Skip to main content

Gwybodaeth bwysig am ein noson agored ar Gampws Gorseinon, 16 Tachwedd 2023

Dyma wybodaeth bwysig i unrhyw un sy’n ystyried dod i’n noson agored ar Gampws Gorseinon nos Iau 16 Tachwedd (5.30pm – 7.30pm).

Oherwydd ein gwaith ailwampio gwerth £17m ar y Campws – a fydd yn arwain at well cyfleusterau gan gynnwys lle cymdeithasol, atriwm newydd ac ystafelloedd dosbarth – mae’n bosibl y bydd pethau ychwanegol i’w hystyried cyn i chi ymweld â ni.

Cofrestrwch ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad os gallwch. Nid yn unig y bydd hyn yn arbed amser ond bydd hefyd yn caniatáu i ni gadw mewn cysylltiad â chi gydag unrhyw ddiweddariadau am y digwyddiad.

Tagiau

Diweddariad covid: newidiadau i fesurau o ddydd Llun 9 Mai

Yn unol â’r cyhoeddiad heddiw gan Lywodraeth Cymru yngylch newidiadau i gyfyngiadau covid ar gyfer lleoliadau addysgol, bydd y Coleg nawr yn dechrau symud tuag at sefyllfa lle y byddwn ni’n parhau i annog y cyfyngiadau, er nad oes gofyniad ar gyfer y rhan fwyaf ohonyn nhw.

Ar hyn o bryd, mae nifer yr achosion covid cadarnhaol yn parhau i fod yn gymharol uchel, ac felly mater i unigolion nawr fydd penderfynu a ddylen nhw barhau i ddilyn y mesurau.

Felly beth mae hyn yn ei olygu i’r Coleg?

O ddydd Llun 9 Mai:

Diweddariad ar fesurau covid ar ôl y Pasg

Rydyn ni’n parhau i weithio’n agos gyda’r Tîm Rheoli Digwyddiad lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod gennym fesurau yn eu lle i gadw ein myfyrwyr i ddysgu a chymuned y Coleg yn ddiogel. Ar hyn o bryd, mae’r rhain yn cynnwys:

Dwylo – dylech chi barhau i olchi a diheintio’ch dwylo
Wyneb - gwisgwch orchudd wyneb mewn mannau cymunol (oni bai eich bod wedi’ch eithrio)
Lle - cadwch bellter corfforol oddi wrth eraill.

Profion covid myfyrwyr a staff – y diweddaraf

Fel y byddwch chi’n gwybod, mae Llywodraeth Cymru bellach wedi codi’r rhan fwyaf o gyfyngiadau covid-19 ac rydyn ni’n symud yn araf yn ôl i fywyd fel yr oedd cyn y pandemig.

Fodd bynnag, dylai ysgolion a cholegau barhau i weithredu gan ddilyn y mesurau iechyd a diogelwch sydd eisoes ganddynt. Bydd hyn yn helpu i sicrhau y gallwn ni barhau i addysgu pawb.

Digwyddiad yn ardal Gorseinon (10 Chwefror)

Rydym yn ymwybodol o ddigwyddiad treisgar yng Ngorsaf Fysiau Gorseinon neithiwr (nos Iau 10 Chwefror).

Ers hynny mae Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi hysbysiad Adran 60, sy’n rhoi awdurdod i swyddogion stopio a chwilio unrhyw un yn yr ardal, gan gynnwys Campws Gorseinon.

Mae’n ymddangos nad yw’r digwyddiad hwn yn gysylltiedig â'r Coleg, ond rydym yn annog pob myfyriwr i aros ar y campws heddiw.

Mae gennym swyddogion cymorth ar gael hefyd i unrhyw un sy’n teimlo eu bod wedi cael eu heffeithio gan y digwyddiad hwn.

 

Trefniadau dechrau’r tymor – Ionawr 2022

Yfory, dydd Iau 6 Ionawr, byddwn ni’n croesawu pob un o’n myfyrwyr yn ôl i’r Coleg.

Gan weithio’n agos o fewn y canllawiau a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru a’n tîm iechyd cyhoeddus lleol yn Abertawe, byddwn ni’n parhau i flaenoriaethu addysgu wyneb yn wyneb cymaint ag sy’n bosibl, a chymryd agwedd bositif tuag at leihau trosglwyddo’r feirws.

Grwpiau cyswllt
I bob myfyriwr byddwn ni’n dychwelyd i’r model grwpiau cyswllt a ddefnyddion ni yn llwyddiannus yn 2020. 

Tagiau

Diweddariad Covid-19 – gorchuddion wyneb

Fel y byddwch chi i gyd yn gwybod siŵr o fod, mae amrywiolyn newydd o feirws Covid-19 o’r enw Omicron.

Yn unol â chanllawiau newydd Llywodraeth Cymru, dylai’r holl fyfywrwyr wisgo gorchuddion wyneb nawr pan fyddan nhw dan do ar draws pob campws.

Rydyn ni eisoes yn gweithredu ar y sail hon, ond nawr gofynnir i chi wisgo eich gorchudd wyneb:

  • Pan fyddwch chi yn yr ystafelloedd dosbarth
  • Pan fyddwch chi mewn ystafelloedd cyffredin - oni bai eich bod yn bwyta/yfed.

Daliwch ati i wisgo’ch gorchudd wyneb:

Tagiau