Rydym yn gwybod bod llawer o resymau gwahanol pam mae darpar fyfyrwyr yn ystyried astudio’n rhanamser. I lawer mae’n ymwneud â chael y sgiliau iawn i’ch helpu i gael cyflogaeth neu i uwchsgilio ar gyfer y camau nesaf ar yr ysgol yrfa. I rai mae’n ymwneud â dilyn diddordeb neu weithgaredd penodol. I eraill mae’n ymwneud â dychwelyd i ddysgu i ennill y cymhwyster ‘na sydd wastad wedi bod ar eich rhestr o bethau i’w gwneud.

Mae ein cymorth i fyfyrwyr yn ddiguro ac mae ein hamrywiaeth hyblyg o gyrsiau’n golygu, yn y rhan fwyaf o achosion, y gallwch drefnu eich cwrs o amgylch gwaith, bywyd teuluol ac ymrwymiadau eraill.

Cyrsiau rhan-amser i ddod

Os mai un o’ch uchelgeisiau chi yn 2019 yw rhoi cynnig ar rywbeth newydd, edrychwch ar y cyrsiau rhan-amser sydd gennym yn dechrau’n fuan.

Gweld yr holl gyrsiau sy’n dechrau yn y 30 diwrnod nesaf

Lawrlwytho Prosbectws

Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein cyrsiau o dan yr adrannau perthnasol ar y wefan. Ond os yw’n well gennych bori drwy’r llyfrynnau gallwch lawrlwytho ein prosbectysau diweddaraf yma.

 

Download a prospectus

Cymorth i Fyfyrwyr

Mae timau cymorth gennym i roi cyngor i chi ar yrfaoedd, cyrsiau, materion personol neu faterion ariannol. Rhowch wybod i ni adeg cofrestru os oes gennych unrhyw anghenion dysgu arbenigol fel y gallwn roi’r cymorth cywir i chi. Gallwn wneud cais am gyllid hyd yn oed os oes angen offer neu gymorth arbenigol arnoch. Cofiwch ymweld â’n llyfrgelloedd hefyd ar gyfer popeth sydd ei angen arnoch i’ch helpu gyda’ch astudiaethau.

ESOL

Os nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf i chi, mae gennym gyrsiau achrededig AM DDIM ar wahanol lefelau sy’n gallu helpu i wella’ch sgiliau siarad, ysgrifennu a gwrando Saesneg.

Gwybod rhagor am gyrsiau ESOL

Gwella’ch Sgiliau Sylfaenol

Basic Skills

Ydych chi’n cael trafferth yn helpu’ch plant gyda’u gwaith cartref? Ydy eich diffyg sgiliau cyfrifiadurol yn eich dal yn ôl? Oes angen i chi wella’ch sgiliau sylfaenol er mwyn symud ymlaen yn y gweithle? Os felly, mae gennym yr ateb i chi.

Cofrestrwch ar ein cyrsiau RHAD AC AM DDIM mewn sgiliau Saesneg a mathemateg a gallwn weithio o gwmpas eich anghenion. Gallwch weithio tuag at gymhwyster hyd yn oed ar gyrsiau City and Guilds Tystysgrif Sgiliau Hanfodol Cymru ac AGORED Cymru.

Cwestiynau am Gyllid

 

Wynebu colli eich swydd?

Mae ReAct II yn helpu pobl wedi’u heffeithio gan ddiswyddo i ennill sgiliau newydd ac mae’n annog cyflogwyr sy’n recriwtio i gyflogi gweithiwr di-waith.

Ydy incwm eich teulu yn llai na £18,370 y flwyddyn?

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgwyr 19+ oed (mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol).

Ydych chi yn y Lluoedd Arfog?

Mae’r Cynllun Credydau Dysgu Estynedig (ELC) yn un o fentrau’r Weinyddiaeth Amddiffyn i hyrwyddo dysgu gydol oes ymhlith aelodau o’r Lluoedd Arfog.

Ydych chi’n gyflogwr sy’n ystyried uwchsgilio’ch staff?

Gallech fod yn gymwys i gael cymorth gan y fenter Sgiliau ar gyfer Diwydiant.