Skip to main content

Cymorth Arbenigol ar gyfer Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion Lefel 3 - Diploma Available in Welsh

Rhan-amser, Prentisiaeth
Lefel 3
C&G
Tycoch, Arall
Un flwyddyn
Trwy gyfrwng y Gymraeg
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Mae ein cwrs Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Arbenigol ar gyfer Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion yn rhaglen gynhwysfawr un flwyddyn, sy’n rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth uwch sydd eu hangen ar unigolion er mwyn rhagori fel cynorthwywyr addysgu neu ymarferwyr cymorth dysgu.    

Mae’r cwrs diploma yn edrych yn ddyfnach ar gymhlethdodau cymorth addysgol, gan eich galluogi i wneud effaith sylweddol ar ddatblygiad a llwyddiant academaidd myfyrwyr.

This course is available both as a part-time option and as an apprenticeship.

Gwybodaeth allweddol

Rhaid i ddysgwyr ddod am gyfweliad gyda’r tîm gofal plant a bydd cynigion cwrs yn amodol ar brawf sgrinio llythrennedd byr.

Rhan-amser

Rhaid i chi ddod o hyd i’ch lleoliad eich hun lle gallwch gwblhau 300 awr mewn lleoliad priodol o blant ysgol oedran gorfodol.

Prentisiaeth

Bydd angen i brentisiaid sicrhau lleoliad ysgol a rhaid bod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr yr wythnos mewn ysgol addas gyda phlant o ysgol oedran gorfodol.

Os nad ydych yn meddu ar y cymwysterau perthnasol mewn Saesneg a Mathemateg (Gradd C neu uwch ar lefel TGAU) bydd angen i chi astudio sgiliau hanfodol fel rhan o’ch fframwaith prentisiaeth.

Mae’r cwrs rhan-amser blwyddyn hwn yn cynnig profiad dysgu trochol a chynhwysfawr fydd yn rhoi sgiliau a gwybodaeth uwch i chi mewn cymorth addysgol. Mae’r cwrs yn cael ei addysgu mewn ffordd strwythuredig i sicrhau taith ddeinamig a chyfoethogol, gan gydbwyso gwybodaeth ddamcaniaethol â chymhwysiad ymarferol.

Addysgir y cwrs gan ddarlithwyr profiadol trwy wersi wyneb yn wyneb, un noson yr wythnos, ar Gampws Tycoch.

Amcanion  

Bydd myfyrwyr yn archwilio damcaniaethau a chysyniadau uwch cysylltiedig ag addysg, datblygiad plant, ac addysgeg. Bydd dysgu yn cynnwys strategaethau uwch er mwyn creu amgylcheddau dysgu cynhwysol a hygyrch i blant. Bydd myfyrwyr yn datblygu’r gallu i addasu dulliau, deunyddiau, ac asesiad i ateb anghenion dysgu amrywiol. 

Canlyniadau

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon, byddwch yn weithiwr proffesiynol hynod fedrus a gwybodus, sy’n gallu cynnig cymorth uwch i fyfyrwyr a chyfrannu’n sylweddol at y sector.  

Asesu

Asesir y cwrs trwy nifer o dasgau aseiniad. Bydd un o’n haseswyr profiadol hefyd yn arsylwi ymarfer y dysgwyr.  

Ar ôl cwblhau’r cwrs Diploma Lefel 3, bydd gennych sgiliau uwch a gwybodaeth arbenigol fydd yn agor amrywiaeth eang o gyfleoedd dilyniant ym maes addysg a thu hwnt.

Mae’r rhain yn cynnwys:  

  • Addysg Bellach: Defnyddiwch eich cymhwyster fel cam tuag at y cwrs Dyfarniad mewn Pontio i Waith Chwarae neu’r cwrs Gradd Sylfaen Ymarfer Datblygu Plentyndod
  • Cyflogaeth fel ymarferydd cymorth arbenigol
  • Rolau cydlynu ADY  
  • Hyffordiant addysgu a datblygiad proffesiynol.

Ni waeth pa lwybr y byddwch yn ei ddewis, mae’r cwrs Diploma Lefel 3 yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth uwch sydd eu hangen i gael effaith ystyrlon mewn addysg.

Bydd rhaid i chi gael gwiriad DBS am gost ychwanegol.  

Bydd myfyrwyr yn cael aseswr a fydd yn eich cefnogi drwy gydol y rhaglen. Cewch fynediad at amrywiaeth o gyfleusterau a gwasanaethau cymorth yn y Coleg i gynorthwyo’ch profiad dysgu. Bydd rhaid i chi sicrhau lleoliad ysgol.

Off