd perfformiad drymio Affricanaidd gan Gbubemi Amas, arddangosiad o grefft ymladd Capoeira Brazilian, dawns y glocsen Gymreig gyda Menter Abertawe ac - yn ôl eto eleni - dawns stryd hynod boblogaidd gan Arnold Matsena. Cafwyd cerddoriaeth fyw hefyd gyda pherfformiadau gan fyfyrwyr talentog Llwyn y Bryn a Gorseinon.

College celebrates Diversity Week 2017

Staff and students across Gower College Swansea have celebrated Diversity Week with the twelfth annual Diversity Fayre and a series of awareness-raising workshops.

Among the entertainment on offer this year was an African drumming performance from Gbubemi Amas, a display of Capoeira Brazilian martial arts, Welsh clog dancing from Menter Aberatwe and - back by popular demand - fantastic street dance by Arnold Matsena. Live music was also provided by talented students from Llwyn y Bryn and Gorseinon.

Category

A Level and GCSE Catering and Hospitality ESOL and Adult Basic Education Humanities Independent Living International Music, Media and Performance Welsh Language

Coleg yn dathlu Wythnos Amrywiaeth 2016

Mae staff a myfyrwyr ar draws Coleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu Wythnos Amrywiaeth gyda’r unfed Ffair Amrywiaeth ar ddeg a gynhelir bob blwyddyn a chyfres o weithdai i godi ymwybyddiaeth.

Ymhlith yr adloniant eleni roedd drymio Affricanaidd, crefftau ymladd Brasilaidd, lliwio dwylo â henna ac arddangosfeydd dawns Bollywood, stryd a Tsieineaidd. Darparwyd cerddoriaeth fyw gan fyfyrwyr Llwyn y Bryn a Gorseinon*.

College celebrates Diversity Week 2016

Staff and students across Gower College Swansea have celebrated Diversity Week with the eleventh annual Diversity Fayre and a series of awareness-raising workshops.

Among the entertainment on offer this year was African drumming, Brazilian martial arts, henna hand painting and displays of Bollywood, street and Chinese dance. Live music was provided by students from Llwyn y Bryn and Gorseinon*.

Tudalennau

Subscribe to RSS - Diversity