apprenticeships

Coleg Gŵyr Abertawe yn Arwain y Ffordd gyda Phrentisiaeth Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr unigryw

Daw Coleg Gŵyr Abertawe i’r amlwg unwaith eto fel sefydliad addysgol blaengar, wrth iddo lansio llwybr prentisiaeth newydd sbon mewn Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr (DCD), gan sefydlu ei hun fel y darparwr cyntaf a’r unig ddarparwr yng Nghymru sy’n cynnig y rhaglen arloesol hon. Gydag ymroddiad i arloesi a meithrin talentau, mae’r Coleg yn nodi carreg filltir arwyddocaol trwy gyflwyno cwricwlwm sy’n cyd-fynd â gofynion diwydiannau cyfoes.

Creu 3,000 o brentisiaid newydd yn Ninas-Ranbarth Bae Abertawe

Mae Gweinidog Llywodraeth y DU dros Gymru David TC Davies wedi cwrdd â phobl ifanc sydd ar fin elwa ar fenter newydd gwerth £30m i ddarparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu.

Yn dilyn cymeradwyaeth Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru o raglen Sgiliau a Thalent Bargen Dinas Bae Abertawe, cyfarfu’r Gweinidog Davies â myfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Choleg Gŵyr Abertawe i glywed sut y bydd o fudd i bobl ifanc ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Sir Abertawe, a Chastell-nedd Port Talbot.

Category

Other

Coleg yn dathlu ail Wobrau Prentisiaethau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal seremoni wobrwyo arbennig i brentisiaid a chyflogwyr.

Cafodd y digwyddiad, a gyflwynwyd gan Ross Harries o Scrum V Live BBC Wales, ei gynnal i anrhydeddu ymrwymiad ac ymroddiad rhagorol ‘y gorau o’r goreuon’.

Ymhlith enillwyr y gwobrau roedd dysgwyr sydd wedi cwblhau prentisiaethau mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau o Lefel 2 hyd at Lefel 5. Yn wir, un o enillwyr y noson – Cory Allen – yw’r dysgwr cyntaf i ddechrau prentisiaeth gradd yn y Coleg.

Coleg yn cipio dwy Wobr Prentisiaeth AAC

Enillodd Coleg Gŵyr Abertawe ddwy wobr yng Ngwobrau Prentisiaeth AAC yn ddiweddar yn Birmingham.

Mae hwn yn gyflawniad anhygoel, oherwydd cafwyd cyfanswm o fwy na 350 o gofrestriadau o golegau, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr yn y DU ar gyfer y digwyddiad nodedig hwn, a drefnwyd gan Wythnos AB a Chymdeithas Darparwyr Addysg a Dysgu.

Roedd Coleg Gŵyr Abertawe - yr unig un o Gymru yn y rownd derfynol - wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori - ac enillodd y Coleg y ddau deitl.

Coleg yn dathlu’r Gwobrau Prentisiaeth cyntaf

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal ei seremoni wobrwyo gyntaf erioed ar gyfer prentisiaid a chyflogwyr.

Roedd y digwyddiad arbennig, a gyflwynwyd gan Ross Harries o Scrum V Live BBC Wales, wedi cael ei gynnal i anrhydeddu ymrwymiad ac ymroddiad rhagorol y prentisiaid a’r cyflogwyr partner ‘gorau oll’.

“Dyw gwneud prentisiaeth ddim yn ddewis hawdd - mae’n gyflawniad i fod yn hynod falch ohono,” dywedodd Cyfarwyddwr Sgiliau a Datblygu Busnes y Coleg, Paul Kift.

Coleg â chyfle da o ennill dwy Wobr Prentisiaeth

Mae gan Goleg Gŵyr Abertawe gyfle gwirioneddol o ennill gwobr ar ôl cael ei enwi ar y rhestr fer genedlaethol ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau AAC 2019.

Cyflwynwyd dros 350 o geisiadau gan golegau, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr y DU ar gyfer y gwobrau a threfnir y digwyddiad gan Wythnos AB a Chymdeithas Darparu Addysg a Dysgu.

Mae Coleg Gŵyr Abertawe - yr unig gynrychiolydd o Gymru – wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori. Y categori cyntaf yw gwobr y Darparwr Prentisiaethau Iechyd a Gwyddoniaeth y flwyddyn.

Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol 2017

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn edrych ymlaen at gefnogi Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol 2017.

Ar hyn o bryd mae'r Coleg yn cynnig tua 40 o lwybrau galwedigaethol i ddysgwyr amser llawn, sy'n cynnwys cyrsiau mewn pynciau mor amrywiol ag arlwyo, technoleg ddigidol, harddwch, chwaraeon a theithio a thwristiaeth.

Un myfyriwr sy'n mwynhau ei daith yn y coleg yw Josh Neill sy'n astudio i ennill cymhwyster Lefel 3 mewn Lletygarwch ac Arlwyo.

Cydweithrediad coleg / diwydiant yn arwain at gyfleoedd prentisiaeth

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi datblygu cydweithrediad cyffrous gyda’r arbenigwyr electroneg diwydiannol Kontroltek, sydd wedi'u lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ar ôl i’r ddau sefydliad weld cyfle posibl i symud myfyrwyr yn ddi-dor o amgylchedd y coleg i brentisiaethau llwyddiannus, ysgogol.

Mae Kontroltek yn arbenigo mewn atgyweirio a chyflenwi nwyddau electronig, trydanol a mecanyddol. Ar hyn o bryd mae ganddynt 40 o weithwyr, ond mae gan y cwmni uchelgais helaeth i dyfu eu gweithlu gan ddefnyddio'r 'genhedlaeth nesaf' o beirianwyr electronig.

Category

Electronic Engineering

Tudalennau

Subscribe to apprenticeships