Skip to main content

Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion Lefel 2 - Tystysgrif Available in Welsh

Rhan-amser
Lefel 2
C&G
Tycoch, Arall
Un flwyddyn
Trwy gyfrwng y Gymraeg
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

Nod ein cwrs blwyddyn Tystysgrif Lefel 2 mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion yw rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i ddarpar weithwyr proffesiynol addysg er mwyn cael effaith gadarnhaol mewn lleoliadau addysgol. Mae’r cwrs cynhwysfawr hwn yn cynnig archwiliad dwfn o rolau a chyfrifoldebau cynorthwyydd addysgu neu ymarferydd cymorth dysgu.

Amcanion

 • Deall datblygiad plant a phobl ifanc
 • Astudio cyfathrebu a pherthnasoedd proffesiynol gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion
 • Deall cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn gwaith gyda phlant a phobl ifanc
 • Gallu rhoi iechyd a diogelwch ar waith  
 • Gallu cefnogi gweithgareddau dysgu
 • Gallu cefnogi ymddygiad cadarnhaol  
 • Gallu diogelu lles plant a phobl ifanc.

Canlyniadau  

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon, bydd gennych yr arbenigedd i roi cymorth gwerthfawr mewn ystafelloedd dosbarth, meithrin datblygiad myfyrwyr, a chyfrannu’n gadarnhaol at daith addysgol plant.  

Gwybodaeth allweddol

Rhaid i chi ddod o hyd i’ch lleoliad eich hun lle gallwch gwblhau 200 awr mewn lleoliad priodol o blant o oedran ysgol orfodol.

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol heblaw am hyn, ond rhaid i ddysgwyr ddod i gyfweliad gyda’r tîm gofal plant a bydd cynigion cwrs yn amodol ar brawf sgrinio llythrennedd byr.

Mae’r cwrs rhan-amser blwyddyn hwn yn rhoi profiad dysgu cynhwysfawr a hyblyg i chi. Mae’n cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol â gwaith ymarferol, gan sicrhau eich bod wedi’ch paratoi’n dda i ragori mewn lleoliadau addysgol.

Addysgir y cwrs trwy ddull dysgu seiliedig ar fodiwlau, gan ddarlithwyr profiadol ar Gampws Tycoch. Addysgir y darlithoedd wyneb yn wyneb ar y campws bob nos Fawrth. Yn ogystal, bydd dysgwyr yn cael mynediad at ddeunyddiau dysgu ar-lein i ddatblygu eu taith ddysgu yn eu hamser eu hunain i weddu i’w hamserlenni.

Asesir y cwrs trwy nifer o dasgau aseiniad. Yn ogystal, mae un o’n haseswyr profiadol yn asesu dysgwyr trwy arsylwi ymarfer. 

 • Addysg Bellach: Defnyddiwch eich tystysgrif fel cam tuag at AB. Gallech symud ymlaen i’r cwrs Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Arbenigol ar gyfer Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Prentisiaeth)
 • Cynorthwyydd Addysgu: Gyda sylfaen gadarn mewn cymorth addysgol, byddwch wedi’ch paratoi’n dda i sicrhau rôl fel cynorthwyydd addysgu
 • Ymarferydd Cymorth Dysgu: Gyda’ch gwybodaeth o gefnogi anghenion myfyrwyr dilynwch rôl fel ymarferydd cymorth dysgu
 • Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY): Wrth i’ch arbenigedd ddyfnhau, anelwch at swyddi fel Cydlynydd ADY.  

Ni waeth pa lwybr a ddewiswch, mae’r cwrs Tystysgrif Lefel 2 yn darparu sylfaen y gallwch adeiladu gyrfa lewyrchus mewn addysg arni.

Rhaid i weithwyr ysgol gael gwiriad DBS am gost ychwanegol.

Bydd myfyrwyr yn cael aseswr a fydd yn eu helpu yn ystod eu cyfnod ar y rhaglen brentisiaeth. Bydd ganddynt fynediad at amrywiaeth o gyfleusterau a gwasanaethau cymorth yn y Coleg i gynorthwyo eu profiad dysgu.