P’un ai ydych yn ystyried rhoi hwb i’ch cyflogadwyedd, newid cyfeiriad eich gyrfa, diweddaru’ch sgiliau neu ddysgu rhywbeth newydd, yng Ngholeg Gŵyr Abertawe bydd gennym gwrs rhan-amser i chi.

Rydym yn sylweddoli bod gan oedolion sy’n ddysgwyr lawer o alwadau ar eu hamser ac, am y rheswm hwn, rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyblyg a byr.

Cyrsiau rhan-amser Cyrsiau amser llawn Addysg uwch Prentisiaethau

Diweddariad: cyrsiau rhan-amser

Yn anffodus, ni allwn allwn gadarnhau dyddiadau ac amserau ein cyrsiau rhan-amser ar gyfer 2020/21 ar hyn o bryd.

Porwch drwy’r adran cyrsiau isod lle cewch flas ar yr hyn rydym yn ei gynnig.

Rydym yn gweithio’n galed i gwblhau’r cwricwlwm ar gyfer 2020/21 gan sicrhau bod iechyd a diogelwch ein myfyrwyr yn parhau i fod o’r pwys mwyaf. Byddwn yn hysbysebu’r cwricwlwm newydd i chi cyn gynted ag y gallwn.

Yn ogystal mae cymorth cyflogadwyedd a gyrfa parhaus ar gael trwy ein tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol.

Rydym yn gobeithio eich bod yn deall ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra. Byddwn yn rhannu newyddion pellach â chi cyn gynted ag y gallwn.

Cymorth i fyfyrwyr

Gwasanaethau Myfyrwyr yw’r pwynt cyswllt cyntaf i fynd iddo i gael gwybodaeth, cymorth a chyngor ar bopeth o yrfaoedd i gymorth ariannol. Mae ein staff sy’n cynnig cymorth arbenigol i’r myfyrwyr ar gael ar gampws Llwyn y Bryn, Tycoch a Gorseinon.

Cymorth dysgu

Rydym yn darparu cymorth arbenigol i fyfyrwyr ag anableddau neu anghenion dysgu ychwanegol. Rydym hefyd yn gallu gwneud cais am gyllid os oes angen offer arbenigol arnoch.

 

Llyfrgelloedd

Mae amrywiaeth o adnoddau yn ein llyfrgelloedd a gall ein staff profiadol a chyfeillgar rhoi cymorth drwy’ch addysg.

Rhagor o wybodaeth.

Yr iaith Gymraeg

Nod Coleg Gŵyr Abertawe yw bod yn goleg dwyieithog, gydag iaith a diwylliant Cymru yn ganolog i ethos y coleg. Rydym yn hyrwyddo dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a dysgu dwyieithog ac yn annog ein myfyrwyr i ddefnyddio’u Cymraeg.

Rhagor o wybodaeth

ESOL

Os nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf i chi, mae gennym gyrsiau achrededig AM DDIM ar wahanol lefelau sy’n gallu helpu i wella’ch sgiliau siarad, ysgrifennu a gwrando Saesneg.

Gwybod rhagor am gyrsiau ESOL

Gwella’ch Sgiliau Sylfaenol

Basic Skills

Ydych chi’n cael trafferth yn helpu’ch plant gyda’u gwaith cartref? Ydy eich diffyg sgiliau cyfrifiadurol yn eich dal yn ôl? Oes angen i chi wella’ch sgiliau sylfaenol er mwyn symud ymlaen yn y gweithle? Os felly, mae gennym yr ateb i chi.

Cofrestrwch ar ein cyrsiau RHAD AC AM DDIM mewn sgiliau Saesneg a mathemateg a gallwn weithio o gwmpas eich anghenion. Gallwch weithio tuag at gymhwyster hyd yn oed ar gyrsiau City and Guilds Tystysgrif Sgiliau Hanfodol Cymru ac AGORED Cymru.

Cwestiynau am Gyllid

 

Wynebu colli eich swydd?

Mae ReAct II yn helpu pobl wedi’u heffeithio gan ddiswyddo i ennill sgiliau newydd ac mae’n annog cyflogwyr sy’n recriwtio i gyflogi gweithiwr di-waith.

Ydy incwm eich teulu yn llai na £18,370 y flwyddyn?

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgwyr 19+ oed (mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol).

Ydych chi yn y Lluoedd Arfog?

Mae’r Cynllun Credydau Dysgu Estynedig (ELC) yn un o fentrau’r Weinyddiaeth Amddiffyn i hyrwyddo dysgu gydol oes ymhlith aelodau o’r Lluoedd Arfog.

Ydych chi’n gyflogwr sy’n ystyried uwchsgilio’ch staff?

Gallech fod yn gymwys i gael cymorth gan y fenter Sgiliau ar gyfer Diwydiant.