beauty

Diwrnod Agored Canolfan Broadway - 6 Mehefin

Diwrnod Agored Canolfan Broadway
Dydd Mercher 6 Mehefin
10am – 4pm

Ydych chi’n ystyried gyrfa mewn trin gwallt, harddwch neu therapïau cyfannol?

Os felly, dewch i’n diwrnod agored ar 6 Mehefin lle gallwch gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau amser llawn a rhan-amser sy’n dechrau ym mis Medi.

Gallwch hefyd edrych o gwmpas ein cyfleusterau dysgu/addysgu gwych sy’n cynnwys ardaloedd trin gwallt proffesiynol, ystafelloedd triniaeth hamddenol a sba moethus.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Broadway Centre open day - 6 June

Broadway Centre open day
Wednesday 6 June
10am – 4pm

Considering a career in hairdressing, beauty or holistic therapies?

If so, come along to our open day on 6 June where you can find out more about our full and part time courses starting in September.

You can also have a look around our fantastic teaching/learning facilities which include professional hair salons, relaxing treatment rooms and a spa.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Llwyddiant i ddwy fyfyrwraig harddwch

Mae dwy fyfyrwarig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill gwobrau yn un o gystadlaethau nodedig Salon Cymru.

Daeth Amanda Rees yn gyntaf yn y digwyddiad yng Nghaerdydd, wedi’i dilyn yn agos gan Katie Jennings a ddaeth yn drydydd. Ar hyn o bryd, mae’r ddwy fyfyrwraig yn dilyn cwrs Lefel 2 Colur Cosmetig yng Nghanolfan Broadway y Coleg.

Ar gyfer y gystadleuaeth, bu’n rhaid iddynt ddangos gwahanol dechnegau celfyddyd coluro megis aroleuo a cherflunio.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Competition success for beauty students

Two Beauty students from Gower College Swansea have scooped prizes at a prestigious Salon Cymru competition.

Amanda Rees took first place at the Cardiff event, where she was closely followed by Katie Jennings in third place. Both students are currently on the Level 2 Cosmetic Make-up course at the College’s Broadway Centre.

For the competition, they had to demonstrate different techniques of make-up artistry such as highlighting and sculpting.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Bariton 'Syniadau Mawr' yn ymweld â myfyrwyr Harddwch

Roedd y Model Rôl Syniadau Mawr a’r bariton amldalentog o Gymru Mark Llewellyn Evans wedi cynnal diwrnod o weithdai yn ddiweddar yng Nghanolfan Broadway.

“Roedd hyn yn gyfle gwych i’r therapyddion harddwch newydd gael cipolwg ar y gyrfaoedd y gallen nhw eu dilyn yn y diwydiant ffilmiau a cherddoriaeth,” dywedodd Swyddog Menter y coleg Lucy Turtle, a drefnodd y digwyddiad. 

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

'Big Ideas' baritone visits Beauty students

Big Ideas Role Model and multi-talented Welsh baritone Mark Llewellyn Evans delivered a day of workshops recently at the Broadway Centre.

“This was a wonderful opportunity for the new beauty therapists to gain an insight in the careers they could follow in the film and music industry," says the college's Enterprise Officer Lucy Turtle, who organised the event. 

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Digwyddiad gwallt a harddwch yn ysbrydoli gweithwyr proffesiynol y diwydiant

Yn ddiweddar roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal noson i ddathlu ac ysbrydoli talent Cymru ar draws y sector trin gwallt a harddwch.

Roedd staff, myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol lleol o’r byd diwydiant yn bresennol yn y dosbarth meistr trin gwallt a choluro ym Mhlas Sgeti. Roedden nhw wrth eu boddau gyda’r arddangosiadau ymarferol gan gyfarwyddwr y salon (a chyn-fyfyriwr) Casey Coleman a Chris Howells, artist coluro rhyngwladol i Laura Mercier.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Industry professionals inspired by hair and beauty showcase

Gower College Swansea recently hosted an evening to celebrate and inspire Welsh talent across the hair and beauty sector.

The hair and make-up masterclass at Sketty Hall was attended by staff, students and local industry professionals who enjoyed practical demonstrations from salon director (and former student) Casey Coleman and Chris Howells, international make-up artist for Laura Mercier.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Cantores / ysgrifennwr caneuon yn perfformio gig arbennig i’r myfyrwyr

Daeth y gantores / ysgrifennwr caneuon - a sêr rhaglen The Voice y BBC – Bronwen Lewis i ymweld â champws Tycoch Coleg Gŵyr Abertawe yn ddiweddar.

Roedd Bronwen wedi cwrdd â myfyrwyr Gwallt a Harddwch cyn perfformio rhai o ganeuon o'i halbwm newydd, Pureheart.

Cafwyd dangosiad arbennig o'r ffilm Pride hefyd, y mae Bronwen ei hun yn ymddangos ynddi. Yn seiliedig ar stori wir, mae Pride yn adrodd hanes grŵp o ymgyrchwyr lesbiaid a hoyw a gododd arian i helpu'r teuluoedd a gafodd eu heffeithio gan streic y glowyr yn 1984.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Singer / songwriter performs special gig for students

Singer / songwriter – and star of BBC’s The Voice – Bronwen Lewis recently visited Gower College Swansea’s Tycoch campus.

Bronwen met with Hair and Beauty students before performing a selection of numbers from her new album, Pureheart.

There was also a special screening of the film Pride, in which Bronwen appears. Based on a true story, Pride tells the story of a group of lesbian and gay activists who raised money to help families affected by the miners’ strike in 1984.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Tudalennau

Subscribe to beauty